Báo cáo Shopify Audiences

Bạn có thể sử dụng thông tin trong báo cáo để theo dõi ảnh hưởng của Shopify Audiences đối với doanh nghiệp của mình. Sử dụng thông tin trong báo cáo để giúp bạn tối ưu hóa hiệu suất của chiến dịch quảng cáo. Dữ liệu báo cáo dựa trên thời gian UTC và được cập nhật hàng ngày.

Truy cập báo cáo Shopify Audiences

Bạn có thể truy cập báo cáo tổng quan và báo cáo chi tiết trong ứng dụng Shopify Audiences.

Truy cập báo cáo tổng quan Shopify Audiences

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Audiences.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Nhấp vào Overview (Tổng quan).

 5. Không bắt buộc: Nhấp vào hộp chọn ngày để chọn khoảng ngày khác.

 6. Không bắt buộc: Nhấp vào So sánh với khoảng thời gian trước để so sánh thông tin trong phạm vi ngày đã chọn với thông tin trong khoảng thời gian trước.

Truy cập báo cáo chi tiết của đối tượng

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Audiences.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Nhấp vào Overview (Tổng quan).

 5. Nhấp vào đối tượng bạn muốn xem báo cáo chi tiết.

 6. Không bắt buộc: Nhấp vào hộp chọn ngày để chọn khoảng ngày khác.

 7. Không bắt buộc: Để xem số lượng đơn hàng không liên quan bị loại trừ khỏi số liệu đơn hàng và doanh số của đối tượng, di chuột qua Đơn hàngrồi nhấp vào Xem thêm.

 8. Không bắt buộc: Để xem đơn hàng trùng với đối tượng khác, nhấp vào Đối tượng khác trong mục Đã giải quyết vấn đề trùng lặp.

Các loại báo cáo Shopify Audiences

Shopify Audiences có các báo cáo sau:

 • Báo cáo tổng quan giúp bạn nắm được tác động chung của Shopify Audiences đến doanh nghiệp của bạn.
 • Báo cáo chi tiết giúp bạn nắm được ảnh hưởng của từng đối tượng đến doanh nghiệp của bạn.

Báo cáo tổng quan Shopify Audiences

Báo cáo tổng quan chứa tổng số đơn hàng và tổng doanh số có được do các đối tượng đã xuất trong phạm vi ngày đã chọn.

Các số liệu trong báo cáo tổng quan được định nghĩa như sau.

Định nghĩa báo cáo tổng quan Shopify Audiences
Số liệu Định nghĩa
Tổng số đơn hàng Tổng số đơn hàng do khách hàng thực hiện từ tất cả đối tượng, bao gồm cả đối tượng đã lưu trữ. Tổng số đơn hàng của từng đối tượng hiển thị trong danh sách đối tượng.
Tổng doanh số Tổng doanh số từ các đơn hàng do khách hàng thực hiện từ tất cả đối tượng. Tổng doanh số của từng đối tượng hiển thị trong danh sách đối tượng.

Giá trị tổng doanh số được tính theo công thức sau: Tổng doanh số = doanh số gộp (không bao gồm doanh số từ thẻ quà tặng) - ưu đãi giảm giá - các khoản hoàn tiền + thuế + phí vận chuyển

Báo cáo chi tiết Shopify Audiences

Có thể đánh giá hiệu suất của từng đối tượng bằng các số liệu chủ chốt sau:

 • Đơn hàng
 • Doanh số
 • Giá trị đơn hàng trung bình
 • Khách hàng mới
 • Sản phẩm hàng đầu đã bán

Mọi sự trùng lặp đơn hàng đều được giải quyết khi đơn hàng được đặt. Nếu đơn hàng do khách hàng thuộc nhiều đối tượng đặt, số lượng đơn hàng và doanh số sẽ được chia đều cho từng đối tượng. Ví dụ: Nếu khách hàng thuộc 4 đối tượng và đặt một đơn hàng, mỗi đối tượng sẽ được coi là tạo ra một phần tư đơn hàng và doanh số.

Số liệu trong báo cáo chi tiết được định nghĩa như sau.

Định nghĩa số liệu báo cáo chi tiết Shopify Audiences
Số liệu Định nghĩa
Đơn hàng Số lượng đơn hàng ước tính do khách hàng thuộc đối tượng đã chọn đặt. Đơn hàng sẽ được tính nếu khách hàng đặt trong thời gian chạy chiến dịch quảng cáo và tối đa 7 ngày sau khi chiến dịch kết thúc.
Doanh số Doanh số ước tính từ đơn hàng do khách hàng thuộc đối tượng đã chọn đặt. Doanh số sẽ được tính nếu khách hàng đặt đơn trong thời gian chạy chiến dịch quảng cáo và tối đa 7 ngày sau khi chiến dịch kết thúc.

Giá trị doanh số được tính theo công thức: Doanh số = doanh số gộp (không bao gồm doanh thu từ thẻ quà tặng) - ưu đãi giảm giá - các khoản hoàn tiền + thuế + phí vận chuyển
Giá trị đơn hàng trung bình Doanh số chia cho số lượng đơn hàng do khách hàng thuộc đối tượng đã chọn đặt. Doanh số và đơn hàng sẽ được tính nếu khách hàng đặt đơn hàng trong thời gian chạy chiến dịch quảng cáo và tối đa 7 ngày sau khi chiến dịch kết thúc.
Khách hàng mới Số lượng ước tính khách hàng mới thuộc đối tượng đã chọn đến cửa hàng của bạn.
Sản phẩm hàng đầu đã bán Sản phẩm được khách hàng thuộc đối tượng đã chọn mua nhiều nhất.

Phân bổ đơn hàng

Mô hình phân bổ duy nhất dùng để cung cấp báo cáo hiệu suất về các chiến dịch quảng cáo sử dụng đối tượng đã xuất. Hiệu suất của đối tượng được theo dõi bằng cách khớp địa chỉ email của khách hàng từ các đơn hàng trong cửa hàng với địa chỉ email của người mua thuộc đối tượng đã xuất có thể đã mua sản phẩm sau khi xem quảng cáo. Để tránh những hạn chế điển hình của theo dõi quảng cáo, ví dụ như theo dõi chéo thiết bị, báo cáo sẽ không sử dụng mô hình phân bổ xem qua hoặc nhấp qua.

Đơn hàng được xem là có được nhờ đối tượng khi người mua thuộc danh sách đã xuất đặt hàng trong thời gian chạy quảng cáo sử dụng danh sách đối tượng và tối đa 7 ngày sau khi chiến dịch quảng cáo kết thúc.

Nếu đơn hàng do người mua thuộc đối tượng đã xuất đặt nhưng không phải họ đặt vì nhìn thấy quảng cáo, đơn hàng sẽ không được xem là có được nhờ đối tượng. Các đơn hàng này được gọi là đơn hàng không liên quan và có thể truy cập trong báo cáo chi tiết. Các đơn hàng không liên quan được tính bằng cách lấy mẫu thống kê để ước tính số lượng đơn hàng mà người mua thuộc đối tượng có thể đã đặt mà chiến dịch quảng cáo không nhắm mục tiêu đến đối tượng đó.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí