Thiết lập kênh Facebook của Shopify để tiếp thị

Để có thể tạo chiến dịch quảng cáo trên Facebook trong Shopify, bạn cần cấu hình cài đặt tiếp thị Facebook trong kênh bán hàng Facebook của Shopify. Sau khi thiết lập, bạn có thể tạo chiến dịch quảng cáo trên Facebook từ mục Tiếp thị của trang quản trị Shopify.

Khi mua quảng cáo trên Facebook, bạn thanh toán qua tài khoản quảng cáo trên Facebook. Đảm bảo bạn hiểu Chính sách quảng cáo của Facebook trước khi tạo chiến dịch quảng cáo trên Facebook.

Ủy quyền kênh Facebook cho tài khoản Facebook

Khi thiết lập kênh Facebook của Shopify, bạn cho phép ứng dụng truy cập Trang Facebook dành cho doanh nghiệp cũng như tài khoản quảng cáo Facebook và Trình quản lý kinh doanh của Facebook. Trình quản lý kinh doanh của Facebook là công cụ cho phép bạn tổ chức và quản lý tất cả tài khoản kinh doanh trên Facebook, như các Trang và tài khoản quảng cáo. Trang Facebook có thể kết nối với tài khoản Facebook cá nhân của bạn nhưng Shopify chỉ sử dụng thông tin tài khoản Facebook cá nhân của bạn để truy cập Trang Facebook, tài khoản Trình quản lý quảng cáo và Trình quản lý kinh doanh của Facebook.

Lưu ý: Nếu tài khoản Facebook của bạn có vai trò quản trị viên hoặc biên tập viên trên một trang Facebook thì bạn có thể đăng bài, bình luận và nhắn tin với tư cách trang đó để khách hàng không thấy được thông tin cá nhân của bạn. Tìm hiểu thêm về vai trò trên Trang trong Facebook.

Yêu cầu cơ bản

Để tạo chiến dịch quảng cáo Facebook trong Shopify, bạn cần thiết lập Trình quản lý kinh doanh Facebook kết nối với cả Trang Facebook của doanh nghiệp và một tài khoản quảng cáo có vai trò quản trị viên đối với Trình quản lý kinh doanh.

Trình quản lý kinh doanh của Facebook là công cụ cho phép bạn đồng thời sắp xếp và quản lý Trang doanh nghiệp và tài khoản quảng cáo. Nếu đang sử dụng tài khoản quảng cáo cá nhân, bạn cần sử dụng tài khoản đó để chạy quảng cáo trong quá khứ rồi mới có thể kết nối tài khoản đó với Trình quản lý kinh doanh. Nếu chưa bao giờ chạy quảng cáo bằng tài khoản quảng cáo cá nhân của mình, bạn cần tạo tài khoản quảng cáo mới trong Trình quản lý kinh doanh rồi mới có thể tạo chiến dịch quảng cáo trên Facebook. Tìm hiểu thêm về Trình quản lý kinh doanhtài khoản quảng cáo từ Trung tâm trợ giúp quảng cáo của Facebook.

Nếu không có Trình quản lý kinh doanh, bạn có thể thiết lập khi thiết lập kênh Facebook.

Cài đặt Trang Facebook

Bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau trên Facebook thì mới có thể kết nối Trang Facebook của bạn:

 • Tài khoản Facebook của bạn cần có quyền quản trị trên Trang.
 • Trang Facebook phải là trang đã xuất bản.
 • Bạn có thể là quản trị viên trên nhiều trang Facebook và truy cập tất cả các trang bằng một Trình quản lý kinh doanh của Facebook duy nhất. Tuy nhiên, mỗi trang kinh doanh trên Facebook chỉ có thể thuộc sở hữu của một Trình quản lý kinh doanh của Facebook. Bạn cần là quản trị viên của cả Trình quản lý kinh doanh của Faceboook sở hữu trang Facebook cụ thể lẫn trang Facebook đó để kết nối trang Facebook với kênh Facebook trong Shopify.

Tìm hiểu cách tạo Trang Facebook dành cho doanh nghiệp của bạn tại Trung tâm trợ giúp của Facebook.

Lưu ý: Nếu tài khoản Facebook của bạn có quyền quản trị hoặc biên tập trên Trang Facebook thì bạn có thể đăng bài, bình luận và nhắn tin với vai trò Trang để khách hàng không thấy được thông tin cá nhân của bạn. Tìm hiểu thêm về vai trò Trang trên Facebook.

Hiểu các vai trò và quyền trên Facebook

Trên Facebook, bạn cần có vai trò quản trị viên đối với Trang, tài khoản quảng cáo hoặc Trình quản lý kinh doanh mới có thể truy cập tất cả cài đặt và thực hiện một số thay đổi nhất định. Trang, tài khoản quảng cáo và Trình quản lý kinh doanh có các quyền riêng đối với tài khoản, nghĩa là bạn cần vai trò quản trị viên đối với mỗi loại. Trình quản lý kinh doanh bạn chọn trong kênh Facebook được coi là chủ sở hữu của trang Facebook và tài khoản quảng cáo trên Facebook trong quá trình đào tạo nhập môn. Nếu tài khoản quảng cáo trên Facebook thuộc sở hữu của Trình quản lý kinh doanh khác thì bạn không thể kết nối tài khoản quảng cáo trên Facebook. Nếu bạn không thể kết nối tài khoản quảng cáo trên Facebook mong muốn, hãy thử kết nối với Trình quản lý kinh doanh khác của Facebook hoặc tạo tài khoản quảng cáo mới trên Facebook.

Bạn sẽ thấy phần giới thiệu tổng quan về vai trò và quyền trên Facebook và đường liên kết đến nhiều tài nguyên khác trên Trung tâm trợ giúp của Facebook.

Bạn cũng cần bán hàng bằng cách sử dụng cửa hàng trực tuyến Shopify và cửa hàng không được bảo vệ bằng mật khẩu. Tìm hiểu cách gỡ mật khẩu của cửa hàng trực tuyến.

Thiết lập kênh Facebook và tạo đối tượng tùy chỉnh

 1. Trong Shopify, vào mục Tiếp thị.

 2. Nhấp vào Create campaign (Tạo chiến dịch), rồi chọn Facebook audience building ad (Quảng cáo xây dựng đối tượng Facebook).

 3. Nhấp vào Set up Facebook (Thiết lập Facebook) để cài đặt kênh Facebook.

 4. Nhấp vào Set up (Thiết lập) trong mục Facebook Marketing của trang quản trị Shopify.

 5. Trên trang Thiết lập Facebook Marketing trong kênh Facebook của Shopify, kết nối tài khoản Facebook của bạn hoặc tạo tài khoản mới:

- Nếu bạn có tài khoản Facebook, hãy nhấp vào Connect (Kết nối) và thực hiện các bước để đăng nhập vào tài khoản và cấp phép cho kênh Facebook. - Nếu bạn chưa có tài khoản Facebook, hãy nhấp vào Tạo mới, rồi làm theo các bước trên Facebook để tạo tài khoản.

 1. Kết nối Trình quản lý kinh doanh hoặc nhấp vào Tạo mới và làm theo các bước trên Facebook để tạo Trình quản lý kinh doanh mới.

 2. Kết nối Trang Facebook của doanh nghiệp hoặc nhấp vào Tạo mới và làm theo các bước trên Facebook để tạo Trang Facebook mới.

 3. Kết nối pixel ưu tiên của bạn hoặc nhấp vào Create new (Tạo mới) và làm theo các bước trên Facebook để tạo pixel mới.

 4. Trên trang Facebook marketing, kết nối tài khoản Trình quản lý quảng cáo bạn muốn hoặc nhấp vào Create new (Tạo mới) và làm theo các bước trên Facebook để tạo tài khoản quảng cáo mới.

 5. Trong mục Facebook Audiences (Đối tượng Facebook), chọn một quốc gia bạn muốn nhắm mục tiêu quảng cáo Facebook. Tìm hiểu thêm về Nhắm mục tiêu quảng cáo Facebook.

 6. Xem và chấp nhận Điều khoản quảng cáo tự phục vụ và Điều khoản danh mục sản phẩm của Facebook.

 7. Nhấp vào Finish setup (Hoàn tất thiết lập) để tạo quảng cáo xây dựng đối tượng trên Facebook và bài viết trên Trang Facebook. Sau khi đồng bộ hóa thành công sản phẩm với một danh mục trên Facebook, bạn có thể tạo quảng cáo nhắm mục tiêu lại động bằng các sản phẩm được phê duyệt.

Facebook pixel và kênh Facebook của Shopify

Khi bạn thiết lập kênh Facebook của Shopify, Facebook pixel sẽ được thêm vào cửa hàng trực tuyến. Pixel sử dụng tính năng so khớp nâng cao để theo dõi hành vi của khách hàng trong cửa hàng. Bạn có thể tắt tính năng so khớp nâng cao đối với Facebook pixel.

Facebook pixel gửi thông tin sau đây về khách hàng đến Facebook:

 • tên
 • họ
 • địa chỉ email

Dữ liệu khách hàng do pixel thu thập được sử dụng để cải thiện đối tượng tùy chỉnh cho quảng cáo trên Facebook mà bạn tạo trong Shopify. Bạn có thể tìm hiểu thêm về tính năng so khớp nâng cao trong Trợ giúp dành cho Nhà quảng cáo trên Facebook.

Nếu có nhiều hơn một Facebook Pixel liên kết với tài khoản quảng cáo, bạn sẽ thấy tùy chọn thay đổi pixel kết nối với kênh Facebook của Shopify. Nếu pixel khác đã theo dõi nhiều lưu lượng truy cập trên cửa hàng của bạn, việc xây dựng đối tượng tùy chỉnh cho quảng cáo nhắm mục tiêu lại động trên Facebook có thể hiệu quả hơn vì lưu trữ được nhiều dữ liệu về khách truy cập hơn. Trong trang quản trị Shopify, vào Sales channels (Kênh bán hàng) > Facebook > Settings (Cài đặt) > Marketing settings (Cài đặt tiếp thị) rồi nhấp vào Disconnect (Ngắt kết nối) trong mục Pixel tracking (Theo dõi pixel) để sử dụng pixel khác có sẵn từ cùng tài khoản quảng cáo trên Facebook.

Lưu ý: Facebook pixel do kênh Facebook thêm có kết nối với tài khoản quảng cáo Facebook của bạn. Bạn có thể tùy chỉnh pixel từ Trình quản lý kinh doanh trên Facebook liên kết với tài khoản quảng cáo. Nếu sử dụng Facebook pixel trên cửa hàng trực tuyến không liên kết với tài khoản quảng cáo Facebook, bạn vẫn có thể xem dữ liệu từ pixel đó bằng cách truy cập Trình quản lý kinh doanh trên Facebook được liên kết.

Cho khách hàng biết về bộ sưu tập dữ liệu Facebook pixel

Để bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng, bạn có thể cân nhắc cho khách hàng biết cửa hàng sử dụng Facebook pixel và cung cấp liên kết đến Chính sách dữ liệu của Facebook.

Khách hàng không muốn bị Facebook theo dõi có thể chọn không tham gia qua Facebook. Bạn có thể cân nhắc cập nhật chính sách quyền riêng tư để cung cấp thông tin về Facebook pixel và cung cấp liên kết để khách hàng tìm hiểu cách chọn không tham gia. Khách hàng có thể tìm hiểu thêm thông tin về cookie và các công nghệ lưu trữ khác của Facebook và về lựa chọn không tham gia từ Trung tâm trợ giúp của Facebook.

Tắt tính năng so khớp nâng cao đối với Facebook pixel

 1. Trên kênh Facebook, vào Cài đặt > Marketing settings (Cài đặt tiếp thị).
 2. Nhấp vào Tắt trong mục Advanced matching (So khớp nâng cao).

Các trợ giúp khác từ Trung tâm trợ giúp của Facebook

Nếu bạn cần giúp xử lý vấn đề khi thiết lập tài khoản Facebook, hãy xem các bài viết sau từ Trung tâm trợ giúp của Facebook:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí