Tính hàng trong kho

Nếu bạn sử dụng Shopify để theo dõi hàng trong kho, đảm bảo rằng bạn hiểu cách tính và theo dõi các mặt hàng khi nhận được từ đơn vị cung ứng. Số lượng mặt hàng chuẩn bị nhập kho thay đổi tùy theo số mặt hàng bạn nhận được (bất kể bạn đánh dấu là Đã chấp nhận hay Đã từ chối).

Ví dụ: Giả sử bạn có một đơn đặt hàng với 10 mặt hàng.

Nếu bạn đặt 10 mặt hàng, đã nhận 7 trong số đó và đã đánh dấu 4 mặt hàng là Đã chấp nhận và 3 mặt hàng là Đã từ chối thì sản phẩm đó có 3 mặt hàng chuẩn bị tới. Có thể kết luận như vậy bởi bạn đã chỉ ra rằng mặc dù 3 trong số những mặt hàng bạn nhận không trong tình trạng mong muốn (3 mặt hàng bạn đánh dấu là Đã từ chối), bạn vẫn nhận được 7 trong số các mặt hàng đã đặt.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí