Kết hợp các giảm giá

Bạn cần biết ảnh hưởng của việc áp dụng nhiều giảm giá trong giỏ hàng:

  • kết hợp giảm giá theo phần trăm và theo số tiền
  • bán số lượng lớn mặt hàng giảm giá.

Kết hợp giảm giá theo phần trăm và theo số tiền

Bạn có thể kết hợp những giảm giá sau:

  • giảm giá theo phần trăm cho mục hàng, giỏ hàng hoặc cả hai
  • giảm giá theo số tiền cho mục hàng, giỏ hàng hoặc cả hai
  • kết hợp giảm giá mục hàng và giảm giá giỏ hàng.

Nếu bạn tạo giảm giá kết hợp, giảm giá mục hàng theo số tiền được áp dụng trước giảm giá giỏ hàng theo phần trăm như trong ví dụ sau:

Giá sản phẩm ban đầu = 460.000 đồng

Giảm giá mặt hàng theo số tiền = 100.000 đồng

Giá sản phẩm (trừ đi giảm giá theo số tiền): 460.000 - 100.000 = 360.000 đồng

Giảm giá theo phần trăm = 10%

Giá trị của giảm giá theo phần trăm = 360.000 x 0,1 = 36.000 đồng

Giá sản phẩm cuối cùng (trừ tất cả giảm giá): 360.000 - 36.000 = 324.000 đồng

Bán số lượng lớn mặt hàng giảm giá

Nếu giỏ hàng chứa số lượng lớn sản phẩm được hưởng giảm giá mục hàng theo số tiền, giảm giá chỉ được áp dụng một lần:

Giá sản phẩm = (Số lượng x Giá chưa giảm) - (Giảm giá theo số tiền)

Nếu muốn sử dụng giảm giá mục hàng nhiều lần, bạn có hai lựa chọn:

  • Tính toán tổng giảm giá và sử dụng giá trị này làm giảm giá mục hàng.
  • Hoặc áp dụng giảm giá theo phần trăm.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí