Stocky

Lưu ý: Nếu bạn đã cài đặt Stocky trước ngày 4 tháng 5 năm 2020, Stocky sẽ được thêm miễn phí vào gói đăng ký Shopify của bạn.

Stocky là một giải pháp quản lý hàng tồn kho tiên tiến dành cho các nhà bán lẻ có cửa hàng thực tế. Stocky giúp bạn quản lý hàng trong kho bằng cách theo dõi mức hàng trong kho, dự báo mức hàng trong kho bạn cần và gợi ý sản phẩm bạn nên đặt hàng. Để điều chỉnh mức hàng trong kho, bạn có thể kiểm kê và tạo đợt chuyển hàng trong kho.

Điều kiện sử dụng Stocky

Stocky dành cho các cửa hàng đã kích hoạt Điểm bán hàng cho cửa hàng và sử dụng Shopify POS Pro cho ít nhất một địa điểm. Bạn có thể nâng cấp gói để thêm Shopify POS Pro rồi cài đặt Stocky trong Cửa hàng ứng dụng Shopify.

Nếu không kích hoạt Điểm bán hàng trong cửa hàng, bạn có thể sử dụng tính năng theo dõi hàng tồn kho trong trang quản trị Shopify cho sản phẩm.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí