Hoàn tiền vào thẻ quà tặng trên Shopify POS

Nếu khách hàng sử dụng thẻ quà tặng để mua hàng nhưng sau đó muốn trả lại mặt hàng để được hoàn tiền, bạn có thể hoàn tiền vào đúng thẻ quà tặng đó và số dư sẽ được tự động cập nhật.

Hoàn tiền toàn bộ đơn hàng vào thẻ quà tặng bằng Shopify POS

Để hoàn tiền toàn bộ đơn hàng được thanh toán bằng thẻ quà tặng:

 1. Trên màn hình Đơn hàng của Shopify POS, chạm vào đơn hàng đã thanh toán bằng thẻ quà tặng.
 1. Chạm vào Return or exchange (Đổi hoặc trả lại hàng).

 2. Sử dụng +- bên cạnh mỗi sản phẩm để nhập số lượng bạn định hoàn tiền.

 3. Nếu đơn hàng hiển thị rằng khách hàng đã thanh toán phí vận chuyển, chạm vào Add (Thêm) để thêm chi phí vận chuyển vào khoản tiền hoàn.

 4. Không bắt buộc: Nhập lý do cho việc hoàn tiền.

 5. Chạm vào Hoàn tiền.

 6. Màn hình Refund Payment (Hoàn tiền khoản thanh toán) hiển thị rằng khoản thanh toán đang được hoàn vào thẻ quà tặng. Chạm vào Refund (Hoàn tiền).

 7. Nếu hoàn tiền thành công, chạm vào Done (Đã xong) để trở về màn hình chi tiết đơn hàng.

Hoàn tiền một phần đơn hàng vào thẻ quà tặng bằng Shopify POS

Khi hoàn tiền đơn hàng được thanh toán bằng thẻ quà tặng, bạn có thể tùy chỉnh khoản tiền hoàn trả để chỉ hoàn lại một phần đơn hàng vào thẻ quà tặng.

Bạn chỉ có thể thực hiện hoàn tiền một lần cho mỗi đơn hàng. Vì vậy, nếu bạn hoàn tiền một phần thì về sau bạn sẽ không thể hoàn tiền cho phần còn lại của đơn hàng.

Để hoàn tiền một phần đơn hàng được thanh toán bằng thẻ quà tặng:

 1. Trên màn hình Đơn hàng của Shopify POS, chạm vào đơn hàng đã thanh toán bằng thẻ quà tặng.
 1. Chạm vào Refund items (Hoàn tiền mặt hàng).

 2. Sử dụng +- bên cạnh mỗi sản phẩm để nhập số lượng bạn định hoàn tiền.

 3. Không bắt buộc: Nếu đơn hàng hiển thị rằng khách hàng đã thanh toán phí vận chuyển, chạm vào Add (Thêm) để thêm chi phí vận chuyển vào khoản tiền hoàn.

 4. Không bắt buộc: Nhập lý do cho việc hoàn tiền.

 5. Chạm vào Hoàn tiền.

 6. Màn hình Refund Payment (Hoàn tiền khoản thanh toán) cho biết khoản thanh toán đang được hoàn vào thẻ quà tặng. Chạm vào số tiền hoàn lại để nhập giá trị nhỏ hơn:

  Màn hình Hoàn tiền khoản thanh toán với số tiền hoàn lại tùy chỉnh — Shopify POS dành cho iPad

 7. Chạm vào Hoàn tiền.

 8. Nếu hoàn tiền thành công, chạm vào Done (Đã xong) để trở về màn hình chi tiết đơn hàng.

Hoàn tiền toàn bộ đơn hàng vào thẻ quà tặng bằng Shopify POS

Để hoàn tiền toàn bộ đơn hàng được thanh toán bằng thẻ quà tặng:

 1. Trên màn hình Đơn hàng của Shopify POS, chạm vào đơn hàng đã thanh toán bằng thẻ quà tặng.
 1. Chạm vào Refund items (Hoàn tiền mặt hàng).

 2. Sử dụng +- bên cạnh mỗi sản phẩm để nhập số lượng bạn định hoàn tiền.

 3. Nếu đơn hàng hiển thị rằng khách hàng đã thanh toán phí vận chuyển, chạm vào Add (Thêm) để thêm chi phí vận chuyển vào khoản tiền hoàn.

 4. Không bắt buộc: Nhập lý do cho việc hoàn tiền.

 5. Chạm vào Hoàn tiền.

 6. Màn hình Refund Payment (Hoàn tiền khoản thanh toán) hiển thị rằng khoản thanh toán đang được hoàn vào thẻ quà tặng. Chạm vào Refund (Hoàn tiền).

 7. Nếu hoàn tiền thành công, chạm vào Done (Đã xong) để trở về màn hình chi tiết đơn hàng.

Hoàn tiền một phần đơn hàng vào thẻ quà tặng bằng Shopify POS

Khi hoàn tiền đơn hàng được thanh toán bằng thẻ quà tặng, bạn có thể tùy chỉnh khoản tiền hoàn trả để chỉ hoàn lại một phần đơn hàng vào thẻ quà tặng.

Bạn chỉ có thể thực hiện hoàn tiền một lần cho mỗi đơn hàng. Vì vậy, nếu bạn hoàn tiền một phần thì về sau bạn sẽ không thể hoàn tiền cho phần còn lại của đơn hàng.

Để hoàn tiền một phần đơn hàng được thanh toán bằng thẻ quà tặng:

 1. Trên màn hình Đơn hàng của Shopify POS, chạm vào đơn hàng đã thanh toán bằng thẻ quà tặng.
 1. Chạm vào Refund items (Hoàn tiền mặt hàng).

 2. Sử dụng +- bên cạnh mỗi sản phẩm để nhập số lượng bạn định hoàn tiền.

 3. Không bắt buộc: Nếu đơn hàng hiển thị rằng khách hàng đã thanh toán phí vận chuyển, chạm vào Add (Thêm) để thêm chi phí vận chuyển vào khoản tiền hoàn.

 4. Không bắt buộc: Nhập lý do cho việc hoàn tiền.

 5. Chạm vào Hoàn tiền.

 6. Màn hình Refund Payment (Hoàn tiền thanh toán) hiển thị rằng khoản thanh toán đang được hoàn tiền vào thẻ quà tặng. Chạm vào số tiền hoàn lại để nhập giá trị nhỏ hơn:

  Màn hình Hoàn tiền thanh toán với số tiền hoàn lại tùy chỉnh — Shopify POS dành cho iPhone

 7. Chạm vào Hoàn tiền.

 8. Nếu hoàn tiền thành công, chạm vào Done (Đã xong) để trở về màn hình chi tiết đơn hàng.

Hoàn tiền toàn bộ đơn hàng vào thẻ quà tặng bằng Shopify POS

Để hoàn tiền toàn bộ đơn hàng được thanh toán bằng thẻ quà tặng:

 1. Trên màn hình Đơn hàng của Shopify POS, chạm vào đơn hàng đã thanh toán bằng thẻ quà tặng.
 1. Chạm vào REFUND ITEMS (HOÀN TIỀN MẶT HÀNG).

 2. Sử dụng +- bên cạnh mỗi sản phẩm để nhập số lượng bạn định hoàn tiền.

 3. Không bắt buộc: Nếu đơn hàng hiển thị rằng khách hàng đã thanh toán phí vận chuyển, chạm vào Add (Thêm) để thêm chi phí vận chuyển vào khoản tiền hoàn.

 4. Không bắt buộc: Nhập lý do cho việc hoàn tiền.

 5. Chạm vào REFUND (HOÀN TIỀN).

 6. Nếu hoàn tiền thành công, chạm vào DONE (ĐÃ XONG) để trở về màn hình sản phẩm.

Hoàn tiền một phần đơn hàng vào thẻ quà tặng bằng Shopify POS

 1. Trên màn hình Đơn hàng của Shopify POS, chạm vào đơn hàng đã thanh toán bằng thẻ quà tặng.
 1. Chạm vào REFUND ITEMS (HOÀN TIỀN MẶT HÀNG).

 2. Sử dụng +- bên cạnh mỗi sản phẩm để nhập số lượng bạn định hoàn tiền.

 3. Không bắt buộc: Nếu đơn hàng hiển thị rằng khách hàng đã thanh toán phí vận chuyển, chạm vào Add (Thêm) để thêm chi phí vận chuyển vào khoản tiền hoàn.

 4. Không bắt buộc: Nhập lý do cho việc hoàn tiền.

 5. Chạm vào số tiền bên cạnh phương thức thanh toán bằng thẻ quà tặng, rồi nhập số tiền bạn muốn hoàn:

  Trường Refund amount (Số tiền hoàn lại) bên cạnh phương thức thanh toán bằng thẻ quà tặng — Shopify POS dành cho Android

 6. Chạm vào REFUND (HOÀN TIỀN).

 7. Nếu hoàn tiền thành công, chạm vào DONE (ĐÃ XONG) để trở về màn hình sản phẩm.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí