Vi phạm dữ liệu sản phẩm của Google

Để hiển thị sản phẩm trên Google, bạn cần tuân thủ hướng dẫn về dữ liệu sản phẩm của Google. Google yêu cầu bạn cung cấp thông tin sản phẩm chính xác để đảm bảo hiển thị sản phẩm cho khách hàng phù hợp, chẳng hạn như khách hàng tìm kiếm từ khóa có trong mô tả sản phẩm của bạn hoặc duyệt xem danh mục sản phẩm có chứa sản phẩm của bạn. Nếu bạn không cung cấp thông tin chính xác, khách hàng trên Google có thể tìm thấy sản phẩm của bạn qua các kết quả tìm kiếm không liên quan đến nội dung họ cần. Như vậy, khả năng khách hàng mua sản phẩm của bạn sẽ thấp hơn và có thể khiến Google ngừng hiển thị sản phẩm với khách hàng.

Nếu sản phẩm có dữ liệu sản phẩm không hợp lệ hoặc thiếu dữ liệu sản phẩm, sản phẩm đó sẽ không xuất hiện trong hồ sơ miễn phí và quảng cáo trên Google Mua sắm hoặc xuất hiện với hiệu suất bị hạn chế, ví dụ như số lượt hiển thị và lượt nhấp thấp hơn.

Cảnh báo thường gặp về chất lượng dữ liệu

Để đảm bảo sản phẩm được phê duyệt và hiển thị với mọi người trên Google, hãy xem lại các giải pháp này và cập nhật dữ liệu cho các sản phẩm bị ảnh hưởng.

Nếu bạn nhận được cảnh báo về sản phẩm của Google không có trên trang này, hãy truy cập Trung tâm trợ giúp của Google và tìm kiếm lỗi cụ thể.

Vi phạm chính sách Quảng cáo mua sắm

Sản phẩm có lỗi này sẽ không được hiển thị trên Google.

Xem lại các giải pháp này và cập nhật dữ liệu cho sản phẩm bị ảnh hưởng:

 • Lỗi này cho thấy một số hoặc tất cả sản phẩm của bạn vi phạm chính sách Quảng cáo mua sắm.
 • Nếu bạn yêu cầu đánh giá lại sản phẩm và không được phê duyệt, hãy xóa tất cả mặt hàng vi phạm khỏi dữ liệu sản phẩm.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Google.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Trong mục Trạng thái sản phẩm, nhấp vào Quản lý trạng thái sẵn sàng.

 5. Trong cột Available to Google (Hiển thị trên Google), bỏ chọn từng sản phẩm có lỗi.

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Vấn đề về nhận dạng sản phẩm

Hầu hết sản phẩm đều có mã nhận dạng sản phẩm, chẳng hạn như Mã số thương phẩm toàn cầu (GTIN), Mã số linh kiện của nhà sản xuất (MPN) hoặc nhà cung cấp sản phẩm (thương hiệu). Google sẽ kiểm tra tất cả mã nhận dạng được thêm vào sản phẩm. Nếu xảy ra vấn đề với mã nhận dạng sản phẩm, một trong những lỗi sau có thể hiển thị trên sản phẩm của bạn:

 • Lỗi mã vạch
 • Thiếu ID (GTIN hoặc MPN và thương hiệu)
 • Giá trị không hợp lệ (GTIN)
 • Mã nhận dạng không chính xác (GTIN)
 • Giá trị không hợp lệ (MPN)
 • Mã nhận dạng sản phẩm không chính xác (GTIN)
 • [mã vạch] không hợp lệ
 • Độ dài mã vạch không chính xác

Sản phẩm gặp vấn đề về nhận dạng sản phẩm sẽ có hiệu suất hạn chế;

 • Sản phẩm thiếu GTIN sẽ không được đồng bộ hóa lên Tài khoản Merchant Center (MCA).
 • Đối với lỗi GTIN không chính xác hoặc thiếu GTIN, sản phẩm sẽ không được đồng bộ và bị từ chối.
 • Sản phẩm thiếu GTIN và MPN sẽ có hiệu suất hạn chế.

Xem lại các giải pháp này và cập nhật dữ liệu cho sản phẩm bị ảnh hưởng:

 • Gán mã nhận dạng sản phẩm duy nhất (UPI) hợp lệ cho sản phẩm hiện tại. UPI bao gồm GTIN, MPN và tên thương hiệu.

  • GTIN là mã số định danh duy nhất cho sản phẩm thương mại, thường được liên kết với mã vạch in trên hàng hóa bán lẻ.
  • Nếu sản phẩm không có GTIN, bạn có thể sử dụng MPN và giá trị mã vạch.
  • GTIN thường có 8, 12, 13 hoặc 14 chữ số. Hãy kiểm tra xem GTIN bạn đã gửi có quá nhiều hoặc quá ít chữ số không.
 • Các sản phẩm thiết kế riêng như tác phẩm nghệ thuật hoặc hàng thủ công không cần GTIN. Nếu muốn chỉ định sản phẩm là mặt hàng tùy chỉnh, chọn giá trị True (là tùy chỉnh) hoặc False (không phải là tùy chỉnh) cho thuộc tính Sản phẩm tùy chỉnh. Bạn phải thực hiện việc này trên trang chỉnh sửa hàng loạt của kênh Google & YouTube.

Thiếu giá trị [thương hiệu]

Sản phẩm có lỗi này sẽ không được hiển thị trên Google.

Bạn cần thêm giá trị cho tất cả sản phẩm mới, ngoại trừ phim, sách và thương hiệu ghi âm. Hãy xem lại các giải pháp này và cập nhật dữ liệu cho sản phẩm bị ảnh hưởng:

 • Trong trang quản trị Shopify, thêm thương hiệu vào chi tiết sản phẩm trong trường Nhà cung cấp thuộc mục Tổ chức.
 • Không gửi các giá trị như Không khả dụng, Chung chung, Không có thương hiệu hoặc Không tồn tại.
 • Nếu tự sản xuất sản phẩm hoặc sản phẩm rơi vào danh mục thương hiệu chung, bạn có thể gửi tên cửa hàng làm giá trị thương hiệu.
 • Nếu sản phẩm không có thương hiệu, hãy sử dụng tên nhà sản xuất hoặc đơn vị cung ứng.

Viết hoa quá nhiều

Sản phẩm có lỗi này sẽ không được hiển thị trên Google.

Xem lại các giải pháp này và cập nhật dữ liệu cho sản phẩm bị ảnh hưởng:

 • Xóa phần văn bản có quá nhiều chữ viết hoa hoặc viết hoa nhằm mục đích phô trương vì có thể khiến khách hàng cảm thấy quảng cáo và hồ sơ của bạn không đáng tin cậy.
 • Kiểm tra tab Cài đặt trên kênh bán hàng của Google để xác định tiêu đề và mô tả sản phẩm được gửi đến Tài khoản Merchant Center.
 • Cập nhật tiêu đề trong mục Sản phẩm của trang quản trị Shopify tại vị trí Google lấy tiêu đề, từ tiêu đề và mô tả chính hoặc thông tin SEO ở dưới cùng.

Hình ảnh chung chung

Sản phẩm có lỗi này sẽ không được hiển thị trên Google.

Xem lại các giải pháp này và cập nhật dữ liệu cho sản phẩm bị ảnh hưởng:

 • Với mỗi mặt hàng, bạn cần tải lên hình ảnh chính thể hiện rõ sản phẩm đang được quảng cáo.
 • Ví dụ về hình ảnh chung không được phép sử dụng bao gồm hình ảnh logo hoặc văn bản ghi "Không có hình ảnh".

Lớp phủ quảng cáo trên hình ảnh

Sản phẩm có lỗi này sẽ không được hiển thị trên Google.

Xem lại các giải pháp này và cập nhật dữ liệu cho sản phẩm bị ảnh hưởng:

Hình ảnh quá nhỏ

Sản phẩm có lỗi này sẽ không được hiển thị trên Google.

Xem lại các giải pháp này và cập nhật dữ liệu cho sản phẩm bị ảnh hưởng:

 • Tải lên hình ảnh mới đáp ứng các yêu cầu về kích cỡ:

  • Hình ảnh về Hàng may mặc và phụ kiện phải có kích thước tối thiểu là 250 x 250 pixel và không lớn hơn 64 megapixel.
  • Tất cả sản phẩm khác phải có kích thước tối thiểu là 100 x 100 pixel và không lớn hơn 64 megapixel.
  • Hình ảnh phải có kích cỡ tệp nhỏ hơn 16 MB.
 • Không phóng to hình ảnh hoặc gửi hình ảnh thu nhỏ. Sản phẩm nên chiếm từ 75% đến 90% toàn bộ hình ảnh.

Giá trị không hợp lệ [danh mục sản phẩm của Google]

Sản phẩm gặp lỗi này có hiệu suất hạn chế.

Xem lại các giải pháp này và cập nhật dữ liệu cho sản phẩm bị ảnh hưởng:

 • Cung cấp giá trị danh mục sản phẩm của Google (GPC) hợp lệ.
 • Nhập danh mục cụ thể nhất có thể. Ví dụ: Nếu chỉ nhập Tuxedos (Lễ phục) sẽ gây ra lỗi, nhưng Apparel & Accessories > Clothing > Suits > Tuxedos (Hàng may mặc và phụ kiện > Quần áo > Com lê > Lễ phục) sẽ được chấp nhận.

Giá trị mâu thuẫn [GTIN, thương hiệu]

Sản phẩm gặp lỗi này có hiệu suất hạn chế.

Xem lại các giải pháp này và cập nhật dữ liệu cho sản phẩm bị ảnh hưởng:

 • Cung cấp giá trị GTIN liên kết với thương hiệu bạn đã gửi cho sản phẩm.
 • Dùng công cụ GS1 GEPIR để xác minh GTIN cho các thương hiệu Hoa Kỳ.

Lỗi đặc thù của hàng may mặc và phụ kiện

Để đảm bảo sản phẩm được phê duyệt và hiển thị với mọi người trên Google, hãy xem lại các giải pháp này và cập nhật dữ liệu cho các sản phẩm bị ảnh hưởng.

Nếu bạn nhận được cảnh báo về sản phẩm của Google không có trên trang này, hãy truy cập Trung tâm trợ giúp của Google và tìm kiếm lỗi cụ thể.

Thiếu giá trị [giới tính]

Sản phẩm trong danh mục Hàng may mặc và phụ kiện gặp lỗi này có hiệu suất hạn chế.

Bắt buộc đối với sản phẩm Hàng may mặc và phụ kiện.

Xem lại các giải pháp này và cập nhật dữ liệu cho sản phẩm bị ảnh hưởng:

 • Nêu rõ giới tính để đảm bảo người dùng thấy thông tin kích cỡ chính xác.
 • Chọn trong số các giá trị được hỗ trợ sau:
  • nam
  • nữ
  • trung tính

Thiếu giá trị [cỡ]

Sản phẩm trong danh mục Hàng may mặc và phụ kiện gặp lỗi này có hiệu suất hạn chế.

Bắt buộc đối với sản phẩm Hàng may mặc và phụ kiện, tất cả hàng trong kho nên có thuộc tính này.

Xem lại các giải pháp này và cập nhật dữ liệu cho sản phẩm bị ảnh hưởng:

 • Sử dụng định dạng nhất quán cho kích cỡ. Ví dụ: "S, M, L" hoặc “nhỏ, vừa, lớn” thay vì “S, Vừa, Lớn”.
 • Kết hợp kích thước có nhiều yếu tố thành một giá trị, ví dụ như "Cao 16/34".
 • Nếu mặt hàng của bạn có một cỡ vừa tất cả mọi người (hoặc một cỡ vừa hầu hết mọi người), bạn có thể dùng một cỡ, OS, một cỡ vừa tất cả mọi người, OSFA, một cỡ vừa hầu hết mọi người hoặc OSFM.
 • Thêm kích cỡ mặt hàng vào phía trước tiêu đề để tạo bối cảnh cho hình ảnh.

Thiếu giá trị [màu]

Sản phẩm trong danh mục Hàng may mặc và phụ kiện gặp lỗi này có hiệu suất hạn chế.

Bắt buộc đối với sản phẩm Hàng may mặc và phụ kiện. Có thể bỏ qua màu nếu đã có trong mẫu mã sản phẩm

Xem lại các giải pháp này và cập nhật dữ liệu cho sản phẩm bị ảnh hưởng:

 • Dùng tên màu dễ nhận biết để khách hàng có thể tìm kiếm.
 • Không kết hợp nhiều màu thành một từ, ví dụ như ĐỏHồngXanh. Thay vào đó, hãy tách các màu bằng dấu gạch chéo, ví dụ như Đỏ/Hồng/Xanh.
 • Không sử dụng giá trị không phải màu sắc, ví dụ như nhiều màu, đa dạng, dành cho nữ hoặc Không áp dụng.

Thiếu giá trị [nhóm tuổi]

Sản phẩm trong danh mục Hàng may mặc và phụ kiện gặp lỗi này có hiệu suất hạn chế.

Bắt buộc đối với sản phẩm Hàng may mặc và phụ kiện cùng các sản phẩm dành cho người lớn như đồ uống có cồn.

Xem lại các giải pháp này và cập nhật dữ liệu cho sản phẩm bị ảnh hưởng:

 • Chọn trong số các giá trị được hỗ trợ sau:
  • trẻ sơ sinh
  • trẻ nhũ nhi
  • trẻ mới biết đi
  • trẻ em
  • người lớn

Cách thêm hoặc cập nhật dữ liệu sản phẩm

Để khắc phục cảnh báo về dữ liệu sản phẩm, bạn cần cập nhật các trường trong Google cho sản phẩm bị ảnh hưởng. Sau khi bạn cập nhật sản phẩm, Google có thể mất ba đến năm ngày làm việc để đánh giá.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Google.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Trên trang Tổng quan, nhấp vào Quản lý sản phẩm.

 5. Thêm hoặc cập nhật dữ liệu sản phẩm hàng loạt.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí