Sử dụng ứng dụng Product Reviews

Sau khi đã cài đặt ứng dụng Product Reviews, bạn có thể thêm biểu mẫu đánh giá vào trang sản phẩm, thêm huy hiệu điểm đánh giá vào trang sản phẩm và trang bộ sưu tập.

Các bước hướng dẫn này sẽ khác nhau tùy thuộc vào việc bạn đang sử dụng chủ đề có phân mục hay chủ đề không phân mục. Chủ đề có phân mục là chủ đề mới cho phép bạn kéo và thả để sắp xếp bố cục trang của cửa hàng.

Để tìm hiểu xem chủ đề của bạn có hỗ trợ phân mục không, vào trang Edit code (Chỉnh sửa mã) của chủ đề. Nếu có tệp trong thư mục Sections thì bạn đang sử dụng chủ đề có phân mục. Chủ đề không phân mục được phát hành trước tháng 10 năm 2016 và không có tệp trong thư mục Sections.

Nếu bạn đang sử dụng chủ đề có phân mục, nhấp vào nút Chủ đề có phân mục và làm theo hướng dẫn. Nếu bạn đang sử dụng chủ đề cũ, chủ đề không phân mục, nhấp vào nút Chủ đề không phân mục và làm theo hướng dẫn.

Thêm đánh giá và biểu mẫu đánh giá vào trang sản phẩm trong chủ đề có phân mục

Cách thêm biểu mẫu đánh giá vào trang sản phẩm:

 1. Trong thư mục Sections, mở product-template.liquid.

 2. Tìm vùng trong mã mà bạn muốn hiển thị nội dung đánh giá. Vị trí này thường ở bên dưới phần mô tả sản phẩm. Để thấy nội dung mô tả sản phẩm trong tệp, hãy tìm kiếm thẻ Liquid {{ product.description }}.

 3. Dán đoạn mã sau bên dưới mã có chứa thẻ Liquid {{ product.description }}:

<div id="shopify-product-reviews" data-id="{{product.id}}">{{ product.metafields.spr.reviews }}</div>

Vị trí mã có thể giống như sau:

<div class="product-single__description rte" itemprop="description">
 {{ product.description }}
</div>

<div id="shopify-product-reviews" data-id="{{product.id}}">{{ product.metafields.spr.reviews }}</div>
 1. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm huy hiệu điểm đánh giá vào trang bộ sưu tập trong các chủ đề có phân mục

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cửa hàng trực tuyến > Chủ đề.

 2. Tìm chủ đề bạn muốn chỉnh sửa, rồi nhấp vào Actions (Thao tác) > Edit code (Chỉnh sửa mã).

 3. Trong thư mục Snippets, mở tệp product-grid-item.liquid.

  Trong một số chủ đề, tệp này mang tên khác. Nếu không tìm thấy product-grid-item.liquid, hãy tìm một trong những tệp sau:

- product-card.liquid - product-card-item.liquid - product-block.liquid - product-item.liquid

 1. Tìm vùng trong mã mà bạn muốn hiển thị huy hiệu điểm đánh giá. Vị trí này thường là ở bên dưới tiêu đề sản phẩm. Để tìm tiêu đề sản phẩm trong tệp, hãy tìm kiếm thẻ Liquid {{ product.title }}.

 2. Dán đoạn mã sau vào dòng mới bên dưới mã có chứa thẻ Liquid {{ product.title }}:

<span class="shopify-product-reviews-badge" data-id="{{ product.id }}"></span>

Vị trí mã có thể giống như sau:

<div class="grid-view-item{% unless product.available %} product-price--sold-out grid-view-item--sold-out{% endunless %}">
 <a class="grid-view-item__link" href="{{ product.url | within: collection }}">
  <img class="grid-view-item__image" src="{{ product.featured_image.src | img_url: grid_image_width, scale: grid_image_scale }}" alt="{{ product.featured_image.alt }}">
  <div class="h4 grid-view-item__title">{{ product.title }}</div>
   {% if section.settings.show_vendor %}
  <div class="grid-view-item__vendor">{{ product.vendor }}</div>
   {% endif %}
  <div class="grid-view-item__meta">
   {% include 'product-price' %}
  </div>
  <span class="shopify-product-reviews-badge" data-id="{{ product.id }}">
  </span>
 </a>
</div>

Bạn có thể thử đặt mã ở những vị trí khác nhau trong tệp để xem vị trí nào ưng ý nhất.

 1. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm huy hiệu điểm đánh giá vào trang sản phẩm trong chủ đề có phân mục

Cách thêm huy hiệu điểm đánh giá vào trang sản phẩm:

 1. Trong thư mục Sections, mở product-template.liquid.

 2. Tìm vị trí mã bạn muốn hiển thị huy hiệu điểm đánh giá. Vị trí này thường ở bên dưới tiêu đề sản phẩm. Để tìm tiêu đề sản phẩm trong tệp, tìm thẻ Liquid {{ product.title }}.

 3. Dán đoạn mã sau vào dòng mới bên dưới mã có chứa thẻ Liquid {{ product.title }}:

<span class="shopify-product-reviews-badge" data-id="{{ product.id }}"></span>

Vị trí mã có thể giống như sau:

<h1 itemprop="name" class="product-single__title">{{ product.title }}</h1>

<span class="shopify-product-reviews-badge" data-id="{{ product.id }}"></span>

Bạn có thể thử đặt mã ở những vị trí khác nhau trong tệp để xem vị trí nào ưng ý nhất.

 1. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm huy hiệu điểm đánh giá cho sản phẩm nổi bật trong chủ đề có phân mục

Lưu ý: Nếu đang sử dụng Venture, bạn không nên đặt huy hiệu điểm đánh giá trên sản phẩm nổi bật của mình.

Cách thêm huy hiệu điểm đánh giá vào sản phẩm nổi bật trên trang chủ:

 1. Trong thư mục Sections, mở tệp featured-product.liquid.

 2. Tìm vị trí trong đoạn mã mà bạn muốn huy hiệu điểm đánh giá xuất hiện. Vị trí này thường ở bên dưới tiêu đề sản phẩm. Để tìm tiêu đề sản phẩm trong tệp, hãy tìm kiếm thẻ Liquid {{ title }}. Nếu bạn không tìm thấy thẻ {{ title }}, hãy tìm kiếm thẻ {{ product.title }}.

 3. Dán đoạn mã sau vào dòng mới bên dưới mã có chứa thẻ Liquid {{ product.title }}:

<span class="shopify-product-reviews-badge" data-id="{{ product.id }}"></span>

Vị trí mã có thể giống như sau:

<div class="grid__item product-single__meta--wrapper medium--five-twelfths large--five-twelfths">
  {% if section.settings.show_vendor %}
   <h2 class="product-single__vendor" itemprop="brand">{{ vendor }}</h2>
  {% endif %}

  <h1 class="product-single__title" itemprop="name">{{ title }}</h1>

  <span class="shopify-product-reviews-badge" data-id="{{ product.id }}"></span>

  <div itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer">
   {% comment %}

Bạn có thể thử đặt mã ở những vị trí khác nhau trong tệp để xem vị trí nào ưng ý nhất.

 1. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm đánh giá và biểu mẫu đánh giá vào trang sản phẩm trong chủ đề không phân mục

Cách thêm biểu mẫu đánh giá vào trang sản phẩm:

 1. Trong thư mục Templates, mở product.liquid.

 2. Tìm vùng trong mã mà bạn muốn hiển thị nội dung đánh giá. Vị trí này thường ở bên dưới phần mô tả sản phẩm. Để thấy nội dung mô tả sản phẩm trong tệp, hãy tìm kiếm thẻ Liquid {{ product.description }}.

 3. Dán đoạn mã sau bên dưới mã có chứa thẻ Liquid {{ product.description }}:

<div id="shopify-product-reviews" data-id="{{product.id}}">{{ product.metafields.spr.reviews }}</div>

Vị trí mã có thể giống như sau:

<div class="product-single__description rte" itemprop="description">
 {{ product.description }}
</div>

<div id="shopify-product-reviews" data-id="{{product.id}}">{{ product.metafields.spr.reviews }}</div>
 1. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm huy hiệu điểm đánh giá vào trang bộ sưu tập trong chủ đề không phân mục

Cách thêm huy hiệu điểm đánh giá vào trang bộ sưu tập:

 1. Trong thư mục Snippets, mở product-grid-item.liquid.

  Trong một số chủ đề, tệp này mang tên khác. Nếu không tìm thấy product-grid-item.liquid, hãy tìm một trong những tệp sau:

- product-card.liquid - product-card-item.liquid - product-block.liquid

Nếu chủ đề của bạn không có bất kỳ tệp nào trong số trên, bạn có thể tìm thấy mã lưới sản phẩm trong tệp collection.liquid trong thư mục Templates.

 1. Tìm vùng trong mã mà bạn muốn hiển thị huy hiệu điểm đánh giá. Vị trí này thường là ở bên dưới tiêu đề sản phẩm. Để tìm tiêu đề sản phẩm trong tệp, hãy tìm kiếm thẻ Liquid {{ product.title }}.

 2. Dán đoạn mã sau vào dòng mới bên dưới mã có chứa thẻ Liquid {{ product.title }}:

<span class="shopify-product-reviews-badge" data-id="{{ product.id }}"></span>

Vị trí mã có thể giống như sau:

<div class="grid-view-item{% unless product.available %} product-price--sold-out grid-view-item--sold-out{% endunless %}">
 <a class="grid-view-item__link" href="{{ product.url | within: collection }}">
  <img class="grid-view-item__image" src="{{ product.featured_image.src | img_url: grid_image_width, scale: grid_image_scale }}" alt="{{ product.featured_image.alt }}">
  <div class="h4 grid-view-item__title">{{ product.title }}</div>
   {% if section.settings.show_vendor %}
  <div class="grid-view-item__vendor">{{ product.vendor }}</div>
   {% endif %}
  <div class="grid-view-item__meta">
   {% include 'product-price' %}
  </div>
  <span class="shopify-product-reviews-badge" data-id="{{ product.id }}">
  </span>
 </a>
</div>

Bạn có thể thử đặt mã ở những vị trí khác nhau trong tệp để xem vị trí nào ưng ý nhất.

 1. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm huy hiệu điểm đánh giá vào trang sản phẩm trong chủ đề không phân mục

Cách thêm huy hiệu điểm đánh giá vào trang sản phẩm:

 1. Trong thư mục Templates, mở product.liquid.

 2. Tìm vị trí mã bạn muốn hiển thị huy hiệu điểm đánh giá. Vị trí này thường ở bên dưới tiêu đề sản phẩm. Để tìm tiêu đề sản phẩm trong tệp, tìm thẻ Liquid {{ product.title }}.

 3. Dán đoạn mã sau vào dòng mới bên dưới mã có chứa thẻ Liquid {{ product.title }}:

<span class="shopify-product-reviews-badge" data-id="{{ product.id }}"></span>

Vị trí mã có thể giống như sau:

<h1 itemprop="name" class="product-single__title">{{ product.title }}</h1>

<span class="shopify-product-reviews-badge" data-id="{{ product.id }}"></span>

Bạn có thể thử đặt mã ở những vị trí khác nhau trong tệp để xem vị trí nào ưng ý nhất.

 1. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí