Những câu hỏi thường gặp

Tìm câu trả lời cho các câu hỏi về Stocky.

Tôi có thể đồng bộ giá chi phí giữa Shopify và Stocky không?

Có, giá chi phí đồng bộ giữa Shopify và Stocky. Để cập nhật giá chi phí, trong Stocky, chọn Preferences > Syncing (Tùy chọn ưu tiên > Đồng bộ hóa). Để cập nhật giá từ Stocky sang Shopify, nhấp vào Sync average costs to Shopify (Đồng bộ chi phí trung bình với Shopify). Để cập nhật giá từ Shopify sang Stocky, nhấp vào Sync cost prices into Stocky (Đồng bộ giá chi phí vào Stocky).

Tôi có thể sử dụng các trường tùy chỉnh tự tạo trong Stocky tại trang quản trị Shopify hay không?

Không. Chỉ có thể sử dụng các trường tùy chỉnh của Stocky trong Stocky.

Cách thức làm tròn số của Stocky?

Stocky làm tròn tất cả các số đến hai chữ số thập phân, rồi cộng từng mục hàng để cho ra tổng. Nếu muốn thay đổi tổng hóa đơn để khớp với phần mềm kế toán bên ngoài, bạn có thể sử dụng trường Adjustments (Điều chỉnh) trong bất kỳ hóa đơn nào.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí