Đợt chuyển hàng lưu kho

Bạn có thể theo dõi các đợt chuyển hàng lưu kho giữa các địa điểm trong Stocky. Nhờ đó, bạn luôn biết hàng trong kho đang ở đâu.

Ví dụ: Nếu bạn đang có đợt giảm giá tại khu vực California, bạn có thể chuyển trước hàng lưu kho đến địa điểm gần nhất để chuẩn bị cho đợt giảm giá. Khi các sản phẩm đến nơi, bạn có thể chấp nhận đợt chuyển hàng trên Stocky để cập nhật mức hàng trong kho.

Các bước thực hiện:

  1. Trong Stocky, nhấp vào Hàng trong kho > New Stock Transfer (Đợt chuyển hàng lưu kho mới).
  2. Nhập địa điểm thuộc hành trình của hàng lưu kho, rồi nhấp vào Tạo.
  3. Thêm sản phẩm và số lượng.
  4. Khi bạn đã sẵn sàng gửi sản phẩm, nhấp vào Send (Gửi). Thao tác này làm giảm mức hàng trong kho tại địa điểm gửi hàng của đợt chuyển.
  5. Khi hàng trong kho đến nơi nhận của đợt chuyển, nhấp vào Receive (Nhận). Thao tác này làm tăng mức hàng trong kho tại địa điểm nhận của đợt chuyển.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí