Cài đặt quyền truy cập của nhân viên cho Shopify POS

Tài khoản nhân viên được tạo trong trang quản trị Shopify có thể đăng nhập vào Shopify POS mà chỉ cần sử dụng thông tin xác thực của mình nếu được cấp quyền truy cập cần thiết. Để cho phép nhân viên truy cập vào Shopify POS, vào trang Cài đặt > Plan and permissions (Gói và quyền truy cập) trong trang quản trị Shopify, sau đó chọn Cấp quyền truy cập vào Point of Sale cho nhân viên này.

Tài khoản nhân viên Shopify được tạo trong trang quản trị Shopify cần có 13 quyền Shopify POS để đăng nhập vào Shopify POS. Nếu tài khoản nhân viên không được cấp cả 13 quyền, họ chỉ có thể sử dụng mã PIN để đăng nhập sau khi một tài khoản nhân viên khác được cấp cả 13 quyền cần thiết đã đăng nhập trước.

Nếu bạn là chủ cửa hàng hoặc có tài khoản nhân viên có quyền Cài đặt, bạn có thể thay đổi quyền truy cập của tài khoản nhân viên trong trang quản trị Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí