Quyền riêng tư của Shopify Audiences

Bật Shopify Audiences nghĩa là bạn đồng ý đóng góp một số dữ liệu về cửa hàng và khách hàng vào mạng lưới đối tượng mà tất cả thương nhân Shopify tham gia đóng góp. Dữ liệu từ đơn hàng được đặt trên cửa hàng trong khoảng thời gian 90 ngày được dùng để hỗ trợ tạo đối tượng. Dữ liệu tập thể này được dùng để phát triển đối tượng khách hàng tiềm năng (gọi chung là "Đối tượng"). Thương nhân không có quyền truy cập thông tin cá nhân hoặc số liệu thống kê của người mua trong Đối tượng, ngoại trừ dữ liệu khách hàng mà thương nhân đó đóng góp. Nếu bạn muốn ngừng chia sẻ dữ liệu, hãy tắt tính năng chia sẻ dữ liệu.

Đối tượng bạn xuất từ trang quản trị Shopify sang nền tảng quảng cáo bên thứ ba như Facebook sẽ được mã hóa và truyền an toàn. Không thể tải xuống Đối tượng đã xuất từ Facebook. Facebook sử dụng dữ liệu được truyền để so khớp với hồ sơ của họ, sau đó xóa dữ liệu này.

Bạn cần phải thêm và hiển thị chính sách quyền riêng tư trên cửa hàng trực tuyến sao cho nêu rõ việc sử dụng và công khai thông tin cá nhân của bạn cũng như quyền chọn không chia sẻ dữ liệu. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi cụ thể nào về pháp lý, hãy tham khảo ý kiến đội ngũ pháp lý hoặc chuyên gia luật về quyền riêng tư. Shopify không thể cung cấp tư vấn pháp lý.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo điều khoản và điều kiện đăng ký Đối tượng.

Khách hàng chọn không chia sẻ

Để hỗ trợ tuân thủ Đạo luật về Quyền riêng tư của người tiêu dùng California, mọi cá nhân chọn không chia sẻ dữ liệu cá nhân của mình với bên thứ ba sẽ không được bao gồm trong Đối tượng.

Nếu bạn sử dụng ứng dụng Customer Privacy và khách hàng chọn không chia sẻ dữ liệu cá nhân của họ, tùy chọn không chia sẻ này được đồng bộ với ứng dụng Shopify Audiences cho thương nhân đó. Khách hàng sẽ không được bao gồm trong Đối tượng mới tạo cho thương nhân đó.

Loại khách hàng khỏi Shopify Audiences theo cách thủ công

Nếu bạn sử dụng ứng dụng quyền riêng tư của bên thứ ba hoặc khách hàng liên hệ với bạn để chọn không chia sẻ dữ liệu cá nhân của họ, bạn cần loại bỏ khách hàng theo cách thủ công trong ứng dụng Shopify Audiences.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Ứng dụng.

  2. Trong mục Ứng dụng đã cài đặt, nhấp vào ứng dụng Shopify Audiences.

  3. Nhấp vào Quyền riêng tư của thành viên.

  4. Trong email thành viên của Đối tượng, nhập email của khách hàng bạn muốn loại bỏ.

  5. Nhấp vào Submit (Gửi).

Khách hàng mà bạn loại bỏ theo cách thủ công sẽ không bị xóa khỏi Đối tượng đã được tạo, nhưng dữ liệu của khách hàng đó không còn được chia sẻ hoặc có trong Đối tượng mới.

Tắt chia sẻ dữ liệu

Bạn có thể tắt tính năng chia sẻ dữ liệu trong ứng dụng Shopify Audiences.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Ứng dụng.

  2. Trong mục Ứng dụng đã cài đặt, nhấp vào ứng dụng Shopify Audiences.

  3. Nhấp vào Settings (Cài đặt).

  4. Trong mục Đóng góp dữ liệu, nhấp vào Tắt.

Để tiếp tục tạo và xuất Đối tượng mới, bật lại tính năng chia sẻ dữ liệu.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí