Áp dụng giảm giá cho toàn bộ giỏ hàng

Giảm giá giỏ hàng (hoặc giảm giá cho đơn hàng cụ thể) được áp dụng cho toàn bộ mặt hàng trong giỏ hàng Shopify POS.

Giảm giá giỏ hàng có thể là giá trị tiền tệ cố định hoặc phần trăm giá trị giỏ hàng.

Bạn cũng có thể áp dụng mã giảm giá theo giá trị cố định hoặc tỷ lệ phần trăm bạn tạo trong trang quản trị Shopify hoặc ứng dụng Shopify, với điều kiện tất cả mặt hàng trong giỏ hàng đáp ứng yêu cầu của mã giảm giá. Bạn không thể sử dụng mã giảm giá Mua X Tặng Y trong Shopify POS.

Áp dụng giảm giá giỏ hàng

Để áp dụng giảm giá cho toàn bộ giỏ hàng:

 1. Trong mục Cart (Giỏ hàng) của màn hình sản phẩm Shopify POS, chạm vào Add discount (Thêm giảm giá).

 2. Chạm vào nút Code (Mã), $ hoặc % để chọn xem bạn muốn nhập giảm giá dưới dạng mã giảm giá, giá trị tiền tệ hay phần trăm của tổng giá trị giỏ hàng.

 1. Nhập mã giảm giá hoặc nhập giá trị tiền tệ hoặc tỷ lệ phần trăm giảm giá. Nếu sử dụng máy quét mã vạch, bạn có thể quét mã giảm giá để nhập mã vào trường Code (Mã).

 2. Không bắt buộc: Nhập tên hoặc lý do giảm giá giỏ hàng.

 3. Chạm vào Done (Đã xong) để áp dụng giảm giá cho giỏ hàng.

Chỉnh sửa giảm giá giỏ hàng

Để chỉnh sửa giảm giá giỏ hàng:

 1. Trong mục Cart (Giỏ hàng) của màn hình sản phẩm Shopify POS, chạm vào Discount (Giảm giá).

 2. Chỉnh sửa giảm giá.

 3. Chạm vào Done (Đã xong) để lưu thay đổi.

Xóa giảm giá giỏ hàng

Để xóa giảm giá giỏ hàng:

 1. Trong mục Cart (Giỏ hàng) trên màn hình sản phẩm Shopify POS, vuốt trường Discount (Giảm giá) sang bên trái để hiển thị nút Delete (Xóa).

 2. Chạm vào Xóa.

Áp dụng giảm giá giỏ hàng

Để áp dụng giảm giá cho toàn bộ giỏ hàng:

 1. Trên màn hình Cart (Giỏ hàng) của ứng dụng Shopify POS, chạm vào Add discount (Thêm giảm giá).

 2. Chạm vào nút Code (Mã), $ hoặc % để chọn xem bạn muốn nhập giảm giá dưới dạng mã giảm giá, giá trị tiền tệ hay phần trăm của tổng giá trị giỏ hàng.

 1. Nhập mã giảm giá hoặc nhập giá trị tiền tệ hoặc tỷ lệ phần trăm giảm giá.

 2. Không bắt buộc: Nhập tên hoặc lý do giảm giá giỏ hàng.

 3. Chạm vào dấu kiểm để áp dụng giảm giá cho giỏ hàng.

Giảm giá giỏ hàng thay đổi tổng phụ hiển thị trong giỏ hàng. Giá bán lẻ thông thường của đơn hàng hiển thị dưới tổng phụ.

Chỉnh sửa giảm giá giỏ hàng

Để chỉnh sửa giảm giá giỏ hàng:

 1. Trên màn hình Cart (Giỏ hàng) của ứng dụng Shopify POS, chạm vào Discount (Giảm giá).

 2. Chỉnh sửa giảm giá.

 3. Chạm vào dấu kiểm để lưu thay đổi.

Xóa giảm giá giỏ hàng

Để xóa giảm giá giỏ hàng:

 1. Trên màn hình Cart (Giỏ hàng) của ứng dụng Shopify POS, vuốt trường Discount (Giảm giá) sang bên trái để hiển thị nút Delete (Xóa).

 2. Chạm vào Xóa.

Áp dụng giảm giá giỏ hàng

Để áp dụng giảm giá cho toàn bộ giỏ hàng:

 1. Trên màn hình Cart (Giỏ hàng), chạm vào Add discount (Thêm giảm giá).

 2. Chạm vào nút Code (Mã), $ hoặc % để chọn xem bạn muốn nhập giảm giá dưới dạng mã giảm giá, giá trị tiền tệ hay phần trăm của tổng giá trị giỏ hàng.

 1. Nhập mã giảm giá hoặc nhập giá trị tiền tệ hoặc tỷ lệ phần trăm giảm giá.

 2. Không bắt buộc: Nhập tên hoặc lý do giảm giá giỏ hàng.

 3. Chạm vào dấu kiểm để áp dụng giảm giá cho giỏ hàng.

Chỉnh sửa giảm giá giỏ hàng

Để chỉnh sửa giảm giá giỏ hàng:

 1. Trên màn hình Cart (Giỏ hàng) của ứng dụng Shopify POS, chạm vào giảm giá giỏ hàng.
 2. Chỉnh sửa giảm giá.
 3. Chạm vào dấu kiểm để lưu thay đổi.

Xóa giảm giá giỏ hàng

Để xóa giảm giá giỏ hàng trên màn hình Cart (Giỏ hàng), chạm vào nút X bên cạnh giảm giá giỏ hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí