Hoàn tất và hoàn tiền đơn hàng

Bạn có thể thực hiện hoàn tiền và hoàn tất thanh toán từng phần từ màn hình Đơn hàng trong Shopify POS.

Chú ý: Nếu bạn hoàn tiền hoặc đổi một mặt hàng nằm trong đơn hàng được thanh toán thành nhiều khoản thì bạn không thể nhận được khoản thanh toán bổ sung cho đơn hàng đó.

Hoàn tất thanh toán từng phần

Để hoàn tất thanh toán từng phần:

 1. Trên màn hình Đơn hàng, chạm vào đơn hàng bạn muốn nhận thanh toán.

 2. Trong mục Outstanding (Chưa thanh toán), chạm vào Take Payment (Nhận thanh toán):

  Nút nhận thanh toán

 3. Chạm vào Add payment (Thêm khoản thanh toán), rồi chọn một phương thức thanh toán.

 4. Nhập số tiền khách hàng sẽ thanh toán.

 5. Chạm vào Accept (Chấp nhận) hoặc Charge (Tính tiền).

Hoàn tiền đơn hàng

Bạn có thể hoàn tiền toàn bộ đơn hàng hoặc một phần đơn hàng từ màn hình Đơn hàng của Shopify POS.

Các bước thực hiện

 1. Trong Shopify POS, chạm vào Đơn hàng.

 2. Chạm vào đơn hàng có mặt hàng bị trả lại.

 3. Chạm vào Refund or exchange (Hoàn tiền hoặc đổi hàng), rồi chạm vào mặt hàng bị trả lại. Nếu khách hàng trả lại nhiều mặt hàng, sử dụng +- để nhập số tiền mà bạn hoàn lại.

 4. Không bắt buộc: Chạm vào Add more return items (Thêm mặt hàng trả lại khác) để thêm sản phẩm khác vào đơn hàng trả lại.

 5. Không bắt buộc: Nếu bạn không muốn trả lại mặt hàng về kho hàng, hãy tắt tùy chọn Trả về kho. Mặt hàng sau hoàn tiền được thêm vào kho hàng tại địa điểm được chỉ định trong ứng dụng Shopify POS.

 6. Không bắt buộc: Chạm vào Add Shipping (Thêm phí vận chuyển) để hoàn lại chi phí vận chuyển.

 7. Không bắt buộc: Bật Refund balance to gift card (Hoàn lại số dư vào thẻ quà tặng) để phát hành thẻ quà tặng cho khách hàng thay cho số tiền hoàn lại.

 8. Nếu khách hàng dùng nhiều phương thức thanh toán, bạn có thể chia số tiền hoàn lại theo các phương thức thanh toán họ đã dùng. Nhập số tiền bạn muốn hoàn lại theo mỗi phương thức thanh toán vào mục Refund amount (Số tiền hoàn lại).

Hoàn tiền đơn hàng - iPhone

 1. Không bắt buộc: Thêm lý do trả lại.

 2. Khi bạn sẵn sàng xử lý hoàn tiền, chạm vào Refund (Hoàn tiền).

 3. Không bắt buộc: Cung cấp biên lai cho khách hàng.

 4. Không bắt buộc: Thêm ghi chú cho đơn hàng.

 5. Chạm vào Done (Đã xong).

Đánh dấu đơn hàng là đã thực hiện

Nếu đơn hàng Shopify POS đã hoàn tất được đánh dấu trong màn hình Đơn hàngNot Fulfilled (Chưa thực hiện), bạn không thể đánh dấu đơn hàng này là đã thực hiện trong ứng dụng Shopify POS. Bạn phải đăng nhập vào trang quản trị Shopify để thực hiện đơn hàng.

Bạn có thể đánh dấu đơn hàng là đã thực hiện khi đơn hàng vẫn trong giỏ hàng:

 1. Trên màn hình sản phẩm của Shopify POS, chạm vào biểu tượng ...:

  Nút menu giỏ hàng

 2. Bật tùy chọn Mark as fulfilled (Đánh dấu là đã thực hiện).

 3. Chạm vào bên ngoài để đóng menu giỏ hàng, rồi tiếp tục đơn hàng.

Hoàn thành hoàn tiền cho đơn hàng đổi hàng

Khi đổi mặt hàng, đơn hàng cho mặt hàng đó sẽ trở thành đơn hàng Đổi hàng. Các mặt hàng thuộc đơn hàng đổi hàng chỉ có thể được hoàn tiền từ phần Shopify Admin (Quản trị viên Shopify).

Các bước thực hiện

 1. Trong Shopify POS, nhấn vào Cửa hàng > Đơn hàng.

 2. Nhấn vào đơn hàng đổi hàng mà bạn muốn hoàn tiền.

 3. Trong lời nhắc Đơn hàng trả lại, chạm vào Xem trên Shopify.

 4. Trong phần Paid (Đã thanh toán), nhấn vào Refund (Hoàn tiền).

 5. Đặt số lượng của từng mặt hàng bạn đang hoàn tiền.

 6. Không bắt buộc: Nhập lý do cho việc hoàn tiền.

 7. Chạm vào Hoàn tiền.

Hoàn tất thanh toán từng phần

Để hoàn tất thanh toán từng phần:

 1. Trên màn hình Đơn hàng, chạm vào đơn hàng bạn muốn nhận thanh toán.

 2. Trong mục Outstanding (Chưa thanh toán), chạm vào Take Payment (Nhận thanh toán):

  Nút nhận thanh toán

 3. Chạm vào Add payment (Thêm khoản thanh toán), rồi chọn một phương thức thanh toán.

 4. Nhập số tiền khách hàng sẽ thanh toán.

 5. Chạm vào Accept (Chấp nhận) hoặc Charge (Tính tiền).

Hoàn tiền đơn hàng

Bạn có thể hoàn tiền toàn bộ đơn hàng hoặc một phần đơn hàng từ màn hình Đơn hàng của Shopify POS.

Các bước thực hiện

 1. Trong Shopify POS, chạm vào Đơn hàng.

 2. Chạm vào đơn hàng có mặt hàng bị trả lại.

 3. Chạm vào Refund or exchange (Hoàn tiền hoặc đổi hàng), rồi chạm vào mặt hàng bị trả lại. Nếu khách hàng trả lại nhiều mặt hàng, sử dụng +- để nhập số tiền mà bạn hoàn lại.

 4. Không bắt buộc: Chạm vào Add more return items (Thêm mặt hàng trả lại khác) để thêm sản phẩm khác vào đơn hàng trả lại.

 5. Không bắt buộc: Nếu bạn không muốn trả lại mặt hàng về kho hàng, hãy tắt tùy chọn Trả về kho. Mặt hàng sau hoàn tiền được thêm vào kho hàng tại địa điểm được chỉ định trong ứng dụng Shopify POS.

 6. Không bắt buộc: Chạm vào Add Shipping (Thêm phí vận chuyển) để hoàn lại chi phí vận chuyển.

 7. Không bắt buộc: Bật Refund balance to gift card (Hoàn lại số dư vào thẻ quà tặng) để phát hành thẻ quà tặng cho khách hàng thay cho số tiền hoàn lại.

 8. Nếu khách hàng dùng nhiều phương thức thanh toán, bạn có thể chia số tiền hoàn lại theo các phương thức thanh toán họ đã dùng. Nhập số tiền bạn muốn hoàn lại theo mỗi phương thức thanh toán vào mục Refund amount (Số tiền hoàn lại):

  Số tiền hoàn lại - iPhone

 1. Không bắt buộc: Thêm lý do trả lại.

 2. Khi bạn sẵn sàng xử lý hoàn tiền, chạm vào Refund (Hoàn tiền).

 3. Không bắt buộc: Cung cấp biên lai cho khách hàng.

 4. Không bắt buộc: Thêm ghi chú cho đơn hàng.

 5. Chạm vào Done (Đã xong).

Hoàn thành hoàn tiền cho đơn hàng đổi hàng

Khi đổi mặt hàng, đơn hàng cho mặt hàng đó sẽ trở thành đơn hàng Đổi hàng. Các mặt hàng thuộc đơn hàng đổi hàng chỉ có thể được hoàn tiền từ phần Shopify Admin (Quản trị viên Shopify).

Các bước thực hiện

 1. Trong Shopify POS, nhấn vào Cửa hàng > Đơn hàng.

 2. Nhấn vào đơn hàng đổi hàng mà bạn muốn hoàn tiền.

 3. Trong lời nhắc Đơn hàng trả lại, chạm vào Xem trên Shopify.

 4. Trong phần Paid (Đã thanh toán), nhấn vào Refund (Hoàn tiền).

 5. Đặt số lượng của từng mặt hàng bạn đang hoàn tiền.

 6. Không bắt buộc: Nhập lý do cho việc hoàn tiền.

 7. Chạm vào Hoàn tiền.

Hoàn tiền đơn hàng

Bạn có thể hoàn tiền toàn bộ đơn hàng hoặc một phần đơn hàng từ màn hình Đơn hàng của Shopify POS.

Các bước thực hiện

 1. Trong Shopify POS, chạm vào Đơn hàng.

 2. Chạm vào đơn hàng có mặt hàng bị trả lại.

 3. Chạm vào REFUND OR EXCHANGE (HOÀN TIỀN HOẶC ĐỔI HÀNG), rồi chạm vào mặt hàng bị trả lại. Nếu khách hàng trả lại nhiều mặt hàng, sử dụng +- để nhập số tiền mà bạn hoàn lại.

 4. Không bắt buộc: Chạm vào Add more return items (Thêm mặt hàng trả lại khác) để thêm sản phẩm khác vào đơn hàng trả lại.

 5. Không bắt buộc: Nếu bạn không muốn trả lại mặt hàng về kho hàng, hãy tắt tùy chọn Trả về kho. Mặt hàng sau hoàn tiền được thêm vào kho hàng tại địa điểm được chỉ định trong ứng dụng Shopify POS.

 6. Không bắt buộc: Chạm vào Add Shipping (Thêm phí vận chuyển) để hoàn lại chi phí vận chuyển.

 7. Nếu khách hàng dùng nhiều phương thức thanh toán, bạn có thể chia số tiền hoàn lại theo các phương thức thanh toán họ đã dùng. Nhập số tiền bạn muốn hoàn lại cho mỗi phương thức thanh toán vào mục Refund amount (Số tiền hoàn lại):

  Màn hình Pay remaining (Thanh toán số tiền còn lại) hiển thị toàn bộ số tiền hoàn lại được chia theo hai phương thức thanh toán

 1. Không bắt buộc: Thêm lý do trả lại.

 2. Khi bạn sẵn sàng xử lý hoàn tiền, chạm vào REFUND (HOÀN TIỀN).

 3. Không bắt buộc: Cung cấp biên lai cho khách hàng.

 4. Chạm vào DONE (ĐÃ XONG).

Hoàn thành hoàn tiền cho đơn hàng đổi hàng

Khi đổi mặt hàng, đơn hàng cho mặt hàng đó sẽ trở thành đơn hàng Đổi hàng. Các mặt hàng thuộc đơn hàng đổi hàng chỉ có thể được hoàn tiền từ phần Shopify Admin (Quản trị viên Shopify).

Các bước thực hiện

 1. Trong Shopify POS, nhấn vào Cửa hàng > Đơn hàng.

 2. Nhấn vào đơn hàng đổi hàng mà bạn muốn hoàn tiền.

 3. Trong lời nhắc Đơn hàng trả lại, chạm vào Xem trên Shopify.

 4. Trong phần Paid (Đã thanh toán), nhấn vào Refund (Hoàn tiền).

 5. Đặt số lượng của từng mặt hàng bạn đang hoàn tiền.

 6. Không bắt buộc: Nhập lý do cho việc hoàn tiền.

 7. Chạm vào Hoàn tiền.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí