Chọn chế độ hiển thị cho Shopify POS

Bạn có thể định cấu hình Shopify POS để sử dụng chế độ sáng hoặc chế độ tối. Chế độ sáng hiển thị văn bản tối màu trên nền sáng, còn chế độ tối hiển thị văn bản sáng màu trên nền tối.

Bạn có thể chọn chế độ bạn muốn Shopify POS sử dụng hoặc để Shopify POS sử dụng cài đặt thiết bị iOS.

Định cấu hình chế độ hiển thị

  1. Trong ứng dụng Shopify POS, chạm vào nút rồi chạm vào Cài đặt > Dark/light mode (Chế độ tối/sáng).

  2. Chạm vào chế độ bạn muốn Shopify POS sử dụng hoặc bật Use device settings (Sử dụng cài đặt của thiết bị).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí