Tuân thủ CCPA và Shopify Audiences

Shopify Audiences hiện dành cho thương nhân Shopify Plus tại Hoa Kỳ và Canada và có thể giúp thương nhân tuân thủ luật pháp hiện hành của khu vực về quyền riêng tư, ví dụ như Đạo luật về Quyền riêng tư của người tiêu dùng California (CCPA).

Những thông tin sau đây được cung cấp để giúp bạn nắm rõ và thực hiện các nghĩa vụ của mình theo CCPA. Shopify không thể tư vấn pháp lý cho bạn nên nếu bạn có thêm câu hỏi, hãy tham khảo ý kiến luật sư tại địa phương hoặc chuyên gia về quyền riêng tư.

Chính sách quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư của bạn phải nêu rõ cách bạn sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân, bao gồm việc bạn có "bán" thông tin cá nhân theo quy định của CCPA hay không.

Shopify có trình tạo chính sách quyền riêng tư có thể xây dựng chính sách quyền riêng tư mẫu với ngôn ngữ mẫu để bạn có thể chỉnh sửa và điều chỉnh phù hợp với doanh nghiệp. Bạn cũng có thể tạo chính sách trực tiếp trong trang quản trị Shopify.

Bạn có thể sử dụng chính sách quyền riêng tư mẫu để thêm vào chính sách hiện tại hoặc tự tạo chính sách của riêng mình. Trong chính sách quyền riêng tư mẫu, Shopify Audiences được dẫn chiếu trong các mục sau:

  • Quảng cáo theo hành vi
  • Bán thông tin cá nhân

Khách hàng Shopify Audiences chọn không tham gia

Khách hàng phải được cung cấp lựa chọn không đồng ý "bán" dữ liệu cá nhân của họ trên cửa hàng. Với Shopify Audiences, bạn có thể quản lý tùy chọn không đồng ý của khách hàng theo cách thủ công hoặc tự động.

Tự động loại bỏ việc chia sẻ khách hàng với Shopify Audiences

Nếu bạn sử dụng ứng dụng Customer Privacy và khách hàng chọn không chia sẻ dữ liệu cá nhân của họ, tùy chọn không chia sẻ này được đồng bộ với ứng dụng Shopify Audiences cho thương nhân đó. Khách hàng sẽ tự động được loại bỏ khỏi hoạt động chia sẻ với Shopify Audiences.

Loại bỏ việc chia sẻ khách hàng với Shopify Audiences theo cách thủ công

Nếu bạn sử dụng ứng dụng quyền riêng tư của bên thứ ba hoặc khách hàng liên hệ với bạn để chọn không chia sẻ dữ liệu cá nhân của họ, bạn cần loại bỏ khách hàng theo cách thủ công trong ứng dụng Shopify Audiences. Khách hàng mà bạn loại bỏ theo cách thủ công sẽ không bị xóa khỏi các đối tượng đã tạo từ trước. Tuy nhiên, cửa hàng của bạn không còn chia sẻ dữ liệu của họ cho các đối tượng trong tương lai.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.
  2. Trên trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Audiences.
  3. Nhấp vào Mở ứng dụng.
  4. Nhấp vào Khách hàng chọn không đồng ý.
  5. Trong Email khách hàng, nhập email của khách hàng bạn muốn loại bỏ.
  6. Nhấp vào Submit (Gửi).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí