Cài đặt quyền truy cập của nhân viên cho Shopify POS

Nhân viên được tạo trong trang quản trị Shopify có thể đăng nhập vào Shopify POS bằng thông tin xác thực của riêng họ chỉ khi có quyền truy cập bắt buộc. Nếu bạn là chủ sở hữu cửa hàng hoặc có tài khoản với toàn quyền truy cập của quản trị viên, bạn có thể xem và thay đổi quyền truy cập vào tài khoản của nhân viên khác trong trang cài đặt Gói và quyền truy cập hoặc Tài khoản của trang quản trị Shopify.

Quyền truy cập bắt buộc của nhân viên trên iPad và iPhone

Nhân viên Shopify đã tạo trong trang quản trị Shopify cần toàn quyền truy cập để đăng nhập vào Shopify POS dành cho iPad và iPhone. Để tìm hiểu thêm về việc thay đổi quyền truy cập cho nhân viên, xem phần Quyền truy cập của nhân viên.

Quyền truy cập bắt buộc của nhân viên trên Android

Nhân viên Shopify được tạo trong trang quản trị Shopify cần các quyền truy cập tài khoản tối thiểu bắt buộc trong trang quản trị Shopify để đăng nhập vào Shopify POS dành cho Android. Nhân viên sẽ cần có tối thiểu các quyền truy cập sau:

  • Trang chủ
  • Đơn hàng
  • Đơn hàng nháp
  • Sản phẩm
  • Khách hàng
  • Cài đặt
  • Địa điểm

Để tìm hiểu thêm về việc thay đổi quyền truy cập cho nhân viên, xem phần Quyền truy cập của nhân viên.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí