Những câu hỏi thường gặp

Tìm câu trả lời cho các câu hỏi về Stocky.

Trường nào trong Shopify không đồng bộ với Stocky?

Giá vốn không đồng bộ từ Shopify sang Stocky. Để cập nhật giá vốn trong Stocky, bạn có thể sử dụng tệp CSV. Cập nhật giá vốn trong Stocky là cập nhật giá vốn đã nhập trong trang quản trị Shopify của bạn.

Tôi có thể sử dụng các trường tùy chỉnh tự tạo trong Stocky tại trang quản trị Shopify hay không?

Không. Chỉ có thể sử dụng các trường tùy chỉnh của Stocky trong Stocky.

Cách thức làm tròn số của Stocky?

Stocky làm tròn tất cả các số đến hai chữ số thập phân, rồi thêm từng mục hàng để cung cấp tổng. Nếu muốn thay đổi tổng hóa đơn để khớp với phần mềm kế toán bên ngoài, bạn có thể sử dụng trường Adjustments (Điều chỉnh) trong bất kỳ hóa đơn nào. Để biết thêm thông tin, tham khảo Trung tâm trợ giúp của Stocky.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí