Bán thẻ quà tặng trên Shopify POS

Bạn có thể kích hoạt tính năng thẻ quà tặng cho cửa hàng của mình. Thẻ quà tặng sẽ tự động được thêm vào danh sách sản phẩm và bạn có thể dùng Shopify POS để bán thẻ quà tặng theo hình thức trực tiếp.

Chọn định dạng thẻ quà tặng

Với Shopify POS dành cho iPad, bạn có thể bán thẻ quà tặng ở một trong ba định dạng:

 • thẻ quà tặng thực
 • thẻ quà tặng trực tuyến gửi qua email cho khách hàng
 • bản sao in ra giấy mà bạn in từ máy in biên lai

Để tìm hiểu thêm về yêu cầu đối với việc sử dụng thẻ quà tặng trong Shopify POS, xem Yêu cầu đối với việc bán và đổi thẻ quà tặng bằng Shopify POS.

Bán thẻ quà tặng trong Shopify POS

Nếu bạn muốn Shopify tự động tạo mã thẻ quà tặng và hiển thị mã trên biên lai đã in hoặc email, bạn cần kích hoạt thẻ quà tặng làm phương thức thanh toán.

Nếu bạn bán thẻ quà tặng thực (bằng nhựa hoặc giấy) có sẵn mã trên đó, bạn cần kích hoạt thẻ quà tặng và kích hoạt thẻ quà tặng thực.

 1. Trên màn hình sản phẩm và giỏ hàng Shopify POS, chạm vào sản phẩm thẻ quà tặng.

 2. Chọn giá trị đặt trước của thẻ quà tặng trong menu thả xuống hoặc tạo Custom Amount (Số tiền tùy chỉnh):

  Mẫu mã thẻ quà tặng trên iPad - Shopify POS

 3. Nếu bạn thiết lập giá trị tùy chỉnh dành cho thẻ quà tặng, nhập số tiền trong hộp hiển thị và chạm vào Next (Tiếp theo).

 4. Nếu bạn bán thẻ quà tặng thực, kích hoạt thẻ quà tặng bằng một trong những tùy chọn sau:

- Quét thẻ bằng camera trước của iPad. - Dùng máy quét mã vạch 2D được hỗ trợ để quét mã vạch của thẻ (không hỗ trợ máy quét 1D). - Nhập mã số thẻ quà tặng.

 1. Chạm vào Tạo

 2. Sản phẩm thẻ quà tặng được thêm vào giỏ hàng. Chạm vào Charge (Tính tiền) để tiếp tục thanh toán.

 3. Chọn phương thức thanh toán của khách hàng, rồi chạm vào Accept (Chấp nhận) hoặc Charge (Tính tiền).

 4. Khi màn hình sau thanh toán xuất hiện, hoàn tất việc bán hàng bằng một trong những tùy chọn sau:

- Chạm vào Email receipt and gift card (Gửi email biên lai và thẻ quà tặng), rồi nhập vào email dành cho khách hàng và chạm vào Send receipt (Gửi biên lai). - Chạm vào Print receipt and gift card (In biên lai và thẻ quà tặng) để in biên lai giấy nếu bạn đã cài đặt máy in.

Biên lai thẻ quà tặng in hoặc thẻ quà tặng trực tuyến qua email hiển thị những thông tin sau:

 • tên cửa hàng
 • giá trị tiền tệ của thẻ
 • mã xác nhận
 • mã vạch hai chiều.

Hoàn tiền việc mua thẻ quà tặng trong Shopify POS

Bạn có thể hoàn tiền cho việc mua thẻ quà tặng trên Shopify POS, nhưng bạn cần vô hiệu hóa thẻ` trước khi hoàn tiền:

 1. Trên màn hình Đơn hàng Shopify POS, chạm vào đơn hàng có thẻ quà tặng bạn muốn hoàn tiền.

 2. Chạm vào mã số thẻ quà tặng:

  Mã số thẻ quà tặng trên màn hình chi tiết đơn hàng — Shopify POS dành cho iPad

 3. Chạm vào Disable gift card (Vô hiệu hóa thẻ quà tặng), sau đó chạm vào Confirm (Xác nhận).

 4. Trên màn hình chi tiết đơn hàng, chạm vào Refund items (Hoàn tiền mặt hàng).

 5. Sử dụng các nút +- bên cạnh mỗi sản phẩm trong đơn hàng để nhập số lượng bạn định hoàn tiền:

  Nút + và - trong hộp thoại Hoàn tiền — Shopify POS dành cho iPad

 6. Chạm vào Hoàn tiền.

 7. Khi hoàn tiền thành công, chạm vào Done (Đã xong).

Chủ đề có liên quan

Chọn định dạng thẻ quà tặng

Với Shopify POS dành cho iPhone, bạn có thể bán thẻ quà tặng ở một trong các định dạng sau:

 • thẻ quà tặng thực
 • thẻ quà tặng trực tuyến gửi qua email cho khách hàng

Để tìm hiểu thêm về yêu cầu đối với việc sử dụng thẻ quà tặng trong Shopify POS, xem Yêu cầu đối với bán và đổi thẻ quà tặng trong Shopify POS.

Bán thẻ quà tặng trong Shopify POS

Để bán thẻ quà tặng trên Shopify POS:

 1. Trên màn hình sản phẩm và giỏ hàng Shopify POS, chạm vào sản phẩm thẻ quà tặng.

 2. Chọn giá trị đặt trước của thẻ quà tặng trong menu thả xuống hoặc tạo Custom Amount (Số tiền tùy chỉnh):

  Mẫu mã thẻ quà tặng dành cho iPhone - Shopify POS

 3. Nếu bạn đang thiết lập giá trị tùy chỉnh cho thẻ quà tặng, hãy nhập số tiền vào hộp số tiền, rồi chạm vào Next (Tiếp theo).

 4. Nếu bạn đã bật tùy chọn thẻ quà tặng thực, hãy kích hoạt thẻ quà tặng bằng một trong những tùy chọn sau:

- Quét thẻ bằng camera trước của iPhone. - Nhập mã số thẻ quà tặng.

 1. Chạm vào Tạo.

 2. Sản phẩm thẻ quà tặng được thêm vào giỏ hàng. Chạm vào Charge (Tính tiền) để tiếp tục thanh toán.

 3. Chọn phương thức thanh toán của khách hàng, rồi chạm vào Accept (Chấp nhận) hoặc Charge (Tính tiền).

 4. Khi xuất hiện màn hình sau thanh toán, hãy chạm vào Email receipt and gift card (Gửi email biên lai và thẻ quà tặng), rồi nhập email dành cho khách hàng và chạm vào Send receipt (Gửi biên lai).

Thẻ quà tặng hiển thị thông tin sau:

 • tên cửa hàng
 • giá trị tiền tệ của thẻ
 • mã xác nhận
 • mã vạch hai chiều

Hoàn tiền việc mua thẻ quà tặng trong Shopify POS

Bạn có thể hoàn tiền cho việc mua thẻ quà tặng trên Shopify POS, nhưng bạn cần vô hiệu hóa thẻ` trước khi hoàn tiền:

 1. Trên màn hình Đơn hàng Shopify POS, chạm vào đơn hàng có thẻ quà tặng bạn muốn hoàn tiền.

 2. Chạm vào mã số thẻ quà tặng:

  Mã số thẻ quà tặng trên màn hình chi tiết đơn hàng — Shopify POS dành cho iPhone

 3. Chạm vào Disable gift card (Vô hiệu hóa thẻ quà tặng), sau đó chạm vào Confirm (Xác nhận).

 4. Trên màn hình chi tiết đơn hàng, chạm vào Refund items (Hoàn tiền mặt hàng).

 5. Sử dụng các nút +- bên cạnh mỗi sản phẩm trong đơn hàng để nhập số lượng bạn định hoàn tiền:

  Nút + và - trong hộp thoại Hoàn tiền — Shopify POS dành cho iPad

 6. Chạm vào Hoàn tiền.

 7. Khi hoàn tiền thành công, chạm vào Done (Đã xong).

Chủ đề có liên quan

Bán thẻ quà tặng trong Shopify POS

Khi bạn bán thẻ quà tặng, bạn đính kèm khách hàng với đơn hàng trong lúc thanh toán. Sau khi giao dịch hoàn tất, khách hàng sẽ nhận được email chứa liên kết đến thẻ quà tặng của họ để họ có thể đổi trực tuyến hoặc trực tiếp.

Hiện tại bạn chỉ có thể bán thẻ quà tặng trực tuyến qua email trong Shopify POS dành cho Android. Mặc dù bạn không thể bán thẻ quà tặng in hoặc thẻ quà tặng thực, bạn có thẻ chấp nhận thanh toán bằng thẻ này. Để tìm hiểu thêm về đổi thẻ quà tặng, xem Đổi thẻ quà tặng trong Shopify POS.

Để bán thẻ quà tặng trong Shopify POS:

 1. Trong mục thanh toán của Shopify POS, tìm và chạm vào sản phẩm thẻ quà tặng.

 2. Chạm vào số tiền cho thẻ quà tặng.

 3. Chạm vào SUBTOTAL (TỔNG PHỤ).

 4. Chạm vào Add customer (Thêm khách hàng):

  Nút Thêm khách hàng trên màn hình Giỏ hàng — Shopify POS dành cho Android

 5. Chọn một khách hàng hiện có hoặc chạm vào nút + để tạo khách hàng mới.

 6. Trên màn hình Cart (Giỏ hàng), sau khi bạn đã thêm khách hàng, chạm vào CHARGE (TÍNH TIỀN), rồi xử lý thanh toán của khách hàng.

 7. Sau khi thanh toán thành công, chạm vào Send receipt and gift card (Gửi biên lai và thẻ quà tặng):

  Nút Gửi biên lai và thẻ quà tặng trên màn hình Tổng số đã thanh toán

 8. Xác nhận đã nhập chính xác chi tiết khách hàng, rồi sau đó chạm vào dấu kiểm để gửi biên lai và thẻ quà tặng.

 9. Chạm vào DONE (ĐÃ XONG) để quay lại màn hình thanh toán của Shopify POS.

Chủ đề có liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí