Báo cáo trong Stocky

Lưu ý: Tính năng này chỉ dành cho thương nhân sử dụng Shopify POS Pro.

Stocky cung cấp báo cáo giúp bạn nắm được lượng hàng trong kho. Bạn có thể lập báo cáo về địa điểm sắp hết hàng, tần suất đặt hàng để lưu kho của một sản phẩm cụ thể và ảnh hưởng về mặt tài chính của việc di chuyển hàng trong kho.

Truy cập báo cáo

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng > Stocky.
  2. Trong menu thả xuống Reports (Báo cáo), nhấp vào báo cáo muốn xem.

Báo cáo Stocky

Bạn có thể xem các báo cáo sau trong Stocky.

Báo cáo sắp hết hàng

Bạn có thể xem báo cáo sắp hết hàng theo nhà cung cấp, sản phẩm hoặc SKU mẫu mã.

Báo cáo Nhà cung cấp sắp hết hàng cho bạn biết nhà cung cấp nào có các mẫu mã sắp hết hàng và các mẫu mã nào đã hết hàng và doanh thu thất thoát ước tính. Báo cáo cũng cho biết tình trạng của các mẫu mã độc quyền mà bạn đặt hàng từ nhà cung cấp đó nhưng chưa nhận được.

Báo cáo Sản phẩm sắp hết hàng cho bạn biết sản phẩm nào sắp hết hàng và sản phẩm nào đã hết hàng nhưng chưa đặt hàng từ nhà cung cấp. Với mẫu mã đã hết hàng, báo cáo còn cho biết doanh thu thất thoát ước tính mỗi ngày.

Báo cáo Mẫu mã sắp hết hàng là báo cáo sắp hết hàng chi tiết nhất. Báo cáo hiển thị những thông tin chi tiết như bao nhiêu ngày nữa thì hết hàng lưu kho, ngày dự kiến sẽ hết hàng trong kho và ngày phải đặt hàng lại hàng trong kho dựa vào khoảng thời gian phải chờ để nhận được hàng.

Báo cáo sản phẩm

Báo cáo sản phẩm hiển thị chi tiết sản phẩm, ví dụ như lượng hàng trong kho và doanh thu bán hàng hiện tại. Báo cáo cũng hiển thị phân tích ABC cho từng sản phẩm, qua đó xếp loại sản phẩm dựa trên lịch sử bán hàng của sản phẩm đó trong 8 tuần vừa qua. Để biết thêm thông tin, tham khảo Trung tâm trợ giúp của Stocky.

Báo cáo SKU/mẫu mã

Báo cáo SKU/mẫu mã hiển thị chi phí của mẫu mã cho mỗi đơn vị, giá bán và số lượng hàng bán được. Bạn có thể thêm cột để tạo phân tích chi tiết hơn về từng mẫu mã.

Báo cáo hàng tồn kho

Bạn có thể xem báo cáo hàng tồn kho hiện tại hoặc trước đây.

Báo cáo hàng tồn kho hiện tại hiển thị giá trị và giá vốn hàng trong kho hiện tại.

Báo cáo hàng tồn kho trước đây hiển thị tổng được chỉ định cho tất cả hàng trong kho, ví dụ như giá vốn, giá trị hoặc số lượng cho từng ngày trong khoảng ngày. Bạn có thể lọc báo cáo để xem tổng theo tất cả các nhà cung cấp hoặc theo từng nhà cung cấp cụ thể.

Báo cáo đơn đặt hàng

Báo cáo đơn đặt hàng hiển thị chi tiết từng đơn đặt hàng như nơi nhận, trạng thái vận chuyển và trạng thái thanh toán.

Báo cáo điều chỉnh hàng lưu kho

Báo cáo điều chỉnh hàng lưu kho hiển thị chi tiết từng điều chỉnh về hàng lưu kho như ngày, lý do và nhân viên thực hiện.

Báo cáo chuyển hàng lưu kho

Báo cáo chuyển hàng lưu kho hiển thị chi tiết từng đợt chuyển hàng, ví dụ như trạng thái, nơi gửi và nơi nhận, lý do chuyển hàng.

Báo cáo lợi nhuận của cửa hàng

Bản beta: Báo cáo lợi nhuận của cửa hàng hiện đang ở giai đoạn thử nghiệm beta.

Báo cáo lợi nhuận của cửa hàng hiển thị thông tin tài chính, ví dụ như tiền lãi, doanh thu gộp và giá vốn hàng bán.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí