Cài đặt địa điểm

Nếu bạn sử dụng Shopify POS ở nhiều địa chỉ, bạn có thể cài đặt vị trí thiết bị Shopify POS hiện tại của bạn. Nhờ đó, bạn có thể áp dụng đúng loại thuế cho đơn hàng bán trực tiếp và theo dõi đơn hàng đặt tại mỗi địa điểm thực tế. Kiểm kê địa điểm đã chọn được cập nhật bất cứ khi nào bán được hoặc tái nhập kho sản phẩm trên Shopify POS.

Nếu một sản phẩm có thể áp dụng thông tin ghi đè về thuế thì thông tin ghi đè về thuế sẽ được sử dụng thay vì mức thuế suất dựa trên vị trí của thiết bị.

Thêm địa điểm của cửa hàng

Chỉnh sửa địa điểm của cửa hàng

Bạn có thể thay đổi tên, địa chỉ hoặc số điện thoại của địa điểm hiện có.

Chọn địa điểm cửa hàng

  1. Trong Shopify POS, chạm vào Cửa hàng.

  2. Chạm vào Địa điểm.

  3. Chạm vào tên vị trí POS.

  4. Chạm vào Switch (Chuyển đổi).

  5. Chạm vào Launch store (Ra mắt cửa hàng).

Xóa địa điểm của cửa hàng

  1. Trong phần Shopify admin (Quản trị viên Shopify), vào mục Settings (Cài đặt) > Locations (Địa điểm).

  2. Nhấp vào tên địa điểm bạn muốn xóa.

  3. Nếu địa điểm đang hoạt động, hãy nhấp vào Deactivate location (Hủy kích hoạt địa điểm). Chọn địa điểm để chỉ định kho hàng của địa điểm và nơi chuyển đơn hàng chưa thực hiện đến, rồi nhấp vào Deactivate location (Hủy kích hoạt địa điểm).

  4. Nhấp vào Delete location (Xóa địa điểm).

  5. Nếu bạn chắc chắn muốn xóa địa điểm, nhấp vào nút Delete (Xóa) để xác nhận.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí