Thẻ quà tặng thực

Lưu ý: Để giúp bạn giảm tác động của các sự kiện gần đây đối với cửa hàng, tạm thời thẻ quà tặng sẽ có sẵn để bán cho tất cả các gói đăng ký của Shopify. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Câu hỏi thường gặp về thẻ quà tặng. Để thêm thẻ quà tặng vào cửa hàng, tham khảo Thêm hoặc cập nhật sản phẩm thẻ quà tặng.

Bạn có thể bán thẻ quà tặng thực bằng Shopify POS. Bạn có thể chọn trong số rất nhiều thiết kế tại Cửa hàng trang thiết bị Shopify hoặc sử dụng thiết kế của riêng bạn và chúng tôi sẽ tạo thẻ quà tặng để đặt hàng:

Thẻ quà tặng có sẵn trong Cửa hàng trang thiết bị Shopify

Khách hàng có thể sử dụng thẻ quà tặng để mua hàng từ cửa hàng bằng cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến. Để tìm hiểu thêm về nơi khách hàng có thể đổi thẻ quà tặng, xem Kênh bán hàng hỗ trợ thẻ quà tặng.

Yêu cầu khi sử dụng thẻ quà tặng thực với Shopify POS

Lưu ý: Để giúp bạn giảm tác động của các sự kiện gần đây đối với cửa hàng, tạm thời thẻ quà tặng sẽ có sẵn để bán cho tất cả các gói đăng ký của Shopify. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Câu hỏi thường gặp về thẻ quà tặng. Để thêm thẻ quà tặng vào cửa hàng, tham khảo Thêm hoặc cập nhật sản phẩm thẻ quà tặng.

Bạn cần bật tính năng thanh toán bằng thẻ quà tặng trong Shopify POS để cho phép dùng thẻ quà tặng thực với Shopify POS.

Nơi mua thẻ quà tặng thực

Bạn có thể chọn thiết kế và đặt hàng thẻ quà tặng thực trong Cửa hàng trang thiết bị Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí