Thiết lập phương thức thanh toán tùy chỉnh

Nếu muốn chấp nhận các khoản thanh toán thủ công không phải do Shopify xử lý, ví dụ như séc, tín dụng cửa hàng hoặc máy quẹt thẻ bên thứ ba, bạn có thể thiết lập phương thức thanh toán tùy chỉnh.

Shopify theo dõi thông tin chi tiết sau đây về đơn hàng đối với phương thức thanh toán tùy chỉnh:

  • Mã số đơn hàng
  • Thông tin khách hàng tương ứng
  • Mục hàng
  • Tổng giá trị đơn hàng, bao gồm thuế
  • Ngày/dấu thời gian của đơn hàng
  • Loại thanh toán tùy chỉnh đã sử dụng

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí