Xem và thêm sản phẩm vào giỏ hàng Shopify POS

Trên màn hình sản phẩm của Shopify POS, bạn có thể tìm và thêm sản phẩm vào giỏ hàng bằng cách duyệt xem danh mục bằng nút tìm kiếm hoặc thay đổi bộ sưu tập bạn đang xem. Nếu bạn có nhiều địa điểm, chỉ những sản phẩm được lưu kho tại địa điểm chỉ định của thiết bị Shopify POS mới có hàng để bán (trong màn hình sản phẩm).

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí