Facebook Pixel

Để thêm Facebook pixel vào cửa hàng trực tuyến, bạn cần cài đặt phiên bản hiện tại của kênh Facebook.

Để tạo tài khoản quảng cáo Facebook, hãy truy cập Facebook. Bạn có thể thiết lập Facebook Pixel bằng Trình quản lý quảng cáo của Facebook hoặc tạo Facebook Pixel bằng kênh Facebook.

Nếu bạn đã thêm Facebook pixel vào mã chủ đề cửa hàng trực tuyến từ trước, hãy xóa mã Facebook pixel khỏi cửa hàng trực tuyến sau khi thiết lập pixel bằng kênh Facebook.

Facebook pixel có thể giúp cải thiện khả năng tiếp thị của cửa hàng và hiệu suất của quảng cáo trên Facebook. Để tạo quảng cáo trên Facebook, bạn cần kết nối tài khoản quảng cáo trên Facebook.

Lưu ý: Nếu bạn làm việc với một công ty quảng cáo hoặc sử dụng ứng dụng để quản lý lưu lượng truy cập hoặc quảng cáo trên Facebook, hãy đảm bảo việc thêm Facebook pixel vào cửa hàng trực tuyến sẽ không gây ra dữ liệu trùng lặp hoặc không chính xác trong báo cáo.

Để sử dụng Facebook pixel, bạn cần thiết lập mức độ chia sẻ dữ liệu khách hàng. Có thể đặt ở mức Standard (Tiêu chuẩn), Enhanced (Nâng cao) hoặc Maximum (Tối đa). Nếu bạn chọn chia sẻ dữ liệu ở mức Maximum (Tối đa), cửa hàng sẽ sử dụng API chuyển đổi của Facebook cũng như Facebook pixel.

Tạo Facebook pixel

Bạn có thể tạo trực tiếp Facebook pixel mới trong kênh Facebook bằng cách nhấp vào Create new (Tạo mới) trong hộp thiết lập pixel hoặc bạn có thể tạo Facebook pixel trong Trình quản lý quảng cáo Facebook. Để tạo pixel trong Trình quản lý quảng cáo Facebook, tham khảo Trung tâm trợ giúp của Facebook.

Trước khi thêm Facebook pixel

Trước khi có thể thêm Facebook pixel vào cửa hàng, bạn cần thiết lập tài khoản Facebook và Trình quản lý kinh doanh Facebook. Nếu bạn đã có, hãy hoàn tất các bước trong Add a Facebook pixel (Thêm Facebook pixel). Nếu bạn chưa thiết lập, hãy hoàn thành các bước sau.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Get started with Facebook (Bắt đầu sử dụng Facebook), nhấp vào Get Started (Bắt đầu).
 2. Trong mục Market your products on Facebook (Tiếp thị sản phẩm trên Facebook), nhấp vào Start setup (Bắt đầu thiết lập).
 3. Kết nối tài khoản Facebook, Trình quản lý kinh doanh và trang Facebook của bạn.

Thêm Facebook pixel

Khi bạn thêm Facebook pixel vào kênh Facebook, pixel sẽ tích hợp với cửa hàng trực tuyến của bạn. Bạn có thể thêm Facebook pixel khi thiết lập Instagram, Shops hoặc Facebook Marketing, nhưng điều này chỉ bắt buộc đối với tính năng Facebook Marketing. Để có thể thêm Facebook pixel, bạn cần bật chia sẻ dữ liệu trong mục Customer data-sharing (Chia sẻ dữ liệu khách hàng).

Bạn có thể quản lý Facebook pixel trong Data sharing settings (Cài đặt chia sẻ dữ liệu) trong mục Cài đặt trên kênh Facebook.

Trong mục Customer data-sharing (Chia sẻ dữ liệu khách hàng) của Data sharing settings (Cài đặt chia sẻ dữ liệu) trong kênh Facebook, có danh sách các pixel bạn đã tạo. Nhấp vào Connect (Kết nối) để kết nối Facebook Pixel đã có hoặc nhấp vào Create new (Tạo mới) để tạo Facebook pixel mới.

Sau khi thêm Facebook pixel vào cửa hàng trực tuyến, đảm bảo Facebook pixel hoạt động bằng cách sử dụng Trình quản lý quảng cáo Facebook. Tìm hiểu về cách để biết Facebook pixel có hoạt động hay không trong Trung tâm trợ giúp của Facebook.

Lưu ý: Nếu gần đây bạn đã thêm Facebook pixel vào cửa hàng trực tuyến, bạn cần chờ hoạt động của khách hàng để thấy được dữ liệu hiển thị trong Trình quản lý quảng cáo Facebook.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Facebook trong mục Kênh bán hàng.
 2. Nhấp vào Cài đặt, sau đó nhấp vào Dara sharing settings (Cài đặt chia sẻ dữ liệu).
 3. Trong mục Customer data-sharing (Chia sẻ dữ liệu khách hàng), nhấp vào nút Enable data-sharing (Bật chia sẻ dữ liệu).
 4. Trong mục Choose data-sharing level (Chọn mức độ chia sẻ dữ liệu), chọn Standard (Tiêu chuẩn), Enhanced (Nâng cao) hoặc Maximum (Tối đa).
 5. Chọn pixel từ danh sách.
 6. Nhấp vào Confirm (Xác nhận).

Thay đổi hoặc xóa mã Facebook pixel khỏi cửa hàng trực tuyến của bạn

Nếu đã thêm ID Facebook pixel có từ trước vào kênh Facebook, bạn có thể thay thế ID này trong Data sharing settings (Cài đặt chia sẻ dữ liệu) của kênh Facebook bằng cách nhấp vào Disconnect (Ngắt kết nối).

Nếu đã chỉnh sửa mã tệp chủ đề để thêm Facebook Pixel, bạn cần xóa mã pixel để có thể thêm ID Facebook Pixel bằng kênh Facebook. Nếu bạn không xóa mã pixel, cửa hàng sẽ có nhiều pixel, khiến cho dữ liệu bị trùng lặp hoặc không chính xác trong báo cáo.

Gỡ mã pixel khỏi tệp chủ đề

 1. Trong mục Current theme (Chủ đề hiện tại), nhấp vào Actions (Thao tác) và chọn Edit code (Chỉnh sửa mã).
 2. Nhấp vào tệp theme.liquid để mở trình chỉnh sửa mã.
 3. Xóa mã Facebook pixel. Bạn có thể tìm thấy mã này giữa thẻ <head></head>.
 4. Nhấp vào Lưu.

Xóa Facebook pixel trong tùy chọn của Cửa hàng trực tuyến

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cửa hàng trực tuyến > Preferences (Tùy chọn ưu tiên).
 2. Trong mục Facebook pixel, nhấp vào Change (Thay đổi).
 3. Xóa Facebook pixel, rồi nhấp vào Lưu.

Sự kiện chia sẻ dữ liệu khách hàng

Sau khi thêm Facebook pixel vào Shopify, pixel sẽ theo dõi một số sự kiện nhất định trong cửa hàng trực tuyến, ví dụ như khi khách hàng xem một trang nhất định. Bạn có thể sử dụng dữ liệu từ những sự kiện này để tìm hiểu thêm về cách khách hàng tương tác với cửa hàng. Tìm hiểu thêm về việc sử dụng các sự kiện của Facebook pixel để tạo chiến dịch và theo dõi lượt chuyển đổi trong Trung tâm trợ giúp của Facebook.

Các sự kiện theo dõi một giá trị đơn hàng sử dụng tổng phụ của một đơn hàng, không tính thuế hoặc chi phí vận chuyển.

Sau khi tích hợp Facebook pixel với cửa hàng trực tuyến, pixel tự động theo dõi các sự kiện sau.

Mô tả sự kiện tiêu chuẩn của Facebook pixel
Tên sự kiện Mô tả sự kiện
ViewContent Khi khách truy cập xem một trang, ví dụ như trang sản phẩm
Search (Tìm kiếm) Khi khách truy cập tìm kiếm
AddToCart Khi khách truy cập thêm sản phẩm vào giỏ hàng
InitiateCheckout Khi khách truy cập nhấp vào nút thanh toán
AddPaymentInfo Khi khách truy cập nhập thông tin thanh toán trong giao dịch thanh toán
Purchase Khi khách hàng hoàn tất giao dịch mua và xem trang cảm ơn trên trang thanh toán

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí