Facebook Pixel

Khi thiết lập kênh Facebook, bạn có thể thêm pixel để theo dõi dữ liệu và hành vi khách hàng trên Cửa hàng trực tuyến. Để sử dụng Facebook pixel, bạn cần thiết lập mức độ chia sẻ dữ liệu khách hàng. Bạn có thể quyết định lượng dữ liệu bạn muốn theo dõi bằng pixel. Cài đặt Chia sẻ dữ liệu tiêu chuẩn chỉ gửi hành vi của khách hàng. Cài đặt Nâng cao và Tối đa gửi thêm cả các thông tin khác của khách hàng bao gồm tên, vị trí và địa chỉ email.

Bạn có thể tạo Facebook Pixel bằng Trình quản lý quảng cáo của Facebook hoặc trong kênh Facebook.

Nếu bạn đã thêm Facebook pixel vào mã chủ đề cửa hàng trực tuyến từ trước, hãy xóa mã Facebook pixel khỏi cửa hàng trực tuyến sau khi thiết lập pixel bằng kênh Facebook.

Facebook pixel có thể giúp cải thiện khả năng tiếp thị của cửa hàng và hiệu suất của quảng cáo trên Facebook. Để tạo quảng cáo trên Facebook, bạn cần kết nối tài khoản quảng cáo trên Facebook.

Tạo Facebook pixel

Bạn có thể tạo trực tiếp Facebook pixel mới trong kênh Facebook bằng cách nhấp vào Create new (Tạo mới) trong hộp thiết lập pixel hoặc bạn có thể tạo Facebook pixel trong Trình quản lý quảng cáo Facebook. Để tạo pixel trong Trình quản lý quảng cáo Facebook, tham khảo Trung tâm trợ giúp của Facebook.

Thêm Facebook pixel vào cửa hàng trực tuyến

Khi bạn thêm Facebook pixel vào kênh Facebook, pixel sẽ tích hợp với cửa hàng trực tuyến của bạn. Bạn có thể thêm Facebook pixel khi thiết lập Mua sắm trên Instagram, Facebook Shop hoặc Facebook Marketing, nhưng điều này chỉ bắt buộc đối với tính năng Facebook Marketing. Để có thể thêm Facebook pixel, bạn cần bật chia sẻ dữ liệu trong mục Customer data-sharing (Chia sẻ dữ liệu khách hàng).

Bạn có thể quản lý Facebook pixel trong Data sharing settings (Cài đặt chia sẻ dữ liệu) trong mục Cài đặt trên kênh Facebook.

Trong mục Customer data-sharing (Chia sẻ dữ liệu khách hàng) của Data sharing settings (Cài đặt chia sẻ dữ liệu) trong kênh Facebook, có danh sách các pixel bạn đã tạo. Nhấp vào Connect (Kết nối) để kết nối Facebook Pixel đã có hoặc nhấp vào Create new (Tạo mới) để tạo Facebook pixel mới.

Sau khi thêm Facebook pixel vào cửa hàng trực tuyến, đảm bảo Facebook pixel hoạt động bằng cách sử dụng Trình quản lý quảng cáo Facebook. Tìm hiểu về cách để biết Facebook pixel có hoạt động hay không trong Trung tâm trợ giúp của Facebook.

Các bước thực hiện:

 1. From your Shopify admin, click Settings > Apps and sales channels.

 2. From the Apps and sales channels page, click Facebook.

 3. Click Open sales channel.

 4. Nhấp vào Cài đặt, sau đó nhấp vào Dara sharing settings (Cài đặt chia sẻ dữ liệu).

 5. Trong mục Customer data-sharing (Chia sẻ dữ liệu khách hàng), nhấp vào nút Enable data-sharing (Bật chia sẻ dữ liệu).

 6. Trong mục Choose data-sharing level (Chọn mức độ chia sẻ dữ liệu), chọn Standard (Tiêu chuẩn), Enhanced (Nâng cao) hoặc Maximum (Tối đa).

 7. Chọn pixel từ danh sách.

 8. Nhấp vào Confirm (Xác nhận).

Thay đổi hoặc xóa Facebook pixel khỏi cửa hàng trực tuyến

Các bước thực hiện:

 1. From your Shopify admin, click Settings > Apps and sales channels.

 2. From the Apps and sales channels page, click Facebook.

 3. Click Open sales channel.

 4. Nhấp vào Settings (Cài đặt).

 5. Trong mục Data sharing settings (Cài đặt chia sẻ dữ liệu), nhấp vào Disconnect (Ngắt kết nối) để xóa pixel hiện tại.

 6. Kết nối pixel khác hoặc tạo pixel mới.

Nếu đã chỉnh sửa mã tệp chủ đề để thêm Facebook pixel, bạn cần xóa mã pixel để có thể thêm ID Facebook pixel bằng kênh Facebook. Nếu bạn không xóa mã pixel, cửa hàng sẽ có nhiều pixel, khiến cho dữ liệu bị trùng lặp hoặc không chính xác trong báo cáo.

Gỡ mã pixel khỏi tệp chủ đề

 1. Trong mục Current theme (Chủ đề hiện tại), nhấp vào Actions (Thao tác) và chọn Edit code (Chỉnh sửa mã).
 2. Nhấp vào tệp theme.liquid để mở trình chỉnh sửa mã.
 3. Xóa mã Facebook pixel. Bạn có thể tìm thấy mã này giữa thẻ <head></head>.
 4. Nhấp vào Lưu.

Xóa Facebook pixel trong tùy chọn của Cửa hàng trực tuyến

 1. From your Shopify admin, click Settings > Apps and sales channels.

 2. From the Apps and sales channels page, click Online store.

 3. Click Open sales channel.

 4. Nhấp vào Preferences (Tùy chọn).

 5. Trong mục Facebook pixel, nhấp vào Change (Thay đổi).

 6. Xóa Facebook pixel, rồi nhấp vào Lưu.

Sự kiện chia sẻ dữ liệu khách hàng

Sau khi bạn thêm Facebook Pixel vào Shopify, pixel sẽ theo dõi một số sự kiện nhất định trên cửa hàng trực tuyến, ví dụ như khi khách hàng xem một trang nào đó. Để biết thêm thông tin về sự kiện chia sẻ dữ liệu khách hàng, hãy tham khảo mục Chia sẻ dữ liệu trên Facebook.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí