Google từ chối và cảnh báo về sản phẩm

Để hiển thị sản phẩm trên Google, bạn phải tuân thủ chính sách của Google Ads cũng như Điều khoản và điều kiện của Google Ads và Local Services Ads. Nếu bạn có bất kỳ lỗi vi phạm chính sách nào, sản phẩm của bạn có thể ngừng hiển thị trên Google, đồng thời tài khoản Google Merchant Center và tài khoản Google Ads của bạn có thể bị tạm ngưng.

Google có thể gửi thông báo qua email ít nhất 7 ngày trước khi tạm ngưng tài khoản. Thông báo qua email sẽ giải thích lý do tạm ngưng tài khoản, liệt kê các hành động bạn có thể thực hiện để khắc phục vấn đề và đính kèm liên kết gửi khiếu nại.

Nếu bạn nhận được thông báo tạm ngưng tài khoản đối với tài khoản Google Merchant Center và tài khoản Google Ads, trước tiên, hãy cố gắng giải quyết cảnh báo hoặc vấn đề tạm ngưng tài khoản trong tài khoản Google Merchant Center.

Nếu Google phát hiện lỗi vi phạm chính sách nghiêm trọng, tài khoản của bạn sẽ bị tạm ngưng ngay lập tức mà không có cảnh báo. Lỗi vi phạm chính sách nghiêm trọng bao gồm:

Nếu bạn cho rằng đã xảy ra lỗi và bạn không vi phạm các chính sách của Google, bạn có thể gửi khiếu nại cho Google.

Để tìm hiểu thêm về vấn đề tạm ngưng tài khoản, hãy tham khảo bài viết Tìm hiểu về biện pháp xử lý ở cấp tài khoản đối với các trường hợp vi phạm chính sách.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí