Thiết lập ứng dụng Shopify POS

Trước khi bắt đầu sử dụng Shopify POS, bạn cần thiết lập ứng dụng Shopify POS và cập nhật cài đặt Điểm bán hàng trong trang quản trị Shopify.

Trong phần này

Màn hình cài đặt trong Shopify POS dành cho iPad

Bạn có thể kiểm soát hành vi trong ứng dụng Shopify POS trên màn hình cài đặt. Bạn truy cập màn hình cài đặt bằng cách chạm vào Cửa hàng:

Màn hình cài đặt trong Shopify POS — Shopify POS dành cho iPad

Lưu ý: Một số cài đặt chỉ áp dụng nếu cửa hàng của bạn dùng gói Shopify trở lên.

Màn hình Cửa hàng trong Shopify POS dành cho iPhone

Bạn có thể kiểm soát hành vi trong ứng dụng Shopify POS trên màn hình Cửa hàng:

Màn hình Cửa hàng trong Shopify POS — Shopify POS dành cho iPhone

Lưu ý: Một số cài đặt chỉ áp dụng trong Shopify POS dành cho iPad và nếu cửa hàng của bạn dùng gói Shopify trở lên.

Màn hình Cửa hàng trong Shopify POS cho Android

Bạn có thể kiểm soát hành vi trong ứng dụng Shopify POS trên màn hình Cửa hàng:

Màn hình Cửa hàng trong Shopify POS — Shopify POS dành cho Android

Lưu ý: Một số cài đặt chỉ áp dụng trong Shopify POS dành cho iPad và nếu cửa hàng của bạn dùng gói Shopify trở lên.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí