Biên lai điểm bán hàng

Màn hình Payment successful (Thanh toán thành công) hiện lên sau khi bạn thanh toán đơn hàng. Trên màn hình Payment successful (Thanh toán thành công), bạn có một vài tùy chọn:

Tùy chọn dành cho biên lai bán hàng POS
Để gửi biên lai qua email cho khách hàng Chạm vào Email receipt (Gửi email biên lai) để nhập địa chỉ email rồi chạm vào Send (Gửi).
Để gửi biên lai qua tin nhắn Chạm vào Text receipt (Gửi tin nhắn biên lai) để nhập số điện thoại, có chứa mã vùng, sau đó chạm vào Send (Gửi).
Để in biên lai Chạm vào Print receipt (In biên lai). Tùy chọn này chỉ xuất hiện nếu bạn sử dụng Shopify POS cho iPad, cửa hàng của bạn dùng gói Shopify trở lên và bạn đã kết nối máy in biên lai.
Để quay về màn hình sản phẩm và giỏ hàng Chạm vào Done (Đã xong).

In biên lai tự động

Nếu bạn đang dùng Shopify POS với gói Shopify trở lên và có cả máy in biên lai được cài đặt sẵn thì bạn có thể kích hoạt in biên lai tự động. Để in biên lai tự động, bạn phải có máy in biên lai mặc định đã kết nối mạng. Bạn có thể cài máy in biên lai mặc định và chọn bất kỳ máy in nào đã cài đặt.

Các bước thực hiện:

  1. Trong Shopify POS, nhấn vào phần Cửa hàng rồi nhấn vào mục Settings (Cài đặt).

  2. Trong mục Receipt settings (Cài đặt biên lai), bật tùy chọn Always print receipts (Luôn in biên lai):

    Tùy chọn

In lại biên lai

Bạn có thể in lại biên lai từ màn hình đơn hàng.

Các bước thực hiện:

  1. Trong Shopify POS, chạm vào Đơn hàng.

  2. Chạm vào đơn hàng bạn muốn in biên lai.

  3. Chạm vào Receipt (Biên lai), sau đó chạm vào Print receipt (In biên lai).

Tạo hóa đơn quà tặng

Trên màn hình Đơn hàng của Shopify POS, bạn có thể in hóa đơn quà tặng. Tùy chọn hóa đơn quà tặng không hiển thị giá sản phẩm.

Các bước thực hiện:

  1. Trên màn hình Đơn hàng, chạm vào đơn hàng bạn muốn xem.

  2. Chạm vào Print Gift Receipt (In hóa đơn quà tặng).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí