Phân bổ doanh số cho nhân viên

Khi xử lý đơn hàng trong Shopify POS cho iPad, bạn có thể chỉ định giao dịch bán hàng cho nhân viên trên màn hình sản phẩm và giỏ hàng. Nếu muốn chỉ định giao dịch bán hàng cho nhân viên, bạn phải thêm nhân viên vào giao dịch bán hàng trước khi hoàn tất đơn hàng. Chỉ có thể chỉ định giao dịch bán hàng cho nhân viên đã được chỉ định mã PIN.

Bạn có thể theo dõi hiệu suất của nhân viên và tình hình phân bổ doanh số bằng cách sử dụng báo cáo Doanh số bán lẻ theo nhân viên hỗ trợ bán hàng.

Chỉ định nhân viên phụ trách một mặt hàng trong giao dịch

 1. Trong mục Cart (Giỏ hàng) trên màn hình sản phẩm và giỏ hàng, chạm vào một sản phẩm.
 2. Chạm vào Add staff who helped with sale (Thêm nhân viên hỗ trợ bán hàng).
 3. Chọn nhân viên bạn muốn chỉ định giao dịch bán hàng.
 4. Chạm vào Done (Đã xong).

Xóa nhân viên khỏi mặt hàng trong giao dịch

 1. Trong mục Cart (Giỏ hàng) trên màn hình sản phẩm và giỏ hàng, chạm vào sản phẩm bạn đã thêm nhân viên vào.
 2. Chạm vào Add staff who helped with sale (Thêm nhân viên hỗ trợ bán hàng).
 3. Chọn nhân viên mới để thay đổi nhân viên nếu có nhiều nhân viên được thêm vào đơn hàng hoặc chọn Remove (Xóa) để xóa tất cả lựa chọn.
 4. Chạm vào Done (Đã xong)

Chỉ định hàng loạt nhân viên cho toàn bộ giao dịch

Bạn có thể chỉ định giao dịch bán hàng của tất cả mặt hàng trong đơn hàng cho một nhân viên.

 1. Trong mục Cart (Giỏ hàng) của màn hình sản phẩm và giỏ hàng, chạm vào ...
 2. Chạm vào Add staff who helped with sale (Thêm nhân viên hỗ trợ bán hàng).
 3. Chọn nhân viên bạn muốn chỉ định giao dịch bán hàng.
 4. Xác nhận đã chọn mặt hàng bạn muốn chỉ định cho nhân viên. Nếu có mặt hàng không muốn chỉ định cho nhân viên, bỏ chọn mặt hàng đó.
 5. Chạm vào Done (Đã xong).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí