Sử dụng hồ sơ khách hàng trong Shopify POS

Với Shopify POS, bạn có thể tạo hồ sơ cho khách hàng để lưu tên và chi tiết liên hệ của họ. Ghi lại chi tiết liên hệ của khách hàng đặc biệt có ích trong việc gửi biên lai qua email và mở rộng nhóm khách hàng trung thành cho các chiến dịch tiếp thị qua email.

Tạo hồ sơ khách hàng

Nếu khách hàng chưa từng mua hàng từ bạn, bạn có thể tạo hồ sơ khách hàng cho họ.

Hồ sơ khách hàng có thể bao gồm các thông tin sau:

 • Họ tên
 • Email
 • Số điện thoại
 • Ghi chú
 • Địa chỉ gửi hàng
 • Khách hàng có muốn nhận thông tin tiếp thị hay không
 • Khách hàng có được miễn thuế hay không

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify POS, chạm vào Khách hàng.

 2. Chạm vào nút +.

 3. Nhập thông tin chi tiết của khách hàng. Ít nhất bạn cần nhập tên của khách hàng.

 4. Không bắt buộc: Để lưu thông tin chi tiết của khách hàng mà không thêm khách vào giỏ hàng, tắt Add customer to cart (Thêm khách hàng vào giỏ hàng):

  Nút thêm khách hàng vào giỏ hàng — Shopify POS dành cho iPad

 5. Chạm vào Lưu.

Tìm kiếm khách hàng hiện có

Bạn có thể tìm kiếm khách hàng hiện có theo tên hoặc email. Chạm vào khách hàng để xem hồ sơ khách hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify POS, chạm vào Khách hàng.

 2. Chạm vào biểu tượng tìm kiếm và nhập tên hoặc email của khách hàng vào hộp tìm kiếm:

  Biểu tượng tìm kiếm khách hàng — Shopify POS dành cho iPad

 3. Chạm vào tên khách hàng trong kết quả tìm kiếm.

Chỉnh sửa hồ sơ khách hàng

Bạn có thể thay đổi thông tin khách hàng hiện có trong hồ sơ của họ.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify POS, chạm vào Khách hàng.

 2. Chọn khách hàng hiện có bằng một trong những cách sau:

- Chạm vào tên khách hàng trong danh sách khách hàng hiện có. - Chạm vào biểu tượng tìm kiếm để tìm khách hàng hiện có.

 1. Sau khi chọn khách hàng, chạm vào Edit (Chỉnh sửa).

 2. Chỉnh sửa thông tin khách hàng trên màn hình*Edit customer* (Chỉnh sửa khách hàng). Bạn có thể chỉnh sửa thông tin như tên, địa chỉ và sở thích.

 3. Chạm vào Save (Lưu).

  Chỉnh sửa khách hàng và lưu — Shopify POS dành cho iPad

Thêm khách hàng vào giỏ hàng

Shopify POS lưu thông tin chi tiết của khách hàng để khi khách hàng mua hàng tiếp, bạn có thể nhanh chóng liên kết họ với đơn hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Giỏ hàng của màn hình sản phẩm và giỏ hàng, chạm vào Select customer (Chọn khách hàng):

  Nút chọn khách hàng — Shopify POS dành cho iPad

 2. Nếu là khách hàng mới, chạm vào nút +.

  Nếu là khách hàng hiện có, nhập tên hoặc email của khách hàng vào hộp tìm kiếm, rồi chạm vào tên khách hàng trong kết quả tìm kiếm.

Xóa khách hàng trong giỏ hàng

Bạn có thể xóa thông tin chi tiết của khách hàng khỏi đơn hàng.

Các bước thực hiện:

 • Trên màn hình Giỏ hàng, vuốt tên khách hàng sang trái:
  Xóa khách hàng trong giỏ hàng

Tạo hồ sơ khách hàng

Nếu khách hàng chưa từng mua hàng từ bạn, bạn có thể tạo hồ sơ khách hàng cho họ.

Hồ sơ khách hàng chứa:

 • Họ tên
 • Email
 • Số điện thoại
 • Ghi chú
 • Địa chỉ gửi hàng
 • Khách hàng có muốn nhận thông tin tiếp thị hay không
 • Khách hàng có được miễn thuế hay không

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify POS, chạm vào Khách hàng.

 2. Chạm vào nút +.

 3. Nhập thông tin chi tiết của khách hàng. Ít nhất bạn cần nhập tên của khách hàng.

 4. Không bắt buộc: Để lưu thông tin chi tiết của khách hàng mà không thêm khách vào giỏ hàng, tắt Add customer to cart (Thêm khách hàng vào giỏ hàng):

  Nút Thêm khách hàng vào giỏ hàng — Shopify POS cho Iphone

 5. Chạm vào Lưu.

Tìm kiếm khách hàng hiện có

Bạn có thể tìm kiếm khách hàng hiện có theo tên hoặc email. Chạm vào khách hàng để xem hồ sơ khách hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify POS, chạm vào Khách hàng.

 2. Chạm vào biểu tượng tìm kiếm và bắt đầu nhập tên hoặc email của khách hàng vào ô tìm kiếm:

  Biểu tượng Tìm kiếm khách hàng — Shopify POS cho iPhone

 3. Chạm vào tên khách hàng trong kết quả tìm kiếm.

Chỉnh sửa hồ sơ khách hàng

Bạn có thể thay đổi thông tin khách hàng hiện có trong hồ sơ của họ.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify POS, chạm vào Khách hàng.

 2. Chọn khách hàng hiện có bằng một trong những cách sau:

- Chạm vào tên khách hàng trong danh sách khách hàng hiện có. - Chạm vào biểu tượng tìm kiếm để tìm khách hàng hiện có.

 1. Sau khi chọn khách hàng, chạm vào Edit (Chỉnh sửa).

 2. Chỉnh sửa thông tin khách hàng trên màn hình*Edit customer* (Chỉnh sửa khách hàng). Bạn có thể chỉnh sửa thông tin như tên, địa chỉ và sở thích.

 3. Chạm vào Save (Lưu) để lưu thay đổi:

  Chỉnh sửa khách hàng và lưu — Shopify POS cho iPhone

Thêm khách hàng vào giỏ hàng

Shopify POS lưu thông tin chi tiết của khách hàng để khi khách hàng mua hàng tiếp, bạn có thể nhanh chóng liên kết họ với đơn hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trên màn hình Giỏ hàng, chạm vào Select customer (Chọn khách hàng):

  Chọn khách hàng trên màn hình Giỏ hàng — Shopify POS dành cho iPhone

 2. Nếu là khách hàng mới, chạm vào nút + trên màn hình Select customer (Chọn khách hàng). Khách hàng mới được mặc định liên kết với giỏ hàng hiện tại nhưng bạn có thể tắt tùy chọn này trong màn hình Create customer (Tạo khách hàng).

Nếu là khách hàng hiện có, nhập tên hoặc email của khách hàng vào hộp tìm kiếm, rồi chạm vào tên khách hàng trong kết quả tìm kiếm.

Xóa khách hàng trong giỏ hàng

Bạn có thể xóa thông tin chi tiết của khách hàng khỏi đơn hàng.

Các bước thực hiện:

 • Trên màn hình Cart (Giỏ hàng), vuốt tên khách hàng sang bên trái:
  Màn hình Giỏ hàng khi vuốt xóa — Shopify POS dành cho iPhone

Tạo hồ sơ khách hàng

Nếu khách hàng chưa từng mua hàng từ bạn, bạn có thể tạo hồ sơ khách hàng trong màn hình sản phẩm. Khách hàng mới được mặc định liên kết với giỏ hàng hiện tại nhưng bạn có thể tắt tùy chọn này trong màn hình Create customer (Tạo khách hàng).

Các bước thực hiện:

 1. Trên màn hình sản phẩm của Shopify POS, chạm vào nút + rồi chạm vào Add customer (Thêm khách hàng):

  nút + (cộng) — Shopify POS dành cho Android

 2. Nhập thông tin chi tiết của khách hàng. Ít nhất bạn cần nhập tên và địa chỉ email của khách hàng.

 3. Không bắt buộc: Để lưu thông tin chi tiết của khách hàng mà không thêm khách hàng vào giỏ hàng, tắt Add customer to cart (Thêm khách hàng vào giỏ hàng).

 4. Chạm vào .

Liên kết khách hàng hiện có với giỏ hàng

Shopify POS lưu thông tin chi tiết của khách hàng để khi khách hàng mua hàng tiếp, bạn có thể nhanh chóng liên kết họ với đơn hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trên màn hình Cart (Giỏ hàng), chạm vào Add customer (Thêm khách hàng):

  Nút thêm khách hàng — Shopify POS dành cho Android

 2. Thêm khách hàng hiện có bằng một trong các cách sau:

- Chạm vào tên khách hàng trong danh sách khách hàng hiện có. - Nhập tên khách hàng vào hộp tìm kiếm, rồi chạm vào tên khách hàng khi tên xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.

Chỉnh sửa khách hàng hiện có

Bạn có thể chỉnh sửa thông tin của khách hàng hiện có.

Các bước thực hiện:

 1. Trên màn hình Cart (Giỏ hàng), chạm vào Add customer (Thêm khách hàng):

  Thêm khách hàng vào màn hình Giỏ hàng — Shopify POS dành cho Android

 2. Thêm khách hàng hiện có bằng một trong các cách sau:

- Chạm vào tên khách hàng trong danh sách khách hàng hiện có. - Nhập tên khách hàng vào hộp tìm kiếm, rồi chạm vào tên khách hàng khi tên xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.

 1. Chạm vào khách hàng đã thêm trên màn hình Giỏ hàng:

  Khách hàng đã thêm vào giỏ hàng trên iPhone — Shopify POS dành cho Android

 2. Chỉnh sửa thông tin khách hàng trên màn hình*Edit customer* (Chỉnh sửa khách hàng). Bạn có thể chỉnh sửa thông tin như tên, địa chỉ và sở thích.

 3. Chạm vào để lưu thay đổi:

  Chỉnh sửa khách hàng và lưu — Shopify POS cho Android

Xóa thông tin chi tiết của khách hàng trong giỏ hàng

Sau khi thêm hồ sơ khách hàng vào giỏ hàng, bạn có thể xóa hồ sơ bằng cách chạm vào x bên cạnh tên khách hàng:

nút x bên cạnh tên khách hàng trên màn hình giỏ hàng — Shopify POS dành cho Android

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí