Đổi mặt hàng

Khi hoàn tiền, bạn có thể đổi mặt hàng bị trả lại bằng mặt hàng mới. Nếu có chênh lệch về giá giữa hai mặt hàng, bạn có thể thu thêm hoặc trả lại khoản chênh lệch khi đổi hàng.

Các bước thực hiện

Chú ý: Nếu bạn hoàn tiền hoặc đổi một mặt hàng nằm trong đơn hàng được thanh toán thành nhiều khoản thì bạn không thể nhận được khoản thanh toán bổ sung cho đơn hàng đó.

Nếu khách hàng muốn đổi thêm lần nữa, hãy hoàn tiền cho đơn hàng ban đầu hoặc đơn hàng đổi ngay trong trang quản trị Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí