Xuất dữ liệu sản phẩm

Bạn có thể xuất sản phẩm ra tệp CSV để hỗ trợ một số tác vụ:

 • Tạo sao lưu cho sản phẩm.
 • Chuyển sản phẩm hiện có đến cửa hàng Shopify mới.
 • Chỉnh sửa sản phẩm hàng loạt bằng bảng tính.

Mọi thay đổi đối với sản phẩm trong tệp CSV sản phẩm sẽ xuất hiện trong danh sách sản phẩm của cửa hàng nếu bạn nhập tệp CSV sản phẩm vào trang quản trị Shopify.

Xuất dữ liệu sản phẩm

Nếu bạn xuất lên đến một trang sản phẩm (tối đa 50 sản phẩm), tệp CSV sẽ được tải xuống bằng trình duyệt. Nếu bạn xuất hơn một trang sản phẩm (từ 51 sản phẩm trở lên), tệp CSV sẽ được gửi qua email cho bạn. Nếu bạn không phải chủ sở hữu cửa hàng, tệp sẽ được gửi đến cả email của chủ sở hữu cửa hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm.
 1. Nhấp vào Export (Xuất).

 2. Từ hộp thoại, chọn sản phẩm bạn muốn xuất:

 3. Chọn loại tệp CSV bạn muốn xuất:

 4. Nhấp vào Export products (Xuất dữ liệu sản phẩm).

Truy cập tệp hình ảnh sản phẩm

Nếu di chuyển sản phẩm đến trang web mới và định đóng cửa hàng hiện tại hoặc xóa một số hồ sơ niêm yết sản phẩm, bạn cần tải tệp CSV sản phẩm lên cửa hàng mới dù cửa hàng cũ và hồ sơ niêm yết sản phẩm vẫn xem được.

Khi bạn xuất dữ liệu về sản phẩm, hình ảnh liên kết với sản phẩm sẽ không xuất hiện trong tệp CSV. Nếu bạn nhập dữ liệu về sản phẩm vào cửa hàng mới, hình ảnh sản phẩm sẽ chỉ được tạo nếu vẫn xem được trên trang web có thể truy cập công khai.

Để đảm bảo bạn vẫn truy cập được hình ảnh sản phẩm, giữ nguyên cửa hàng gốc và sản phẩm đến khi hoàn tất quá trình nhập dữ liệu. Nhờ vậy, cửa hàng mới có thể chỉ định hình ảnh sản phẩm chính xác vào từng hồ sơ.

Sử dụng trình biên tập văn bản để chỉnh sửa tệp CSV products

Nếu không có chương trình bảng tính, bạn có thể chỉnh sửa tập tin CSV bằng trình biên tập văn bản.

Hầu hết các máy tính đều có trình biên tập văn bản có thể mở được tập tin CSV. Bạn cũng có thể sử dụng chương trình như Visual Studio Code hoặc Sublime Text để chỉnh sửa và gỡ lỗi cho tệp CSV.

Khi định dạng tệp CSV trong trình biên tập văn bản, bạn cần cân nhắc những điều sau:

 • Đầu đề cột phải được phân tách bằng dấu phẩy (ví dụ: First Name,Last Name,Email,Company,Address1).
 • Danh sách thẻ phải được đặt bên trong dấu ngoặc kép (ví dụ: "tag1,tag2,tag3").
 • Thẻ không phân biệt chữ hoa và chữ thường.
 • Các bản ghi khác nhau phải được phân tách bằng cách ngắt dòng.

Lọc và xuất danh sách sản phẩm

Bạn có thể sử dụng bộ lọc để sắp xếp danh sách sản phẩm trước khi xuất. Nếu chỉ cần thay đổi một số sản phẩm, bạn có thể thêm bộ lọc. Tác vụ chỉnh sửa sản phẩm sẽ trở nên dễ dàng hơn bằng cách sử dụng CSV rút gọn thay vì toàn bộ danh sách sản phẩm.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang Sản phẩm trong Shopify, thêm bộ lọc bằng cách sử dụng các điều kiện chỉ liệt kê các sản phẩm cần thiết.

 2. Xuất danh sách sản phẩm và đảm bảo bạn chọn tùy chọn chỉ xuất dữ liệu về sản phẩm phù hợp với bộ lọc.

Tệp CSV chỉ chứa sản phẩm trong danh sách đã lọc sẽ xuất.

Sau khi thay đổi tệp CSV sản phẩm đã xuất, bạn có thể nhập tệp CSV đã chỉnh sửa trở lại Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí