Siêu trường

Bạn có thể sử dụng siêu trường để thêm trường tùy chỉnh cho các đối tượng như sản phẩm, khách hàng, và đơn hàng. Siêu trường giúp lưu trữ những thông tin chuyên môn hóa như mã sản phẩm, tên khách hàng hoặc tổng hợp các bài đăng blog. Các ứng dụng và kênh có thể dùng những thông tin này để theo dõi dữ liệu nhằm sử dụng nội bộ.

Ví dụ, bạn có thể dùng siêu trường theo những cách sau đây:

  • Thêm trường cho tài nguyên (ví dụ: sản phẩm, mẫu mã sản phẩm hoặc khách hàng).
  • Tùy chỉnh giao diện cửa hàng và hiển thị thêm thông tin.
  • Lưu trữ và truyền dữ liệu giữa cửa hàng và hệ thống thương mại điện tử khác như CRM, ERP, hoặc IMS.
  • Theo dõi dữ liệu nội bộ mà ứng dụng cần.

Bạn cần sử dụng một ứng dụng để tạo và quản lý các siêu trường.

Các siêu trường có ba bộ phận:

  • Không gian tên - Danh mục hoặc phần tử chứa phân biệt siêu dữ liệu của bạn với những siêu trường khác.
  • Khóa - Tên siêu trường.
  • Giá trị - Nội dung siêu trường. Trong phần lớn trường hợp, giá trị là phần được hiển thị trên cửa hàng hoặc sử dụng bởi ứng dụng.

Ví dụ, các siêu trường sau đây chỉ định hướng dẫn giặt đối với một mặt hàng quần áo:


 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Siêu trường mô tả hướng dẫn giặt quần áo.
Không gian tênKhóaGiá trị
Acme134-instructionsGiặtNước lạnh
Acme134-instructionsKhôSấy khô

Để xem thêm ví dụ, xem Đối tượng siêu trường.

Tạo và quản lý các siêu trường

Để tạo, chỉnh sửa, hoặc xóa siêu trường, bạn cần sử dụng ứng dụng. Cửa hàng ứng dụng Shopify có nhiều ứng dụng siêu trường. Bạn có thể sử dụng API siêu trường để tạo ứng dụng của riêng mình.

Nếu tạo siêu trường sản phẩm, bạn có thể chỉnh sửa giá trị của chúng bằng cách sử dụng trang chỉnh sửa hàng loạt trên trang quản trị Shopify.

Bạn có thể nhập và xuất dữ liệu về tập hợp con của các siêu trường sản phẩm bằng tệp CSV sản phẩm. Nếu bạn cần nhập hoặc xuất dữ liệu về nhiều siêu trường hơn, sử dụng một ứng dụng.

Giới hạn của siêu trường

Những giới hạn sau đây áp dụng đối với siêu trường:

  • Bạn không thể tìm kiếm siêu trường hoặc bộ lọc theo một siêu trường trên trang quản trị Shopify. Nếu bạn có trường hợp sử dụng cần tìm kiếm bằng cách này, bạn nên thử dùng thẻ thay vì siêu trường.
  • analytics and reports (phân tích và báo cáo) của Shopify không chứa thông tin về siêu trường, nhưng có apps (những ứng dụng) cung cấp báo cáo bao gồm siêu trường.
  • Shopify Scripts và Kênh bán buôn không hỗ trợ siêu trường.

Hiển thị siêu trường trong cửa hàng

Để hiện thông tin chi tiết siêu trường tại cửa hàng của bạn, sử dụng đối tượng siêu trường ở trang chủ đề Liquid (bao gồm checkout.liquid) và những địa điểm khác hỗ trợ các biến Liquid.

Ví dụ, bạn có thể sử dụng mã Liquid dưới đây để hiển thị hướng dẫn giặt mẫu trên trang sản phẩm:

{% unless product.metafields.Acme134-instructions.Wash == blank %}
Wash: {{ product.metafields.Acme134-instructions.Wash }}
{% endunless %}

Nếu bạn muốn khách hàng có thể tìm kiểm hoặc lọc theo siêu trường trên cửa hàng trực tuyến, vui lòng cài đặt search app(ứng dụng tìm kiếm).

Tìm hiểu thêm về siêu trường

Xem những tài liệu tham khảo sau để biết thêm thông tin về siêu trường:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí