Sử dụng ứng dụng Product Reviews

Sau khi đã cài đặt ứng dụng Product Reviews, bạn có thể thêm biểu mẫu đánh giá vào trang sản phẩm, thêm huy hiệu điểm đánh giá vào trang sản phẩm và trang bộ sưu tập.

Các bước hướng dẫn này sẽ khác nhau tùy thuộc vào phiên bản cấu trúc chủ đề.

Nhấp vào nút của phiên bản cấu trúc chủ đề, làm theo hướng dẫn để thêm phần tử đánh giá vào cửa hàng trực tuyến.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí