Cấu hình dành cho Shopify POS của trang thiết bị trong ứng dụng

Nếu bạn đang sử dụng Shopify POS và cửa hàng của bạn dùng gói Shopify trở lên, màn hình cài đặt Trang thiết bị cho bạn biết rằng trang thiết bị hiện đã có sẵn trên hệ thống Shopify POS.

Xem các thiết bị trong mạng Shopify POS của bạn

Nếu bạn đang sử dụng Shopify POS và cửa hàng của bạn dùng gói Shopify trở lên, bạn có thể thấy trang thiết bị hiện có trong mạng của mình trên màn hình Trang thiết bị bằng cách chạm vào Cửa hàng, rồi chạm vào Trang thiết bị:

Màn hình Trang thiết bị hiển thị trang thiết bị đã cài đặt — Shopify POS dành cho iPad

Đặt máy in làm máy in mặc định để in biên lai

Khi bạn kết nối máy in, thiết bị này sẽ tự động được cài đặt làm máy in biên lai mặc định. Bạn sẽ không thể in biên lai nếu không có máy in mặc định. Nếu có nhiều máy in, bạn có thể thay đổi máy in mặc định trong Shopify POS.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify POS, chạm vào Cửa hàng, rồi chạm vào Trang thiết bị.

 2. Chạm vào máy in bạn muốn đặt làm máy in mặc định.

 3. Bật tùy chọn Default receipt printer (Máy in biên lai mặc định):

  Tùy chọn máy in biên lai mặc định — Shopify POS dành cho iPad

In biên lai thử nghiệm

Sau khi bạn thiết lập máy in biên lai, báo cáo chẩn đoán ngắn gọn sẽ được in. Sau đó, bạn cần in biên lai kiểm tra để xác nhận mọi thứ đều hoạt động.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify POS, chạm vào Cửa hàng, rồi chạm vào Trang thiết bị.

 2. Chạm vào máy in bạn muốn kiểm tra.

 3. Chạm vào Print a test receipt (In biên lai kiểm tra).

Kiểm tra kết nối với ngăn đựng tiền

Khi đã thiết lập máy in biên laingăn đựng tiền, bạn có thể kiểm tra để đảm bảo hai thiết bị đã kết nối.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify POS, chạm vào Cửa hàng, rồi chạm vào Trang thiết bị.

 2. Chạm vào máy in bạn muốn kiểm tra.

 3. Chạm vào Test cash drawer (Kiểm tra ngăn đựng tiền). Ngăn đựng tiền sẽ mở ra.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí