Thêm mặt hàng vào Giỏ hàng Shopify POS

Khi mặt hàng xuất hiện trong giỏ hàng, mặt hàng đó sẽ nằm trong đơn hàng. Nếu bạn có nhiều địa điểm, chỉ những sản phẩm được lưu kho tại địa điểm chỉ định của thiết bị Shopify POS mới còn hàng để bán (trong màn hình sản phẩm).

Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Bạn có thể thêm mặt hàng vào giỏ hàng Shopify POS.

Các bước thực hiện:

 1. Chạm vào hình ảnh mặt hàng trong lưới sản phẩm hoặc chạm vào nút mã vạch rồi quét mã vạch sản phẩm:

  Shopify POS quét mã vạch sản phẩm bằng iPad

 1. Nếu một sản phẩm có nhiều mẫu mã, bạn cần chạm vào tùy chọn trên hộp thoại xuất hiện để chọn mẫu mã mong muốn:
  Hộp thoại Mẫu mã hiển thị các giá trị tùy chọn Kích cỡ — Shopify POS dành cho iPad

Sau khi bạn đã chọn mặt hàng và mẫu mã (nếu cần), sản phẩm sẽ được thêm vào giỏ hàng.

Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Bạn có thể thêm mặt hàng vào giỏ hàng Shopify POS.

Các bước thực hiện:

 1. Chạm vào hình ảnh mặt hàng trong lưới sản phẩm hoặc chạm vào nút mã vạch rồi quét mã vạch sản phẩm:

  Shopify POS quét mã vạch sản phẩm bằng iPhone

 2. Nếu một sản phẩm có nhiều mẫu mã, bạn cần chạm vào các tùy chọn trên hộp thoại xuất hiện để chọn mẫu mã mong muốn:

  Hộp thoại Mẫu mã hiển thị các giá trị tùy chọn Kích cỡ — Shopify POS dành cho iPhone

Sau khi bạn đã chọn mặt hàng và mẫu mã (nếu cần), sản phẩm sẽ được thêm vào giỏ hàng.

Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Bạn có thể thêm mặt hàng vào giỏ hàng Shopify POS.

Các bước thực hiện:

 1. Chạm vào hình ảnh mặt hàng trong lưới sản phẩm hoặc chạm vào nút mã vạch rồi quét mã vạch sản phẩm:

  Shopify POS quét mã vạch sản phẩm bằng Android

 2. Nếu một sản phẩm có nhiều mẫu mã, bạn cần chạm vào các tùy chọn trên hộp thoại xuất hiện để chọn mẫu mã mong muốn:

  Hộp thoại Mẫu mã hiển thị các giá trị tùy chọn Kích cỡ — Shopify POS dành cho Android

Sau khi bạn đã chọn mặt hàng và mẫu mã (nếu cần), sản phẩm sẽ được thêm vào giỏ hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí