Thiết lập kênh Google

Kênh Google tự động đồng bộ sản phẩm và thông tin liên quan về cửa hàng Shopify với Google Merchant Center. Sau đó, bạn có thể cập nhật trực tiếp nguồn cấp dữ liệu sản phẩm Google trong Shopify. Đối với cửa hàng đủ điều kiện bán hàng tại Hoa Kỳ, sản phẩm được đồng bộ với Google Merchant Center bằng kênh Google của Shopify có thể hiển thị miễn phí trong trang thông tin tìm kiếm trên tab Google Mua sắm có liên quan.

Bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng để tạo chiến dịch Mua sắm thông minh của Google. Chiến dịch này có trả phí và hiển thị trên nhiều định dạng quảng cáo và nền tảng do Google sở hữu.

Lưu ý: Xem Hội thảo trên web của Google Mua sắm để biết tổng quan về cách thiết lập kênh Google.

Thiết lập kênh Google để đồng bộ sản phẩm

Bạn có thể cài đặt kênh Google trong Cửa hàng ứng dụng Shopify. Tìm hiểu cách cài đặt ứng dụng.

Sau khi cài đặt kênh Google, bạn cần kết nối tài khoản Google và tài khoản Google Merchant Center để có thể đồng bộ sản phẩm trên Shopify với Google.

Cửa hàng cần đáp ứng một số yêu cầu thì kênh Google mới có thể hoạt động. Khi thiết lập kênh Google, bạn có thể xem lại yêu cầu để xem có cần thực hiện thay đổi với cửa hàng trực tuyến hoặc cài đặt vận chuyển hay không.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, mở Kênh bán hàng > Google.

 2. Nhấp vào Connect Google Account (Kết nối tài khoản Google) rồi chọn tài khoản Google hoặc tạo tài khoản mới. Bạn cần cho phép Shopify truy cập thông tin tài khoản Google.

 3. Xem lại yêu cầu thiết lập đối với cửa hàng trực tuyến và thực hiện các thay đổi cần thiết.

 4. Vào Google > Overview (Tổng quan), rồi nhấp vào Get started (Bắt đầu) với một trong các tùy chọn chương trình sau:

- Trang thông tin miễn phí - Hiển thị sản phẩm của bạn trong kết quả tìm kiếm liên quan trên tab Google Mua sắm. Tùy chọn này bao gồm thao tác đồng bộ nguồn cấp dữ liệu sản phẩm. - Tiếp thị - Cài đặt kênh Google để tạo chiến dịch Mua sắm thông minh của Google có trả phí. Tùy chọn này bao gồm thao tác đồng bộ nguồn cấp dữ liệu sản phẩm. - Nguồn cấp dữ liệu sản phẩm - Đồng bộ hóa sản phẩm Shopify của bạn với Google Merchant Center.

 1. Chọn hoặc tạo một tài khoản Merchant Center:

- Chọn Tài khoản Thương nhân từ danh sách thả xuống. ID Merchant Center được liệt kê là các ID liên kết với tài khoản Google. Để tránh việc phê duyệt bị chậm trễ, chọn tài khoản đã kết nối với kênh Google cũ. - Nếu bạn chưa có tài khoản Merchant Center, nhấp vào Create new (Tạo mới), rồi hoàn tất quá trình tạo tài khoản từ Google Merchant Center.

Tài khoản Google Merchant Center phải liên kết với miền đã xác minh nhưng chưa liên kết với tài khoản khác. Khi bạn kết nối tài khoản Google Merchant Center với kênh Google, miền của cửa hàng Shopify sẽ tự động được xác nhận quyền sở hữu, trừ trường hợp miền đã liên kết với một tài khoản Google khác. Nếu miền của bạn được liên kết với tài khoản khác, bạn có thể chuyển xác nhận quyền sở hữu miền cho tài khoản Google Merchant Center bạn đã kết nối với Shopify hoặc kết nối tài khoản Google Merchant Center đã liên kết với miền của bạn.

 1. Nhấp vào Chọn bên cạnh Thị trường mục tiêu để thiết lập nơi bạn muốn bán sản phẩm, sau đó chọn thị trường mục tiêu và ngôn ngữ. Cài đặt tiền tệ của cửa hàng sẽ xác định các quốc gia và khu vực mà bạn có thể đặt làm thị trường mục tiêu. Ngôn ngữ dùng được phụ thuộc vào những ngôn ngữ mà Google hỗ trợ cũng như thị trường mục tiêu của bạn.

 2. Nếu bạn cài đặt chế độ tiếp thị có trả phí trên Google, nhấp vào Chọn bên cạnh Cài đặt vận chuyển, sau đó nhấp vào menu thả xuống để chọn cấu hình tự động hoặc thủ công cho phí vận chuyển:

- Chọn Automatically import shipping settings (Tự động nhập cài đặt vận chuyển) để đồng bộ phí vận chuyển từ Shopify, rồi nhấp vào Save (Lưu). Tìm hiểu thêm về đồng bộ phí vận chuyển với Google Merchant Center. - Chọn Manually set up shipping settings in Google Merchant Center (Thiết lập thủ công cài đặt vận chuyển trong Google Merchant Center) để thiết lập phí vận chuyển trên Google Merchant Center, rồi nhấp vào Save (Lưu).

 1. Không bắt buộc: Thiết lập tùy chọn tiêu đề và mô tả sản phẩm đối với sản phẩm đã đồng bộ với Google. Tìm hiểu thêm về tối ưu hóa tiêu đề và mô tả sản phẩm cho Google Mua sắm.

Sau khi hoàn thành việc thiết lập, những sản phẩm có sẵn trên cửa hàng trực tuyến của bạn sẽ tự động đồng bộ với Google. Đối với cửa hàng đủ điều kiện bán hàng tại Hoa Kỳ, sản phẩm được đồng bộ với Google Merchant Center bằng kênh Google của Shopify có thể hiển thị miễn phí trong trang thông tin tìm kiếm trên tab Google Mua sắm có liên quan.

Tìm hiểu thêm về đồng bộ hóa các sản phẩm Shopify với Google và lỗi đồng bộ hóa sản phẩm.

Không bắt buộc: Kết nối tài khoản Google Ads với kênh Google

Nếu muốn tạo chiến dịch Mua sắm thông minh của Google trong Shopify, bạn có thể kết nối tài khoản Google Ads với kênh Google khi đang chờ đồng bộ sản phẩm. Tìm hiểu thêm về chiến dịch Mua sắm thông minh của Google trong phần trợ giúp của Google Ads.

Nếu bạn đã có tài khoản Google Ads liên kết với địa chỉ email mà bạn sử dụng để thiết lập kênh Google, hãy thêm tài khoản đó.

Nếu bạn không có tài khoản Google Ads hoặc muốn sử dụng tài khoản khác, bạn có thể tạo tài khoản mới khi thiết lập kênh Google. Khi tạo tài khoản Google Ads bằng kênh Google trong Shopify, bạn đủ điều kiện sử dụng tín dụng Google Ads cho chi tiêu quảng cáo.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang Cài đặt trong kênh Google, chọn hoặc tạo tài khoản Google Ads: - Nếu bạn đã có tài khoản Google Ads, hãy chọn tài khoản trong menu thả xuống, rồi nhấp vào Connect (Kết nối).

  • Nếu bạn không có tài khoản Google Ads muốn kết nối, hãy nhấp vào Create new (Tạo mới). Xem lại điều khoản dịch vụ rồi nhấp vào Accept Terms. Bạn sẽ nhận được email từ Google trong vòng 24 giờ, sau đó, bạn có thể chấp nhận yêu cầu truy cập của Google Ads.
 2. Trong mục Google Ads account (Tài khoản Google Ads), nhấp vào View details (Xem chi tiết) bên cạnh Add billing information in your Google Ads Account settings (Thêm thông tin thanh toán vào cài đặt Tài khoản Google Ads).

 3. Đảm bảo đã thêm thông tin thanh toán vào tài khoản Google Ads, sau đó nhấp vào I've added billing info (Tôi đã thêm thông tin thanh toán).

Chấp nhận yêu cầu truy cập của Google Ads

Nếu địa chỉ email bạn sử dụng để thiết lập kênh Google được liên kết với một tài khoản Google Ads hiện có, bạn sẽ nhận được email xác nhận yêu cầu truy cập.

Khi tạo tài khoản Google Ads bằng kênh Google, bạn sẽ nhận được email để chấp nhận tài khoản Google Ads. Bạn cần chấp nhận lời mời trong email để xác nhận địa chỉ email.

Sau khi chấp nhận lời mời, có thể mất vài phút để xử lý yêu cầu truy cập.

Thêm thông tin thanh toán vào tài khoản Google Ads

Đảm bảo tài khoản Google Ads có thông tin thanh toán. Để biết chi tiết về cách thêm thông tin thanh toán, xem Quản lý phương thức thanh toán trong Google Ads Trợ giúp.

Sau khi thêm thông tin thanh toán, xác nhận bạn đã hoàn tất tác vụ bằng cách nhấp vào I've added billing details (Tôi đã thêm chi tiết thanh toán).

Lưu ý: Bạn có thể tạo chiến dịch Google Mua sắm mà không cần thêm thông tin thanh toán nhưng chiến dịch sẽ không chạy cho đến khi bạn thêm thông tin.

Theo dõi chuyển đổi đối với Google Ads bằng kênh Google

Kênh Google tự động thêm sự kiện theo dõi chuyển đổi vào tài khoản Google Ads khi bạn thiết lập. Nếu cửa hàng đã thiết lập theo dõi chuyển đổi Google qua tác vụ chỉnh sửa mã chủ đề hoặc qua ứng dụng bên thứ ba, các sự kiện theo dõi chuyển đổi có thể trùng lặp và dữ liệu báo cáo sẽ không chính xác. Bạn có thể tắt sự kiện theo dõi chuyển đổi trùng lặp từ tài khoản Google Ads. Tìm hiểu thêm về cài đặt chuyển đổi trong phần Trợ giúp của Google Ads.

Tín dụng Google Ads miễn phí

Khi tạo tài khoản Google Ads bằng kênh Google trong Shopify, bạn có thể đủ điều kiện nhận tín dụng cho tài khoản. Để nhận tín dụng, bạn cần chi tiêu một số tiền tối thiểu theo quy định trong vòng 30 ngày sau khi tạo tài khoản. Sau khi đáp ứng yêu cầu này, Google tự động thêm tín dụng vào tài khoản.

Tài khoản cần ở trạng thái tốt trước khi bạn đủ điều kiện nhận tín dụng. Sau khi bạn chi tiêu một số tiền tối thiểu theo quy định, có thể mất 5 ngày để tài khoản được nhận tín dụng. Để tìm hiểu thêm, xem bản đầy đủ điều khoản và điều kiện khuyến mại của Google Ads.

Bạn sẽ không nhận được thông báo khi chi tiêu tín dụng và mọi chi phí quảng cáo bổ sung được tính vào tài khoản của bạn. Nếu không muốn tiếp tục quảng cáo bằng Google Ads, bạn có thể tạm dừng hoặc xóa chiến dịch.

Quốc gia đủ điều kiện

Google cung cấp ưu đãi tín dụng Google Ads tại các quốc gia với mức tương ứng như sau:

Quốc gia đủ điều kiện và mức ưu đãi tín dụng Google Ads
Quốc gia Chi tiêu tối thiểu Nhận
Hoa Kỳ 25 USD 100 USD
Canada 25 CAD 100 CAD
Vương quốc Anh 25 GBP 75 GBP
Úc 25 AUD 100 AUD
Áo 25 EUR 75 EUR
Đan Mạch 200 DKK 600 DKK
Phần Lan 25 EUR 75 EUR
Pháp 25 EUR 75 EUR
Đức 25 EUR 75 EUR
Hy Lạp 25 EUR 75 EUR
Indonesia 150.000 IDR 450.000 IDR
Ireland 25 EUR 75 EUR
Ý 25 EUR 75 EUR
Malaysia 50 MYR 150 MYR
New Zealand 25 NZD 100 NZD
Na Uy 250 NOK 750 NOK
Philippines 500 PHP 2.000 PHP
Bồ Đào Nha 20 EUR 60 EUR
Singapore 25 SGD 75 SGD
Nam Phi 200 ZAR 600 ZAR
Tây Ban Nha 25 EUR 75 EUR
Thụy Điển 250 SEK 750 SEK
Thụy Sĩ 25 CHF 100 CHF
Thái Lan 500 THB 1.500 THB

Tìm kiếm trợ giúp với Google Ads

Liên hệ với Bộ phận trợ giúp của Google Ads để được trợ giúp về các chủ đề sau:

 • lập và xuất hóa đơn cho Google Ads
 • chính sách, đánh giá quảng cáo và tối ưu hóa chiến dịch
 • thiết lập các loại quảng cáo mà kênh Google không hỗ trợ, ví dụ như chiến dịch video
 • Google Merchant Center
 • Google Analytics

Lưu ý: Bạn có thể kiểm tra trạng thái phê duyệt của quảng cáo hoặc sửa quảng cáo bị từ chối từ Google Ads. Tìm hiểu thêm quy trình phê duyệt quảng cáo của Google.

Bạn có thể liên hệ Bộ phận hỗ trợ của Shopify để được trợ giúp thiết lập hoặc sử dụng kênh Google.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí