Giảm giá mục hàng

Giảm giá mục hàng (hoặc giảm giá cho sản phẩm cụ thể) là giảm giá được áp dụng cho từng sản phẩm trong đơn hàng.

Bạn cần áp dụng giảm giá mục hàng thủ công vì không thể sử dụng giảm giá cho các mục hàng trong Shopify POS.

Áp dụng giảm giá mục hàng

Để áp dụng giảm giá mục hàng cho sản phẩm:

 1. Trong mục Cart (Giỏ hàng) của màn hình sản phẩm Shopify POS, chạm vào tên sản phẩm.

 2. Chạm vào Discount (Giảm giá).

 3. Chạm vào biểu tượng đơn vị tiền tệ hoặc phần trăm để chọn giảm giá theo số tiền hoặc theo phần trăm.

 4. Nhập giá trị hoặc tỷ lệ phần trăm giảm.

 5. Không bắt buộc: Nhập tên hoặc lý do giảm giá.

 6. Chạm vào Done (Đã xong).

Giá sản phẩm trong giỏ hàng cập nhật khi áp dụng giảm giá. Giá trị bán lẻ thông thường của sản phẩm hiển thị bên dưới giá đã giảm.

Chỉnh sửa giảm giá mục hàng

Để chỉnh sửa giảm giá mục hàng của sản phẩm:

 1. Trong mục Cart (Giỏ hàng) của màn hình sản phẩm Shopify POS, chạm vào tên sản phẩm.

 2. Chạm vào Discount (Giảm giá).

 3. Chỉnh sửa giảm giá.

 4. Chạm vào Done (Đã xong).

Xóa giảm giá mục hàng

Để xóa giảm giá mục hàng của sản phẩm:

 1. Trong mục Cart (Giỏ hàng) của màn hình sản phẩm Shopify POS, chạm vào tên sản phẩm.

 2. Vuốt trường Discount (Giảm giá) sang trái để hiển thị nút Delete (Xóa).

 3. Chạm vào Xóa.

Áp dụng giảm giá mục hàng

Để áp dụng giảm giá mục hàng cho sản phẩm:

 1. Trên màn hình Cart (Giỏ hàng) của ứng dụng Shopify POS, chạm vào tên sản phẩm.

 2. Chạm vào Discount (Giảm giá).

 3. Chạm vào biểu tượng đơn vị tiền tệ hoặc phần trăm để chọn giảm giá theo số tiền hoặc theo phần trăm.

 4. Nhập giá trị hoặc tỷ lệ phần trăm giảm.

 5. Không bắt buộc: Nhập tên hoặc lý do giảm giá.

 6. Chạm vào dấu kiểm để áp dụng giảm giá.

Giá sản phẩm trong giỏ hàng cập nhật khi áp dụng giảm giá. Giá trị bán lẻ thông thường của sản phẩm hiển thị bên dưới giá đã giảm.

Chỉnh sửa giảm giá mục hàng

Để chỉnh sửa giảm giá mục hàng của sản phẩm:

 1. Trên màn hình Cart (Giỏ hàng) của ứng dụng Shopify POS, chạm vào tên sản phẩm.

 2. Chạm vào Discount (Giảm giá).

 3. Chỉnh sửa giảm giá.

 4. Chạm vào dấu kiểm để lưu thay đổi.

Xóa giảm giá mục hàng

Để xóa giảm giá mục hàng của sản phẩm:

 1. Trong mục Cart (Giỏ hàng) của màn hình sản phẩm Shopify POS, chạm vào tên sản phẩm.

 2. Vuốt trường Discount (Giảm giá) sang trái để hiển thị nút Delete (Xóa).

 3. Chạm vào Xóa.

Áp dụng giảm giá mục hàng

Để áp dụng giảm giá mục hàng cho sản phẩm:

 1. Trên màn hình Cart (Giỏ hàng) của ứng dụng Shopify POS, chạm vào sản phẩm bạn muốn thêm giảm giá.

 2. Chạm vào ADD DISCOUNT (THÊM GIẢM GIÁ).

 3. Chạm vào biểu tượng đơn vị tiền tệ hoặc phần trăm để chọn giảm giá theo số tiền hoặc theo phần trăm.

 4. Nhập giá trị hoặc tỷ lệ phần trăm giảm.

 5. Không bắt buộc: Nhập tên hoặc lý do giảm giá.

 6. Chạm vào nút quay lại.

 7. Chạm vào dấu kiểm để lưu thay đổi:

Giá sản phẩm trong giỏ hàng cập nhật khi áp dụng giảm giá. Giá trị bán lẻ thông thường của sản phẩm hiển thị bên dưới giá đã giảm.

Chỉnh sửa giảm giá mục hàng

Để chỉnh sửa giảm giá mục hàng của sản phẩm:

 1. Trên màn hình Cart (Giỏ hàng) của ứng dụng Shopify POS, chạm vào tên sản phẩm.

 2. Chạm vào tên giảm giá.

 3. Chỉnh sửa giảm giá bằng cách thay đổi một trong những mục sau:

- loại giảm giá - số tiền giảm - tên giảm giá

 1. Chạm vào nút quay lại.

 2. Chạm vào dấu kiểm để lưu thay đổi.

Xóa giảm giá mục hàng

Để xóa giảm giá mục hàng của sản phẩm:

 1. Trên màn hình Cart (Giỏ hàng) của ứng dụng Shopify POS, chạm vào tên sản phẩm.

 2. Chạm vào nút X bên cạnh Discount (Giảm giá).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí