Thiết lập thẻ quà tặng

Lưu ý: Để giúp bạn giảm tác động của các sự kiện gần đây đối với cửa hàng, tạm thời thẻ quà tặng sẽ có sẵn để bán cho tất cả các gói đăng ký của Shopify. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Câu hỏi thường gặp về thẻ quà tặng. Để thêm thẻ quà tặng vào cửa hàng, tham khảo Thêm hoặc cập nhật sản phẩm thẻ quà tặng.

Thẻ quà tặng có thể là một cách tốt để tăng doanh số cũng như giúp quảng bá cửa hàng của bạn khi khách hàng mua thẻ tặng người thân và bạn bè.

Nếu muốn bán thẻ quà tặng thực, bạn phải mua thẻ quà tặng trong Cửa hàng trang thiết bị Shopify.

Bật thanh toán bằng thẻ quà tặng

Cửa hàng phải sử dụng Shopify POS trên iPad thì mới có thể chấp nhận hình thức thanh toán bằng thẻ quà tặng.

Lưu ý: Đảm bảo bạn đã bật tính năng thẻ quà tặng tại cửa hàng trước khi cố bật thẻ quà tặng cho Shopify POS.

Các bước thực hiện:

  1. Trong Shopify POS, chạm vào > Settings (Cài đặt) > Payment settings (Cài đặt thanh toán).

  2. Chạm vào Thẻ quà tặng.

  3. Chạm vào để bật/tắt các tùy chọn sau:

- Accept gift card payments (Chấp nhận thanh toán bằng thẻ quà tặng) đối với thẻ quà tặng bạn có thể in và gửi email đến khách hàng - Accept physical gift cards (Chấp nhận thẻ quà tặng thực) đối với thẻ quà tặng thực (Bạn cần đặt hàng nguồn cung ứng những thẻ này nếu chưa có).

Đặt hàng thẻ quà tặng thực

Bạn có thể chọn thiết kế và đặt hàng thẻ quà tặng thực trong Cửa hàng trang thiết bị Shopify:

Hoa Kỳ hardware.shopify.com
Canada hardware.shopify.ca
Vương quốc Anh hardware.shopify.co.uk
Ireland hardware.shopify.ie

Các bước thực hiện:

  1. Trong Shopify POS, chạm vào > Settings (Cài đặt) > Payment settings (Cài đặt thanh toán).

  2. Chạm vào Thẻ quà tặng.

  3. Chạm vào Buy physical gift cards (Mua thẻ quà tặng thực) để xem Cửa hàng trang thiết bị Shopify, tại đây, bạn có thể chọn thiết kế thẻ quà tặng và chỉ định số lượng bạn muốn mua.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí