Quản lý nhân viên trong trang quản trị

Khi có nhiều người làm việc tại cửa hàng của bạn, bạn cần thêm họ thành nhân viên POS để họ có thể sử dụng ứng dụng Shopify POS vận hành cửa hàng. Tùy thuộc vào mức độ truy cập của từng nhân viên, bạn cần cung cấp cho họ quyền hạn phù hợp. Để cấp một hoặc nhiều quyền cho nhân viên, bạn cần chỉ định vai trò tại POS cho họ.

Nếu bạn là chủ cửa hàng hoặc sở hữu tài khoản có toàn quyền truy cập vào trang quản trị, bạn có thể xem và thay đổi vai trò của nhân viên trong ứng dụng Shopify POS hoặc trang quản trị Shopify. Nếu bạn không chỉ định vai trò cho nhân viên, nhân viên sẽ được tự động chỉ định vai trò mặc định (Liên kết).

Bạn có thể tạo nhân viên POS theo ba cách:

 • Trong menu Staff (Nhân viên) của ứng dụng Shopify POS.
 • Từ trang cài đặt Plan and permissions (Gói và quyền truy cập) trong trang quản trị Shopify.
 • Từ kênh Điểm bán hàng trong trang quản trị Shopify.

Trước khi tạo nhân viên, bạn có thể xác định vai trò cho mỗi tập hợp quyền mà nhân viên có thể sử dụng. Vai trò mặc định có tên Associate được tạo cho tất cả nhân viên nhưng bạn có thể tạo thêm vai trò tùy thuộc vào quyền hạn bạn muốn chỉ định.

Tạo nhân viên bằng quyền truy cập vào trang quản trị và Shopify POS

Nếu bạn là chủ cửa hàng hoặc nhân viên có toàn quyền, bạn có thể tạo nhân viên có quyền truy cập vào cả Shopify POS và trang quản trị Shopify. Nhân viên được tạo theo cách này được chỉ định vai trò mặc định với tất cả các quyền hạn tại POS.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt, rồi nhấp vào Gói và quyền.

 2. Trong mục Staff (Nhân viên) của Permissions (Quyền), nhấp vào Add staff (Thêm nhân viên).

 3. Nhập tên, họ và địa chỉ email cho nhân viên mới. Đảm bảo đã đánh dấu hộp kiểm Staff has full permissions (Nhân viên có toàn quyền).

 4. Nhấp vào Send invite (Gửi lời mời).

Lời mời tạo tài khoản được gửi qua email đến nhân viên mới.

Thiết lập nhân viên

Nhân viên nhận được lời mời qua email cần thiết lập tài khoản nhân viên để truy cập trang quản trị Shopify và POS.

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào liên kết trong email lời mời để chấp nhận lời mời.

 2. Trên trang thiết lập nhân viên, hoàn tất biểu mẫu với thông tin sau:

- Địa chỉ email. - Họ tên. - Số điện thoại (không bắt buộc). - Mật khẩu.

 1. Nhấp vào Create account (Tạo tài khoản).

Nhân viên hiện tại có thể đăng nhập vào trang quản trị Shopify bằng cách sử dụng địa chỉ email và mật khẩu. Họ cũng có thể chỉnh sửa thông tin chi tiết trong tài khoản của mình.

Tạo nhân viên chỉ dùng ứng dụng POS

Nếu bạn là chủ cửa hàng hoặc nhân viên có toàn quyền, bạn có thể tạo nhân viên chỉ dùng ứng dụng POS trong trang quản trị Shopify. Bạn cũng có thể kiểm soát quyền hạn của nhân viên trên ứng dụng POS bằng cách chỉ định vai trò định sẵn cho nhân viên.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, mục KÊNH BÁN HÀNG, nhấp vào Điểm bán hàng > Staff (Nhân viên).

 2. Nhấp vào Add staff (Thêm nhân viên).

 3. Nhập thông tin liên hệ của nhân viên.

 4. Chọn vai trò tại POS bạn muốn chỉ định cho nhân viên.

 5. Trong mục PIN (Mã PIN), nhấp vào Generate new PIN (Tạo mã PIN mới) để chỉ định mã PIN duy nhất cho nhân viên. Nhân viên sẽ dùng mã PIN này để truy cập ứng dụng Shopify POS.

 6. Nhấp vào Lưu.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí