Cập nhật giỏ hàng Shopify POS

Khi bạn thêm sản phẩm vào giỏ hàng, sản phẩm trở thành một phần của đơn hàng. Sau khi tất cả sản phẩm của khách hàng được thêm vào giỏ, bạn có thể xem lại và cập nhật giỏ hàng trước khi nhận thanh toán.

Trong phần này


Nội dung giỏ hàng

Khi bạn thêm sản phẩm vào giỏ hàng, những sản phẩm này sẽ hiển thị trong mục Cart (Giỏ hàng) trên màn hình sản phẩm của Shopify POS:

Màn hình sản phẩm và giỏ hàng Shopify POS — Shopify POS cho iPad

Giỏ hàng Shopify POS hiển thị:

Chi tiết khách hàng Tên và email của khách hàng hiện tại (chỉ hiển thị nếu bạn đã liên kết khách hàng với giỏ hàng).
Mặt hàng bạn đã thêm vào giỏ hàng Giá bán của từng mặt hàng, cùng với giá trước khi giảm giá nếu áp dụng giảm giá mặt hàng.
Tổng phụ Tổng giá trị các mặt hàng trong giỏ hàng:

 • trừ thuế giỏ hàng hoặc mục hàng
 • trừ chi phí vận chuyển.
Giảm giá Bất kỳ giảm giá trong giỏ hàng nào mà bạn áp dụng.
Thuế Các khoản thuế áp dụng cho mặt hàng trong giỏ hàng.
Tổng Tổng giá trị các mặt hàng trong giỏ hàng, bao gồm:

 • thuế và giảm giá đối với toàn bộ đơn hàng
 • thuế và giảm giá đối với sản phẩm cụ thể
 • chi phí vận chuyển

Menu giỏ hàng chứa thông tin bổ sung, bao gồm:

Để xem menu giỏ hàng, chạm vào ... ở góc trên bên phải của mục Cart (Giỏ hàng) trên màn hình:

Nút menu giỏ hàng — Shopify POS cho iPad


Nội dung giỏ hàng

Khi thêm xong sản phẩm vào giỏ hàng, chạm vào tổng giá trị giỏ hàng trên màn hình sản phẩm để xem màn hình Cart (Giỏ hàng):

Màn hình sản phẩm và giỏ hàng Shopify POS — Shopify POS cho iPhone

Màn hình Cart (Giỏ hàng) của Shopify POS hiển thị:

Số lượng đã kết hợp của các mặt hàng trong giỏ hàng Tổng sản phẩm trong giỏ hàng.
Tổng Tổng giá trị các mặt hàng trong giỏ hàng, bao gồm:

 • thuế và giảm giá đối với toàn bộ đơn hàng
 • thuế và giảm giá đối với sản phẩm cụ thể.
Mặt hàng bạn đã thêm vào giỏ hàng Giá bán của từng mặt hàng cùng với giá trước khi giảm nếu áp dụng giảm giá mục hàng.
Giảm giá Mọi giảm giá giỏ hàng đã áp dụng.
Tổng phụ Tổng giá trị các mặt hàng trong giỏ hàng:

 • chứa các giảm giá giỏ hàng hoặc mục hàng
 • trừ các khoản thuế giỏ hàng hoặc mục hàng.
Thuế Các khoản thuế áp dụng cho mặt hàng trong giỏ hàng.

Nội dung giỏ hàng

Khi thêm xong sản phẩm vào giỏ hàng, chạm vào SUBTOTAL (TỔNG PHỤ) trên màn hình sản phẩm để xem màn hình Cart (Giỏ hàng):

Màn hình sản phẩm và giỏ hàng Shopify POS — Shopify POS cho Android

Màn hình Cart (Giỏ hàng) của Shopify POS hiển thị những thông tin sau:

Mặt hàng bạn đã thêm vào giỏ hàng Giá bán của từng mặt hàng cùng với giá trước khi giảm nếu áp dụng giảm giá mục hàng.
Tổng phụ Tổng giá trị các mặt hàng trong giỏ hàng:

 • chứa các giảm giá mục hàng
 • trừ các khoản thuế giỏ hàng hoặc mục hàng.
Chi tiết khách hàng Tên và địa chỉ email của khách hàng bạn đã thêm vào giỏ hàng, nếu có.
Giảm giá giỏ hàng và mục hàng Mọi giảm giá đã áp dụng cho toàn bộ giỏ hàng hoặc cho mục hàng.
Thuế Các khoản thuế áp dụng cho mặt hàng trong giỏ hàng.
Tổng Tổng giá trị các mặt hàng trong giỏ hàng, bao gồm:

 • thuế đối với toàn bộ đơn hàng và mục hàng
 • giảm giá đối với toàn bộ đơn hàng và mục hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí