Gói đăng ký

Việc cung cấp gói đăng ký cho phép bạn bán sản phẩm thường xuyên. Tùy thuộc vào tùy chọn gói đăng ký bạn cung cấp, khách hàng có thể chọn trả giá đã thỏa thuận cho sản phẩm theo tần suất đã lên lịch. Ví dụ: Bạn có thể cung cấp gói đăng ký hằng tháng, hằng tuần hoặc hằng ngày.

Nếu bạn đã cài đặt ứng dụng gói đăng ký từ Cửa hàng ứng dụng Shopify trong trang quản trị Shopify, bạn có thể quản lý gói đăng ký trong trang quản trị Shopify. Khi khách hàng mua gói đăng ký của bạn, thông tin về sản phẩm và tần suất gói đăng ký sẽ hiển thị trong trang quản trị của bạn. Để thiết lập gói đăng ký, bạn cần hoàn tất thiết lập trong ứng dụng mà bạn cài đặt.

Thông tin thanh toán của khách hàng được Shopify lưu trữ an toàn. Bạn không thể truy cập thông tin thẻ tín dụng đầy đủ của khách hàng sau khi đã nhập.

Nếu bạn gỡ cài đặt ứng dụng gói đăng ký, mọi dữ liệu gói đăng ký (không bao gồm hợp đồng đăng ký và thông tin thanh toán của khách hàng) mà bạn đã tạo trong ứng dụng sẽ bị xóa sau 48 giờ. Nếu ứng dụng có cơ chế sao lưu, bạn có thể khôi phục dữ liệu này về sau.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí