Cài đặt quyền truy cập của nhân viên cho Shopify POS

Nhân viên được tạo trong trang quản trị Shopify có thể đăng nhập vào Shopify POS mà chỉ cần sử dụng thông tin xác thực của mình nếu được cấp quyền cần thiết. Để cho phép nhân viên truy cập vào Shopify POS, vào trang Cài đặt > Plan and permissions (Gói và quyền) hoặc Users and permissions (Người dùng và quyền) trong trang quản trị Shopify, sau đó chọn Give Point of Sale access to this staff (Cấp quyền truy cập vào Point of Sale cho nhân viên này).

Nhân viên Shopify được tạo trong trang quản trị Shopify cần yêu cầu đăng nhập Shopify POS để đăng nhập vào Shopify POS. Nếu không có tất cả các quyền cần thiết, nhân viên chỉ có thể sử dụng mã PIN để đăng nhập sau khi một nhân viên khác có quyền cần thiết đã đăng nhập trước.

Nếu bạn là chủ cửa hàng, hoặc có quyền Quản lý cài đặt, bạn có thể thay đổi quyền của nhân viên trong trang quản trị Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí