Cài đặt phạm vi thời gian cho báo cáo

Đối với hầu hết báo cáo, bạn có thể chọn phạm vi ngày cho dữ liệu mà báo cáo hiển thị. Ví dụ: Bạn có thể chọn phạm vi ngày hẹp để có thể tập trung xem đơn hàng trong vài ngày vừa qua. Hoặc bạn có thể chọn phạm vi ngày rộng để xem tổng quan đơn hàng bạn đã nhận được trong năm vừa qua.

Đối với báo cáo hiển thị dữ liệu theo thời gian, ví dụ như báo cáo Doanh số theo thời gianKhách hàng theo thời gian, bạn cũng có thể chọn đơn vị thời gian để ghép nhóm dữ liệu (ví dụ: theo ngày, tháng hoặc quý).

Đặt phạm vi ngày cho báo cáo

Khi bạn mở báo cáo, dữ liệu được hiển thị theo phạm vi ngày mặc định. Ví dụ: Phạm vi mặc định cho một số báo cáo là Month to date (Từ đầu tháng đến hiện tại). Bạn có thể đặt phạm vi thành bất kỳ khoảng thời gian nào khác và phạm vi bạn đặt sẽ được lưu làm mặc định cho tới lần tiếp theo bạn thay đổi.

Các bước thực hiện:

  1. Mở báo cáo.

  2. Nhấp vào menu date (ngày).

  3. Chọn phạm vi ngày được định sẵn hoặc chọn bất kỳ phạm vi nào khác bằng cách nhấp vào lịch.

Ghép nhóm dữ liệu báo cáo theo đơn vị thời gian

Đối với báo cáo hiển thị dữ liệu theo thời gian, ví dụ như báo cáo Doanh số theo thời gian, bạn có thể chọn đơn vị thời gian để ghép nhóm dữ liệu. Các tùy chọn ghép nhóm hiển thị phụ thuộc vào phạm vi ngày bạn đã chọn. Ví dụ: Nếu chọn Last 30 days (30 ngày qua) trong phạm vi ngày, bạn có thể chọn ghép nhóm dữ liệu theo giờ, ngày, tuần, tháng, giờ trong ngày hoặc ngày trong tuần.

Các bước thực hiện:

  1. Mở báo cáo hiển thị dữ liệu theo thời gian.

  2. Nhấp vào menu Group by (Nhóm theo) và chọn đơn vị thời gian.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí