Báo cáo khách hàng

Nếu cửa hàng của bạn dùng gói Shopify, Advanced Shopify hoặc Shopify Plus, bạn có quyền truy cập báo cáo chi tiết về khách hàng. Với các báo cáo sau, bạn có thể nhận được thông tin chi tiết hữu ích về khách hàng, bao gồm số lượng đơn hàng trung bình, tổng số đơn hàng trung bình và giá trị mua hàng dự kiến:

 • Khách hàng theo thời gian
 • Doanh số từ khách hàng lần đầu tiên so với khách hàng quen
 • Khách hàng theo địa điểm
 • Khách hàng quen
 • Khách hàng một lần

Nếu cửa hàng của bạn dùng gói Advanced Shopify hoặc Shopify Plus, bạn cũng có quyền truy cập vào các báo cáo sau:

 • Khách hàng rủi ro
 • Khách hàng trung thành

Do cách tạo, báo cáo khách hàng có thể không hiển thị tất cả các hoạt động trên cửa hàng của bạn trong 12 giờ qua. Tuy nhiên, khi mở báo cáo Doanh số từ khách hàng lần đầu tiên so với khách hàng quen, bạn sẽ xem được dữ liệu mới nhất với độ lệch khoảng vài giây. Bạn có thể mở lại hoặc tải lại báo cáo để hiển thị dữ liệu mới hơn.

Báo cáo khách hàng giới hạn trong 250.000 khách hàng. Nếu cần truy cập dữ liệu khách hàng của hơn 250.000 khách hàng, bạn có thể thiết lập và sử dụng Google Analytics. Để tìm hiểu thêm, truy cập Làm việc với Google Analytics. Tuy nhiên, bạn có thể xuất tất cả dữ liệu khách hàng trong trang Khách hàng của trang quản trị Shopify.

Dữ liệu trong báo cáo khách hàng dựa trên toàn bộ lịch sử đặt hàng của khách hàng mới trong báo cáo, không chỉ những đơn hàng được đặt trong khung thời gian đã chọn. Ví dụ: Nếu bạn chỉ xem báo cáo của tháng 11 thì khách hàng mới của tháng đó vẫn hiển thị là khách hàng thường xuyên, ngay cả khi họ thực hiện đơn hàng thứ hai trong tháng 12.

Xem báo cáo khách hàng

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Khách hàng, nhấp vào báo cáo bạn muốn xem.

Khách hàng theo thời gian

Báo cáo Khách hàng theo thời gian cho biết số lượng khách hàng đã đặt hàng tại cửa hàng của bạn.

Bạn có thể chọn đơn vị thời gian trong menu thả xuống Group by (Nhóm theo) để kiểm soát cách nhóm dữ liệu.

Bảng báo cáo hiển thị hai hàng dành cho mỗi đơn vị thời gian khi có cả hai loại khách hàng: một hàng dành cho khách hàng lần đầu còn một hàng dành cho khách hàng quen. Khách hàng lần đầu là khách hàng đặt hàng lần đầu tiên tại cửa hàng của bạn. Khách hàng quen là khách hàng đã đặt hàng và có lịch sử đơn hàng gồm tối thiểu một đơn hàng.

Với mỗi đơn vị thời gian, bạn có thể xem các dữ liệu sau:

 • Số lượng khách hàng mới (lần đầu tiên) đã đặt hàng trong thời gian đó. Một nhóm khách hàng như vậy thường được gọi là nhóm khách hàng mới.
 • Số lượng khách hàng quen đã đặt hàng trong thời gian đó.

Doanh số từ khách hàng lần đầu tiên so với khách hàng quen

Báo cáo Doanh số từ khách hàng lần đầu tiên so với khách hàng quen cho biết giá trị của đơn hàng do khách hàng đặt lần đầu tiên và khách hàng quen đặt.

Bạn có thể nhấp vào Group by (Nhóm theo) để chọn đơn vị thời gian bạn muốn xem tổng số hàng bán trong biểu đồ: giờ, ngày, tuần, tháng, quý, năm, giờ trong ngày, ngày trong tuần hoặc tháng trong năm. Đơn vị thời gian chỉ định cách nhóm tổng số hàng bán.

Bảng báo cáo hiển thị hai hàng dành cho mỗi đơn vị thời gian khi có cả hai loại khách hàng: một hàng dành cho khách hàng lần đầu còn một hàng dành cho khách hàng quen. Khách hàng lần đầu là khách hàng đặt hàng lần đầu tiên tại cửa hàng của bạn. Khách hàng quen là khách hàng đã đặt hàng và có lịch sử đơn hàng gồm tối thiểu một đơn hàng.

Với mỗi đơn vị thời gian, bạn có thể xem các dữ liệu sau:

 • số lượng đơn hàng do từng nhóm khách hàng đặt
 • giá trị đơn hàng (tổng số hàng bán) do từng nhóm khách hàng đặt.

Khách hàng theo địa điểm

Báo cáo Khách hàng theo địa điểm hiển thị dữ liệu về khách hàng mới được sắp xếp theo vị trí địa lý. Khách hàng mới được sắp xếp theo vị trí địa lý trong địa chỉ mặc định trong trang quản trị Shopify.

Đối với từng vùng địa lý, bạn sẽ thấy:

 • số lượng khách hàng mới đặt đơn hàng đầu tiên trong khung thời gian đã chọn
 • tổng số lượng đơn hàng mà những khách hàng đó đã đặt kể từ đơn hàng đầu tiên
 • tổng số tiền họ đã chi tiêu, bao gồm thuế, ưu đãi giảm giá, phí vận chuyển và các khoản hoàn tiền

Tổng số Đơn hàng tính đến hiện tạiTổng số tiền chi tiêu tính đến hiện tại dựa trên toàn bộ lịch sử đặt hàng của khách hàng mới trong báo cáo, không chỉ những đơn hàng đã đặt trong khoảng thời gian đã chọn.

Khách hàng quen

Báo cáo Khách hàng quen hiển thị dữ liệu về tất cả khách hàng có lịch sử đặt hàng gồm hai đơn hàng trở lên.

Bạn có thể xem thông tin chi tiết sau của từng khách hàng:

 • tên khách hàng
 • địa chỉ email của khách hàng
 • khách hàng đã đồng ý nhận tiếp thị khi đặt đơn hàng gần đây nhất chưa
 • ngày đặt đơn hàng đầu tiên
 • ngày đặt đơn hàng gần đây nhất
 • số lượng đơn hàng mà khách hàng đã đặt
 • giá trị đơn hàng trung bình của khách hàng
 • tổng số tiền họ đã chi tiêu, bao gồm thuế, ưu đãi giảm giá, phí vận chuyển và các khoản hoàn tiền

Khách hàng một lần

Báo cáo Khách hàng một lần cung cấp dữ liệu về tất cả khách hàng chỉ đặt một đơn hàng từ trước tới giờ.

Bạn có thể xem thông tin chi tiết sau của từng khách hàng:

 • tên khách hàng
 • địa chỉ email của khách hàng
 • khách hàng đã đồng ý nhận tiếp thị khi đặt đơn hàng gần đây nhất chưa
 • ngày đặt đơn hàng đầu tiên.
 • số lượng đơn hàng mà khách hàng đã đặt là 1
 • giá trị của đơn hàng, bao gồm thuế, ưu đãi giảm giá, phí vận chuyển và các khoản hoàn tiền

Khách hàng rủi ro

Bạn chỉ có thể truy cập báo cáo Khách hàng rủi ro nếu cửa hàng của bạn dùng gói Advanced Shopify hoặc Shopify Plus.

Báo cáo Khách hàng rủi ro hiển thị dữ liệu về tất cả khách hàng quen hay gặp rủi ro.

Khách hàng được coi là rủi ro nếu được dự tính có xác suất quay lại trung bình để đặt đơn hàng khác với cửa hàng, nhưng chưa đặt hàng trong một thời gian.

Shopify sử dụng mô hình máy học (Machine Learning) để xác định khả năng khách hàng sẽ quay lại mua một mặt hàng trong 90 ngày tới.

Nhờ biết khách hàng rủi ro, bạn có thể điều chỉnh hoặc nhắm mục tiêu hoạt động tiếp thị. Ví dụ: Bạn có thể cung cấp ưu đãi giảm giá cho khách hàng rủi ro để khuyến khích họ mua lại từ bạn.

Trong báo cáo, bạn có thể xem thông tin chi tiết sau của từng khách hàng:

 • tên khách hàng
 • địa chỉ email của khách hàng
 • khách hàng đã đồng ý nhận tiếp thị khi đặt đơn hàng gần đây nhất chưa
 • ngày đặt đơn hàng đầu tiên
 • ngày đặt đơn hàng gần đây nhất.
 • số lượng đơn hàng mà khách hàng đã đặt
 • giá trị đơn hàng trung bình của khách hàng
 • tổng số tiền họ đã chi tiêu, bao gồm thuế, ưu đãi giảm giá, phí vận chuyển và các khoản hoàn tiền

Khách hàng trung thành

Bạn chỉ có quyền truy cập báo cáo Khách hàng trung thành khi cửa hàng của bạn dùng gói Shopify Plus hoặc Advanced Shopify.

Báo cáo Khách hàng trung thành cho biết dữ liệu về tất cả các khách hàng quen trung thành.

Khách hàng được coi là trung thành nếu được dự tính có xác suất quay lại cao để đặt đơn hàng khác với cửa hàng và đã đặt nhiều đơn hàng hơn so với khách hàng trung bình. Thông tin này có thể giúp ích trong các hoạt động tiếp thị của bạn. Ví dụ: Tiếp thị sản phẩm có biên lợi nhuận cao cho khách hàng trung thành có thể là phương thức hiệu quả.

Bạn có thể xem thông tin chi tiết sau của từng khách hàng:

 • tên khách hàng
 • địa chỉ email của khách hàng
 • khách hàng đã đồng ý nhận tiếp thị khi đặt đơn hàng gần đây nhất chưa
 • ngày đặt đơn hàng đầu tiên
 • ngày đặt đơn hàng gần đây nhất.
 • số lượng đơn hàng mà khách hàng đã đặt
 • giá trị đơn hàng trung bình của khách hàng
 • tổng số tiền họ đã chi tiêu, bao gồm thuế, ưu đãi giảm giá, phí vận chuyển và các khoản hoàn tiền

Tùy chỉnh Báo cáo khách hàng

Nếu cửa hàng của bạn dùng gói Advanced Shopify hoặc Shopify Plus, bạn có thể sử dụng tính năng lọc và chỉnh sửa để tùy chỉnh báo cáo về khách hàng.

Dưới đây là mẫu của một số bộ lọc và cột có sẵn, nếu có.

Bộ lọc cho Báo cáo khách hàng

Khách hàng

 • Email khách hàng - Địa chỉ email liên kết với khách hàng.
 • Tên khách hàng - Họ tên khách hàng.

Thuộc tính khách hàng

 • Chấp nhận tiếp thị - Khách hàng đã đồng ý nhận tiếp thị khi đặt đơn hàng gần đây nhất chưa.
 • Là khách hàng một lần - Khách hàng có lịch sử đặt hàng chỉ gồm 1 đơn hàng.
 • Là khách hàng quen - Khách hàng có lịch sử đặt hàng gồm nhiều đơn hàng.

Phân khúc khách hàng

 • Là khách hàng rủi ro - Khách hàng là khách hàng thường xuyên và dự tính có xác suất quay lại trung bình nhưng chưa đặt hàng trong một thời gian.
 • Là khách hàng không hoạt động - Khách hàng có xác suất quay lại để mua hàng thấp.
 • Là khách hàng trung thành - Khách hàng thường xuyên được dự tính có xác suất quay lại cao và đã đặt nhiều đơn hàng hơn so với khách hàng trung bình.
 • Là khách hàng triển vọng - Khách hàng được dự tính có xác suất quay lại cao và trở thành khách hàng trung thành.

Địa điểm

 • Thành phố/Quốc gia/Vùng - Thành phố, quốc gia và vùng của khách hàng, dựa trên địa chỉ mặc định trong trang quản trị Shopify.

Cột cho Báo cáo khách hàng

Khách hàng

 • Email khách hàng - Địa chỉ email liên kết với khách hàng.
 • Tên khách hàng - Họ tên khách hàng.
 • Khách hàng - Tổng số lượng khách hàng lần đầu và khách hàng thường xuyên đã đặt hàng trong khung thời gian đã chọn.

Thuộc tính khách hàng

 • Chấp nhận tiếp thị - Khách hàng đã đồng ý nhận tiếp thị khi đặt đơn hàng gần đây nhất chưa.
 • Là khách hàng một lần - Khách hàng có lịch sử đặt hàng chỉ gồm 1 đơn hàng.
 • Là khách hàng quen - Khách hàng có lịch sử đặt hàng gồm nhiều đơn hàng.

Phân khúc khách hàng

 • Là khách hàng rủi ro - Khách hàng là khách hàng thường xuyên và dự tính có xác suất quay lại trung bình nhưng chưa đặt hàng trong một thời gian.
 • Là khách hàng không hoạt động - Khách hàng có xác suất quay lại để mua hàng thấp.
 • Là khách hàng trung thành - Khách hàng thường xuyên được dự tính có xác suất quay lại cao và đã đặt nhiều đơn hàng hơn so với khách hàng trung bình.
 • Là khách hàng triển vọng - Khách hàng được dự tính có xác suất quay lại cao và trở thành khách hàng trung thành.

Đơn hàng đầu tiên

 • Đơn hàng đầu tiên (ngày/tháng/tuần/năm) - Ngày đặt đơn hàng đầu tiên của khách hàng.

Đơn hàng mới nhất

 • Đơn hàng gần nhất (ngày/tháng/tuần/năm) - Ngày gần nhất khách đặt hàng.

Địa điểm

 • Thành phố/Quốc gia/Vùng - Thành phố, quốc gia và vùng của khách hàng, dựa trên địa chỉ mặc định trong trang quản trị Shopify.

Đơn hàng

 • Giá trị đơn hàng trung bình - Giá trị trung bình đối với đơn hàng của khách hàng kể từ đơn hàng đầu tiên. Giá trị này được tính bằng cách chia tổng giá trị đơn hàng của khách hàng mới cho tổng số đơn hàng của khách hàng mới. Tổng giá trị đơn hàng bao gồm thuế và phí vận chuyển và chưa tính khoản hoàn tiền. Tổng số đơn hàng không tính các đơn hàng chỉ gồm thẻ quà tặng.

Đơn hàng

 • Tổng số tiền chi tiêu tính đến hiện tại - Tổng số tiền khách hàng đã chi tiêu, bao gồm thuế, ưu đãi giảm giá, phí vận chuyển và các khoản hoàn tiền. Ví dụ: Giả sử một khách hàng đã đặt hàng hai mặt hàng trị giá 50 USD từ cửa hàng của bạn, không phải trả thuế, nhận 10% giảm giá trên một mặt hàng, tốn 10 USD phí vận chuyển và nhận 7 USD tiền hoàn lại do chậm trễ trong vận chuyển. Trong ví dụ này, Tổng số tiền chi tiêu tính đến hiện tại được tính theo công thức 50 + 45 + 10 -7 và cho kết quả là $98.
 • Đơn hàng tính đến hiện tại - Tổng số đơn hàng của khách hàng mới kể từ đơn hàng đầu tiên.

Thời gian

 • Ngày/Tháng/Tuần - Ngày, tháng và tuần của đơn hàng.

Nội dung tùy chỉnh mẫu: Nhắm mục tiêu chiến dịch email vào khách hàng quen

Nếu muốn sử dụng chiến dịch email để khuyến khích khách hàng quen mua hàng tiếp, bạn có thể tùy chỉnh báo cáo Khách hàng quen để chỉ hiển thị khách hàng quen đồng ý nhận tiếp thị.

Để tạo báo cáo cho ví dụ này:

 1. Trong mục Khách hàng, nhấp vào Khách hàng quen.

 2. Trong báo cáo Khách hàng quen, nhấp vào Manage filter (Quản lý bộ lọc).

 3. Nhấp vào Thêm bộ lọc.

 4. Chọn Accepts marketing (Chấp nhận tiếp thị), sau đó, trong Search (Tìm kiếm), chọn Yes (Có).

 5. Nhấp vào Apply filters (Áp dụng bộ lọc).

Báo cáo hiện giới hạn trong khách hàng quen chấp nhận tiếp thị.

Sau đó, bạn có thể xuất báo cáo sang tệp CSV và có thể sử dụng tất cả địa chỉ email trong tệp cho chiến dịch email của mình.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí