Lọc và chỉnh sửa báo cáo

Nếu cửa hàng của bạn sử dụng gói Basic Shopify trở lên, bạn có thể lọc báo cáo để hiển thị thông tin cụ thể bạn cần. Bạn cũng có thể thêm hoặc xóa cột trong báo cáo.

Nếu cửa hàng của bạn sử dụng gói Advanced Shopify trở lên, bạn có thể lưu báo cáo đã lọc và chỉnh sửa hoặc tạo báo cáo tùy chỉnh từ đầu. Nếu cửa hàng của bạn sử dụng gói Shopify, các bộ lọc và chỉnh sửa bạn áp dụng đều mang tính tạm thời.

Tổng quan về bộ lọc

Bạn có thể coi một bộ lọc như biểu thức toán học sử dụng số hoặc chữ. Dưới đây là một ví dụ:

Billing country is Australia

Nếu báo cáo bán hàng sử dụng bộ lọc này, báo cáo chỉ hiển thị các giao dịch bán thực hiện tại Úc. Tất cả các giao dịch bán khác đều bị loại bỏ khỏi báo cáo.

Bộ lọc hiển thị phía trên dữ liệu của báo cáo.

Dưới đây là ví dụ thứ hai:

Billing country is not Australia

Nếu báo cáo bán hàng sử dụng bộ lọc này, báo cáo sẽ hiển thị tất cả giao dịch bán hàng trên toàn thế giới trừ giao dịch bán hàng tại Úc. Các giao dịch bán hàng tại Úc sẽ bị loại bỏ khỏi báo cáo.

Thành phần của bộ lọc

Bộ lọc luôn bao gồm ba thành phần theo thứ tự sau:

name  operator  values

 • Tên xác định bộ lọc cụ thể và tương ứng với một cột. Ví dụ: Billing city.
 • Toán tử so sánh các giá trị bạn chỉ định với dữ liệu thực tế. Số lượng toán tử bạn có thể chọn tùy thuộc vào bộ lọc bạn chọn. Toán tử is yêu cầu trùng khớp chính xác, tương đương dấu bằng.
 • Giá trị là những từ hoặc số cụ thể mà bạn muốn lọc. Ví dụ: Australia hoặc Toronto or New York.

Đối với bộ lọc mẫu Billing country is Australia:

 • Billing countrytên
 • istoán tử
 • Australiagiá trị

Dưới đây là một số ví dụ khác về bộ lọc:

 • Sale channel name kind is Online StoreBáo cáo sử dụng bộ lọc này chỉ hiển thị doanh số của Cửa hàng trực tuyến. Doanh số qua các kênh khác bị loại bỏ.

 • Product type is not BraceletBáo cáo bán hàng sử dụng bộ lọc này hiển thị doanh số bán hàng của các loại sản phẩm, trừ vòng tay.

Sử dụng nhiều bộ lọc

Bạn có thể thiết lập nhiều bộ lọc cho báo cáo:

 • Nếu bộ lọc có một thành phần tên và sử dụng toán tử is nhưng có nhiều hơn một giá trị thì dữ liệu sẽ được thêm vào báo cáo khi có bất kỳ giá trị nào khớp. Ví dụ: Billing city is Toronto or New York City. Báo cáo dùng bộ lọc này hiển thị mọi dữ liệu về doanh số tại Toronto và Thành phố New York.

 • Nếu bộ lọc có một thành phần tên và sử dụng toán tử is not với nhiều giá trị thì dữ liệu sẽ được đưa vào báo cáo khi không có giá trị nào khớp. Ví dụ: Billing city is not Toronto and New York City. Báo cáo dùng bộ lọc này hiển thị mọi dữ liệu, ngoại trừ doanh số tại Toronto và Thành phố New York.

 • Nếu bộ lọc sử dụng toán tử is và có các thành phần name khác nhau thì dữ liệu sẽ chỉ được đưa vào nếu tất cả bộ lọc trùng khớp. Ví dụ: Billing city is TorontoSales channel name is Online Store. Trong ví dụ này, chỉ tính dữ liệu doanh số bán hàng đến Toronto và được thực hiện trong cửa hàng trực tuyến. Doanh số bán bằng POS tại Toronto không tính. Doanh số trong cửa hàng trực tuyến bán hàng đến New York cũng không được tính.

Lọc báo cáo

Bạn có thể lọc báo cáo để thu hẹp thông tin được hiển thị mặc định. Ví dụ: Bạn có thể thêm bộ lọc để chỉ hiển thị doanh số của kênh bán hàng cụ thể hoặc khu vực vận chuyển cụ thể.

Các bước thực hiện:

 1. Mở báo cáo.

 2. Nhấp vào Manage filters (Quản lý bộ lọc).

 3. Nhấp vào Thêm bộ lọc.

 4. Trong danh sách thả xuống, chọn một bộ lọc. Bộ lọc được nhóm theo danh mục.

 5. Thiết lập bộ lọc:

 6. Nhấp vào Apply filters (Áp dụng bộ lọc).

Nếu bạn muốn lưu báo cáo đã lọc để sử dụng sau này và cửa hàng của bạn sử dụng gói Advanced Shopify trở lên, hãy nhấp vào Save as (Lưu thành), nhập tên và nhấp vào Lưu. Sau đó, bạn có thể mở báo cáo tại mục Custom reports (Báo cáo tùy chỉnh) trên trang Reports (Báo cáo).

Nếu cửa hàng của bạn sử dụng gói Shopify, bạn có thể in hoặc xuất báo cáo đã lọc nhưng không thể lưu.

Xóa bộ lọc

Nếu bạn không muốn sử dụng bộ lọc nữa, bạn có thể xóa bộ lọc vĩnh viễn. Bạn không thể khôi phục bộ lọc, vì vậy, nếu bạn đã thiết lập bộ lọc phức tạp, bạn có thể muốn lưu báo cáo bằng tên mới.

Nhấp vào X bên cạnh bộ lọc để xóa.

Ví dụ: Lọc báo cáo Doanh số theo tháng

Báo cáo Doanh số theo tháng hiển thị doanh số của bạn trên tất cả các kênh bán hàng. Bạn chỉ có thể giới hạn ngày bán hàng cho Kênh trực tuyến.

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào Manage filters (Quản lý bộ lọc).

 2. Nhấp vào Thêm bộ lọc.

 3. Trong danh sách thả xuống, chọn Sales channel name (tên Kênh bán hàng).

 4. Trong trường Search (Tìm kiếm), bắt đầu nhập online rồi chọn Cửa hàng trực tuyến. Bạn không cần chọn toán tử bởi đó là mặc định.

 5. Nhấp vào Apply filters (Áp dụng bộ lọc). Báo cáo hiện chỉ hiển thị doanh số trên kênh Cửa hàng trực tuyến. Bộ lọc được hiển thị phía trên biểu đồ và số lượng bộ lọc đang hoạt động được hiển thị bên dưới phạm vi ngày. Nếu bạn muốn lọc thêm dữ liệu để hiển thị doanh số của tất cả trừ một sản phẩm cụ thể trên kênh đó thì:

 6. Nhấp vào Manage filters (Quản lý bộ lọc).

 7. Nhấp vào Thêm bộ lọc.

 8. Trong danh sách thả xuống đối với bộ lọc thứ hai, chọn Tiêu đề sản phẩm.

 9. Trong trường Search (Tìm kiếm), bắt đầu gõ tên sản phẩm rồi chọn thời gian sản phẩm xuất hiện. Trong ví dụ này, sản phẩm là Dock Shoes.

 10. Chọn is not (không phải là) để loại trừ sản phẩm này.

 11. Nhấp vào Apply filters (Áp dụng bộ lọc).

Báo cáo hiện có cả hai bộ lọc. Báo cáo chỉ hiển thị doanh số qua kênh Cửa hàng trực tuyến và không bao gồm sản phẩm Giày thuyền.

Nếu đây là báo cáo sử dụng một lần, bạn có thể in hoặc xuất báo cáo đó. Nếu muốn giữ lại báo cáo để sử dụng sau này và cửa hàng của bạn dùng gói Advanced Shopify trở lên, bạn có thể lưu báo cáo.

Thêm hoặc xóa cột trong báo cáo

Bạn có thể thêm và xóa cột trong phần lớn các báo cáo để hiển thị nhiều thông tin hơn hoặc ít thông tin hơn so với hiển thị mặc định.

Các bước thực hiện:

 1. Mở báo cáo.

 2. Nhấp vào Edit columns (Chỉnh sửa cột). Danh sách thả xuống hiển thị các cột bạn có thể thêm hoặc xóa. Các cột hiển thị theo mặc định sẽ có dấu kiểm.

 3. Chọn các cột bạn muốn thêm. Bỏ chọn các cột bạn muốn xóa.

Nếu bạn muốn lưu báo cáo đã chỉnh sửa để sử dụng sau này và cửa hàng của bạn sử dụng gói Advanced Shopify trở lên, hãy nhấp vào Save as (Lưu thành), nhập tên và nhấp vào Lưu. Sau đó, bạn có thể mở báo cáo tại mục Custom reports (Báo cáo tùy chỉnh) trên trang Reports (Báo cáo).

Ví dụ: Thêm cột vào báo cáo Số phiên theo nguồn giới thiệu

Nếu đang tham khảo báo cáo Số phiên theo nguồn giới thiệu và bạn muốn biết thêm thông tin cụ thể về nguồn giới thiệu, nhấp vào Edit columns (Chỉnh sửa cột) rồi chọn Referrer site (Trang giới thiệu).

Báo cáo lúc này sẽ hiển thị cột bạn đã thêm và dữ liệu giới thiệu trang web.

Nếu đây là báo cáo sử dụng một lần, bạn có thể in hoặc xuất báo cáo đó. Nếu muốn giữ lại báo cáo để sử dụng sau này và cửa hàng của bạn dùng gói Advanced Shopify trở lên, bạn có thể lưu báo cáo.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí