Phương thức thanh toán

Bạn có thể bật nhiều phương thức thanh toán trong Shopify POS để khách hàng có thể lựa chọn các tùy chọn thanh toán ở trang thanh toán.

Truy cập vào mục cài đặt thanh toán

Trên màn hình Payment types (Loại thanh toán), bạn có thể bật và tắt cổng thanh toán, phương thức thanh toán và thẻ quà tặng.

Để truy cập màn hình Payment types (Loại thanh toán), chạm vào Cửa hàng > Payment types (Loại thanh toán):

Cài đặt thanh toán Shopify POS - iPad

Bật Shopify Payments trên iPad

Để sử dụng một trong các đầu đọc thẻ của chúng tôi, bạn cần bật Shopify Payments hoặc nhà cung cấp bên thứ ba được hỗ trợ. Nếu chưa bật Shopify Payments trong trang quản trị Shopify, bạn có thể bật từ iPad.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify POS, chạm vào Cửa hàng > Hình thức thanh toán.

 2. Chạm vào Enable Shopify Payments (Bật Shopify Payments).

Trình duyệt của iPad mở ra và bạn có thể đăng nhập vào màn hình Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán trong trang quản trị Shopify. Sau khi đăng nhập, bạn có thể bật Shopify Payments.

Bật thanh toán bằng tiền mặt

Giao dịch bằng tiền mặt sẽ bật theo mặc định. Nếu không muốn chấp nhận tiền mặt, bạn có thể tắt tùy chọn này. Khách hàng hoặc cửa hàng không phải trả thêm phụ phí hoặc phí thanh toán bằng tiền mặt.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify POS, chạm vào Cửa hàng > Hình thức thanh toán.

 2. Chạm vào Tiền mặt để Bật hoặc Tắt.

Trình duyệt trên thiết bị mở ra và bạn sẽ được nhắc đăng nhập vào màn hình Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán trên trang quản trị Shopify. Sau khi đăng nhập, bạn có thể bật hoặc tắt thanh toán bằng tiền mặt.

Chấp nhận thanh toán bằng thẻ không cần chữ ký

Nếu đáp ứng các yêu cầu sau, bạn có thể chấp nhận thanh toán bằng thẻ không cần chữ ký của khách hàng:

 • Cửa hàng tại Hoa Kỳ.
 • Bạn đang sử dụng Shopify Payments.
 • Bạn đang sử dụng đầu đọc thẻ EMV.

Tùy chọn này sẽ tắt theo mặc định nhưng bạn có thể bật tùy chọn trên màn hình Cửa hàng của Shopify POS.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify POS, chạm vào Cửa hàng > Hình thức thanh toán.

 2. Chạm vào Shopify Payments (credit and debit) (Shopify Payments (thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ)).

 3. Bật Skip customer signatures when possible (Bỏ qua chữ ký của khách hàng khi có thể).

Bật nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba được hỗ trợ

Bạn có thể kích hoạt nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba thay vì Shopify Payments. Tuy nhiên, Shopify POS chỉ hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba sau:

 • Authorize.net
 • First Data Payeezy (chỉ dành cho thiết bị iOS)

Cửa hàng của bạn cần đáp ứng các yêu cầu sau để kích hoạt nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba:

 • Tài khoản thanh toán ở Canada hoặc Hoa Kỳ.
 • Tài khoản thanh toán chấp nhận cả giao dịch bán lẻ yêu cầu xuất trình thẻkhông cần xuất trình thẻ. Tính năng này được bật và xác minh bên ngoài Shopify.
 • Nếu đang sử dụng First Data Payeezy, bạn cần sử dụng gói Shopify hoặc gói cao hơn trên thiết bị iOS. Nếu đang sử dụng Authorize.net, bạn cần sử dụng gói Shopify hoặc gói cao hơn trên thiết bị iOS. Không có yêu cầu về gói đối với việc sử dụng Authorize.net trên thiết bị Android, tuy nhiên bạn sẽ không có quyền truy cập một số tính năng bán lẻ.
 • Bạn đang sử dụng đầu đọc thẻ tín dụng tương thích.

Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba chỉ tương thích với các đầu đọc thẻ tín dụng sau:

Để kích hoạt nhà cung cấp bên thứ ba được hỗ trợ cho Shopify POS:

 1. Trên trang Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, hủy kích hoạt Shopify Payments nếu Shopify Payments đang bật trên cửa hàng.

 2. Kích hoạt một trong những nhà cung cấp dịch vụ thanh toán được hỗ trợ. Cần thiết lập tài khoản sử dụng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán đó để chấp nhận cả giao dịch yêu cầu xuất trình thẻkhông cần xuất trình thẻ—liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp để tìm hiểu thêm.

 3. Nhập thông tin xác thực của tài khoản thanh toán, rồi nhấp vào Kích hoạt.

 4. Trong Shopify POS, chạm vào Cửa hàng, rồi chạm vào Payment types (Loại thanh toán).

 5. Trong mục DISABLED (ĐÃ TẮT), bật nhà cung cấp dịch vụ thanh toán:

  nút chuyển đổi nhà cung cấp bên thứ ba - Shopify POS dành cho iPad

Bật thanh toán bằng thẻ quà tặng

Bạn có thể bật tính năng thanh toán bằng thẻ quà tặng trong Shopify POS cho iPad.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify POS, chạm vào Cửa hàng > Hình thức thanh toán.

 2. Chạm vào Thẻ quà tặng.

 3. Chạm vào nút chuyển để kích hoạt một hoặc cả hai tùy chọn sau:

- thẻ quà tặng bạn có thể in và gửi email đến khách hàng - thẻ quà tặng thực (bạn sẽ cần đặt hàng nguồn cung ứng thẻ quà tặng nếu chưa có)

Màn hình cài đặt thẻ quà tặng - Shopify POS dành cho iPad

Đặt hàng thẻ quà tặng thực

Bạn có thể mua thẻ quà tặng thực từ Cửa hàng trang thiết bị Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify POS, chạm vào Cửa hàng > Hình thức thanh toán.

 2. Chạm vào Thẻ quà tặng.

 3. Chạm vào Buy physical gift cards (Mua thẻ quà tặng thực) để xem Cửa hàng trang thiết bị Shopify, ở đây bạn có thể chọn thiết kế thẻ quà tặng và chỉ định số lượng muốn mua:

  Màn hình cài đặt thẻ quà tặng - Shopify POS dành cho iPad

Kích hoạt thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của tổ chức khác hoặc bằng điểm tín dụng của cửa hàng

Bạn có thể chấp nhận thanh toán bằng máy quẹt thẻ ngoài và điểm tín dụng cửa hàng. Theo mặc định, những phương thức thanh toán này đều tắt nhưng bạn có thể bật trong màn hình Các hình thức thanh toán của ứng dụng Shopify POS.

Nếu chấp nhận thanh toán bằng máy quẹt thẻ của tổ chức khác, Shopify POS sẽ ghi lại giao dịch nhưng khoản thanh toán sẽ do nhà cung cấp dịch vụ máy quẹt thẻ xử lý và thu tiền.

Để cho phép thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của tổ chức khác hoặc bằng điểm tín dụng cửa hàng:

 1. Trong Shopify POS, nhấn vào Cửa hàng > Payment types (Hình thức thanh toán). Các phương thức thanh toán External terminal (Máy quẹt thẻ của tổ chức khác) và Tín dụng cửa hàng sẽ xuất hiện trong phần Disabled payments (Hình thức thanh toán không hoạt động).

 2. Nếu muốn chấp nhận thanh toán bằng điểm tín dụng cửa hàng, hãy bật tùy chọn Tín dụng cửa hàng.

 3. Nếu muốn chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ bằng máy quẹt thẻ của tổ chức khác, hãy nhấn vào External terminal (Máy quẹt thẻ của tổ chức khác) và kích hoạt các hình thức thanh toán bạn muốn chấp nhận.

Thêm phương thức thanh toán tùy chỉnh

Bạn có thể tạo phương thức thanh toán tùy chỉnh và đặt bất kỳ tên nào bạn thích cho các phương thức này, như Bank draft (Hối phiếu) hoặc Check (Séc). Sử dụng các phương thức thanh toán tùy chỉnh cho các khoản thanh toán thủ công không được Shopify xử lý.

Cách thêm phương thức thanh toán tùy chỉnh:

 1. Trong Shopify POS, chạm vào Cửa hàng > Hình thức thanh toán.

 2. Nhấn vào Add custom payment method (Thêm phương thức thanh toán tùy chỉnh).

 3. Nhập tên cho phương thức, rồi nhấn vào Done (Xong).

Tắt phương thức thanh toán

Nếu bị tắt, phương thức thanh toán sẽ không xuất hiện dưới dạng tùy chọn thanh toán khi thanh toán.

Cách tắt phương thức thanh toán:

 1. Trong Shopify POS, chạm vào Cửa hàng > Hình thức thanh toán.

 2. Trong phần Enabled payments (Phương thức thanh toán đang hoạt động), tắt phương thức thanh toán bằng cách nhấn vào nút bật/tắt của phương thức thanh toán đó.

Phương thức thanh toán sẽ hiển thị trong mục Hình thức thanh toán đã hủy. Bạn có thể dùng cách này để bật lại phương thức thanh toán.

Xóa phương thức thanh toán tùy chỉnh

Nếu không muốn dùng phương thức thanh toán tự chọn, bạn có thể xóa phương thức thanh toán đó vĩnh viễn tại màn hình Các hình thức thanh toán trong Shopify POS.

Cách xóa phương thức thanh toán tùy chỉnh:

 1. Trong Shopify POS, chạm vào Cửa hàng > Hình thức thanh toán.

 2. Vuốt phương thức thanh toán tùy chỉnh sang trái để hiển thị nút Delete (Xóa).

 3. Chạm vào Xóa.

Dịch phương thức thanh toán

Nếu iPad của bạn được thiết lập để sử dụng ngôn ngữ không phải tiếng Anh, phương thức thanh toán của bạn sẽ được dịch ra. Ví dụ: Nếu bạn iPad được định cấu hình dùng tiếng Pháp, màn hình cài đặt Payment types (Loại thanh toán) sẽ hiển thị như sau:

Màn hình Cài đặt thanh toán đã dịch - Shopify POS dành cho iPad

Thay đổi cài đặt ngôn ngữ của iPad sẽ cập nhật ngôn ngữ của POS, kể cả hoạt động in hóa đơn. Áp dụng các ngôn ngữ sau: tiếng Trung (Trung Quốc đại lục), tiếng Trung (Đài Loan), tiếng Đan Mạch, tiếng Hà Lan, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Nhật Bản, tiếng Bồ Đào Nha (Brazil), tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha) và tiếng Tây Ban Nha. Biên lai in ra của bạn sẽ hiển thị nội dung đã dịch đối với các trường như ThuếTổng giá trị.

Truy cập vào mục cài đặt thanh toán

Trên màn hình Payment types (Loại thanh toán), bạn có thể bật và tắt cổng thanh toán, phương thức thanh toán và thẻ quà tặng.

Để truy cập màn hình Payment types (Loại thanh toán), chạm vào Cửa hàng > Payment types (Loại thanh toán):

Màn hình Loại thanh toán — Shopify POS dành cho iPhone

Bật Shopify Payments trên iPhone

Để sử dụng một trong những đầu đọc thẻ của chúng tôi, bạn cần bật Shopify Payments hoặc nhà cung cấp bên thứ ba được hỗ trợ. Bạn có thể bật Shopify Payments trên iPhone nếu chưa bật trong trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify POS, chạm vào Cửa hàng > Hình thức thanh toán.

 2. Chạm vào Enable Shopify Payments (Bật Shopify Payments):

  Nút Bật Shopify Payments - Shopify POS dành cho iPhone

Trình duyệt của iPhone mở ra và bạn có thể đăng nhập vào màn hình Payments (Thanh toán) trong trang quản trị Shopify. Sau khi đăng nhập, bạn có thể bật Shopify Payments.

Chấp nhận thanh toán bằng thẻ không cần chữ ký

Nếu đáp ứng các yêu cầu sau, bạn có thể chấp nhận thanh toán bằng thẻ không cần chữ ký của khách hàng:

 • Cửa hàng tại Hoa Kỳ.
 • Bạn đang sử dụng Shopify Payments.
 • Bạn đang sử dụng đầu đọc thẻ EMV.

Tùy chọn này sẽ tắt theo mặc định nhưng bạn có thể bật tùy chọn trên màn hình Cửa hàng của Shopify POS.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify POS, chạm vào Cửa hàng > Hình thức thanh toán.

 2. Chạm vào Shopify Payments (credit and debit) (Shopify Payments (thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ)).

 3. Bật Skip customer signatures when possible (Bỏ qua chữ ký của khách hàng khi có thể).

Bật nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba được hỗ trợ

Bạn có thể kích hoạt nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba thay vì Shopify Payments. Tuy nhiên, Shopify POS chỉ hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba sau:

 • Authorize.net
 • First Data Payeezy (chỉ dành cho thiết bị iOS)

Cửa hàng của bạn cần đáp ứng các yêu cầu sau để kích hoạt nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba:

 • Tài khoản thanh toán ở Canada hoặc Hoa Kỳ.
 • Tài khoản thanh toán chấp nhận cả giao dịch bán lẻ yêu cầu xuất trình thẻkhông cần xuất trình thẻ. Tính năng này được bật và xác minh bên ngoài Shopify.
 • Nếu đang sử dụng First Data Payeezy, bạn cần sử dụng gói Shopify hoặc gói cao hơn trên thiết bị iOS. Nếu đang sử dụng Authorize.net, bạn cần sử dụng gói Shopify hoặc gói cao hơn trên thiết bị iOS. Không có yêu cầu về gói đối với việc sử dụng Authorize.net trên thiết bị Android, tuy nhiên bạn sẽ không có quyền truy cập một số tính năng bán lẻ.
 • Bạn đang sử dụng đầu đọc thẻ tín dụng tương thích.

Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba chỉ tương thích với các đầu đọc thẻ tín dụng sau:

Để kích hoạt nhà cung cấp bên thứ ba được hỗ trợ cho Shopify POS:

 1. Trên trang Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, hủy kích hoạt Shopify Payments nếu Shopify Payments đang bật trên cửa hàng.

 2. Kích hoạt một trong những nhà cung cấp dịch vụ thanh toán được hỗ trợ. Cần thiết lập tài khoản sử dụng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán đó để chấp nhận cả giao dịch yêu cầu xuất trình thẻkhông cần xuất trình thẻ—liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp để tìm hiểu thêm.

 3. Nhập thông tin xác thực của tài khoản thanh toán, rồi nhấp vào Kích hoạt.

 4. Trong Shopify POS, chạm vào Cửa hàng, rồi chạm vào Payment types (Loại thanh toán).

 5. Trong mục DISABLED (ĐÃ TẮT), bật nhà cung cấp dịch vụ thanh toán:

  nút chuyển đổi nhà cung cấp bên thứ ba - Shopify POS dành cho iPhone

Bật thanh toán bằng thẻ quà tặng

Bạn có thể bật tính năng thanh toán bằng thẻ quà tặng trong Shopify POS cho iPhone.

Cách bật thanh toán bằng thẻ quà tặng:

 1. Trong Shopify POS, chạm vào Cửa hàng > Hình thức thanh toán.

 2. Chạm vào Thẻ quà tặng.

 3. Chạm vào nút bật/tắt để kích hoạt một hoặc cả hai tùy chọn sau:

- thẻ quà tặng bạn có thể in và gửi email đến khách hàng - thẻ quà tặng được in ra (bạn cần đặt hàng từ một đơn vị cung cấp nếu chưa có)

Màn hình cài đặt thẻ quà tặng - Shopify POS cho iPhone

Đặt hàng thẻ quà tặng thực

Bạn có thể mua thẻ quà tặng thực từ Cửa hàng trang thiết bị Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify POS, chạm vào Cửa hàng > Hình thức thanh toán.

 2. Chạm vào Thẻ quà tặng.

 3. Chạm vào Buy physical gift cards (Mua thẻ quà tặng được in ra) để xem Cửa hàng trang thiết bị Shopify, ở đây bạn có thể chọn thiết kế thẻ quà tặng và chỉ định số lượng muốn mua:

  Màn hình cài đặt thẻ quà tặng - Shopify POS cho iPhone

Kích hoạt thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của tổ chức khác hoặc bằng điểm tín dụng của cửa hàng

Bạn có thể chấp nhận thanh toán bằng máy quẹt thẻ ngoài và điểm tín dụng cửa hàng. Theo mặc định, những phương thức thanh toán này đều tắt nhưng bạn có thể bật trong màn hình Các hình thức thanh toán của ứng dụng Shopify POS.

Nếu chấp nhận thanh toán bằng máy quẹt thẻ của tổ chức khác, Shopify POS sẽ ghi lại giao dịch nhưng khoản thanh toán sẽ do nhà cung cấp dịch vụ máy quẹt thẻ xử lý và thu tiền.

Để cho phép thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của tổ chức khác hoặc bằng điểm tín dụng cửa hàng:

 1. Trong Shopify POS, nhấn vào Cửa hàng > Payment types (Hình thức thanh toán). Các phương thức thanh toán External terminal (Máy quẹt thẻ của tổ chức khác) và Tín dụng cửa hàng sẽ xuất hiện trong phần Disabled payments (Hình thức thanh toán không hoạt động).

 2. Nếu muốn chấp nhận thanh toán bằng điểm tín dụng cửa hàng, hãy bật tùy chọn Tín dụng cửa hàng.

 3. Nếu muốn chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ bằng máy quẹt thẻ của tổ chức khác, hãy nhấn vào External terminal (Máy quẹt thẻ của tổ chức khác) và kích hoạt các hình thức thanh toán bạn muốn chấp nhận.

Thêm phương thức thanh toán tùy chỉnh

Bạn có thể tạo phương thức thanh toán tùy chỉnh và đặt bất kỳ tên nào bạn thích cho các phương thức này, như Bank draft (Hối phiếu) hoặc Check (Séc). Sử dụng các phương thức thanh toán tùy chỉnh cho các khoản thanh toán thủ công không được Shopify xử lý.

Cách thêm phương thức thanh toán tùy chỉnh:

 1. Trong Shopify POS, chạm vào Cửa hàng > Hình thức thanh toán.

 2. Nhấn vào Add custom payment method (Thêm phương thức thanh toán tùy chỉnh).

 3. Nhập tên cho phương thức, rồi nhấn vào Done (Xong).

Tắt phương thức thanh toán

Nếu bị tắt, phương thức thanh toán sẽ không xuất hiện dưới dạng tùy chọn thanh toán khi thanh toán.

Cách tắt phương thức thanh toán:

 1. Trong Shopify POS, chạm vào Cửa hàng > Hình thức thanh toán.

 2. Trong phần Enabled payments (Phương thức thanh toán đang hoạt động), tắt phương thức thanh toán bằng cách nhấn vào nút bật/tắt của phương thức thanh toán đó.

Phương thức thanh toán sẽ hiển thị trong mục Hình thức thanh toán đã hủy. Bạn có thể dùng cách này để bật lại phương thức thanh toán.

Xóa phương thức thanh toán tùy chỉnh

Nếu không muốn dùng phương thức thanh toán tự chọn, bạn có thể xóa phương thức thanh toán đó vĩnh viễn tại màn hình Các hình thức thanh toán trong Shopify POS.

Cách xóa phương thức thanh toán tùy chỉnh:

 1. Trong Shopify POS, chạm vào Cửa hàng > Hình thức thanh toán.

 2. Vuốt phương thức thanh toán tùy chỉnh sang trái để hiển thị nút Delete (Xóa).

 3. Chạm vào Xóa.

Dịch phương thức thanh toán

Nếu iPhone được cài đặt để sử dụng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, phương thức thanh toán của bạn sẽ được dịch ra. Ví dụ: Nếu iPhone của bạn được định cấu hình sử dụng tiếng Pháp, màn hình cài đặt Payment types (Loại thanh toán) sẽ hiển thị như sau:

Màn hình Cài đặt thanh toán đã dịch - Shopify POS dành cho iPhone

Thay đổi cài đặt ngôn ngữ của iPhone sẽ cập nhật ngôn ngữ của POS, kể cả hoạt động in hóa đơn. Áp dụng các ngôn ngữ sau: tiếng Trung (Trung Quốc đại lục), tiếng Trung (Đài Loan), tiếng Đan Mạch, tiếng Hà Lan, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Nhật Bản, tiếng Bồ Đào Nha (Brazil), tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha) và tiếng Tây Ban Nha. Biên lai in ra của bạn sẽ hiển thị nội dung đã dịch đối với các trường như ThuếTổng giá trị.

Truy cập vào mục cài đặt thanh toán

Trên màn hình Payment types (Loại thanh toán), bạn có thể bật và tắt cổng thanh toán, phương thức thanh toán và thẻ quà tặng.

Để truy cập màn hình Payment types (Loại thanh toán), chạm vào Cửa hàng > Payment types (Loại thanh toán):

Màn hình loại thanh toán — Shopify POS cho Android

Chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng

Bạn có thể chấp nhận thanh toán bằng thẻ sọc từ và thanh toán bằng thẻ tín dụng theo cách thủ công bằng đầu đọc thẻ sọc từ (giắc audio) nếu đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Bạn đã bật Shopify Payments là nhà cung cấp dịch vụ thanh toán.
 • Cửa hàng của bạn đặt tại Hoa Kỳ hoặc Canada.

Nếu không đáp ứng được hai yêu cầu này, bạn vẫn có thể chấp nhận thanh toán bằng máy quẹt thẻ bên ngoài.

Chấp nhận thanh toán bằng thẻ không cần chữ ký

Nếu đáp ứng các yêu cầu sau, bạn có thể chấp nhận thanh toán bằng thẻ không cần chữ ký của khách hàng:

 • Cửa hàng tại Hoa Kỳ.
 • Bạn đang sử dụng Shopify Payments.
 • Bạn đang sử dụng đầu đọc thẻ EMV.

Tùy chọn này sẽ tắt theo mặc định nhưng bạn có thể bật tùy chọn trên màn hình Cửa hàng của Shopify POS.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify POS, chạm vào Cửa hàng > Hình thức thanh toán.

 2. Chạm vào Shopify Payments.

 3. Bật Skip signature when possible (Bỏ qua chữ ký khi có thể).

Bật máy quẹt thẻ bên ngoài trong Shopify POS dành cho Android

Nếu đang sử dụng Shopify POS dành cho Android và có máy quẹt thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ bên ngoài, bạn có thể bật phương thức thanh toán Máy quẹt thẻ bên ngoài trên màn hình Cài đặt của ứng dụng Shopify POS.

Nếu chấp nhận thanh toán bằng máy quẹt thẻ của tổ chức khác, Shopify POS sẽ ghi lại giao dịch nhưng khoản thanh toán sẽ do nhà cung cấp dịch vụ máy quẹt thẻ xử lý và thu tiền.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify POS, chạm vào Cửa hàng > Hình thức thanh toán.

 2. Chạm vào External terminal (Máy quẹt thẻ bên ngoài).

 3. Bật tùy chọn Enable external terminal (Bật máy quẹt thẻ bên ngoài).

 4. Thông báo xuất hiện cho biết rằng bạn đang bật máy quẹt thẻ thanh toán không được tích hợp với Shopify. Chạm vào OK.

Khi bật phương thức thanh toán Máy quẹt thẻ bên ngoài, bạn sẽ thấy tùy chọn này trên màn hình Select payment type (Chọn loại thanh toán) trong mỗi giao dịch.

Bật thanh toán bằng thẻ quà tặng

Bạn có thể bật tính năng thanh toán bằng thẻ quà tặng trong Shopify POS cho Android.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify POS, chạm vào Cửa hàng > Hình thức thanh toán.

 2. Chạm vào Thẻ quà tặng.

 3. Bật tùy chọn Enable gift cards (Bật thẻ quà tặng).

Thêm phương thức thanh toán tùy chỉnh

Bạn có thể tạo phương thức thanh toán tùy chỉnh và đặt bất kỳ tên nào bạn thích cho các phương thức này, như Bank draft (Hối phiếu) hoặc Check (Séc). Sử dụng các phương thức thanh toán tùy chỉnh cho các khoản thanh toán thủ công không được Shopify xử lý.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify POS, chạm vào Cửa hàng > Hình thức thanh toán.

 2. Nhấn vào Add custom payment method (Thêm phương thức thanh toán tùy chỉnh).

 3. Nhập tên cho phương thức thanh toán, rồi chạm vào ✔.

Tắt phương thức thanh toán

Nếu bị tắt, phương thức thanh toán sẽ không xuất hiện dưới dạng tùy chọn thanh toán khi thanh toán.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify POS, chạm vào Cửa hàng > Hình thức thanh toán.

 2. Trong mục Payment types (Loại thanh toán), tắt phương thức thanh toán bằng cách chạm vào nút chuyển.

Xóa phương thức thanh toán tùy chỉnh

Nếu không muốn dùng phương thức thanh toán tự chọn, bạn có thể xóa phương thức thanh toán đó vĩnh viễn tại màn hình Các hình thức thanh toán trong Shopify POS.

Để có thể xóa phương thức thanh toán, bạn cần tắt phương thức thanh toán.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify POS, chạm vào Cửa hàng > Hình thức thanh toán.

 2. Trong mục Disabled payment types (Loại thanh toán đã tắt), chạm vào biểu tượng bút chì.

 3. Chạm vào biểu tượng thùng rác bên cạnh loại thanh toán bạn muốn xóa.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí