Bán nhanh trong Shopify POS

Bạn có thể sử dụng mặt hàng bán nhanh để nhập giá bất kỳ cho giao dịch.

Thêm mặt hàng bán nhanh

Bạn có thể thêm mặt hàng bán nhanh vào giỏ hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trên màn hình sản phẩm của Shopify POS, chạm vào mục Bán nhanh.

 2. Nhập tiêu đề tùy chọn cho giao dịch bán và giá bán. Bạn cũng có thể điều chỉnh số lượng, nếu cần:

  Hộp thoại bán nhanh — Shopify POS dành cho iPad

 3. Chạm vào nút Add to cart (Thêm vào giỏ hàng) để tiếp tục giao dịch hoặc chạm vào nút Cancel (Hủy) nếu bạn muốn bỏ mặt hàng bán nhanh và quay lại màn hình sản phẩm chính của Shopify POS.

Thêm mặt hàng bán nhanh

Bạn có thể thêm mặt hàng bán nhanh vào giỏ hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trên màn hình sản phẩm của Shopify POS, chạm vào mục Bán nhanh.

 2. Nhập tiêu đề tùy chọn cho giao dịch bán và giá bán. Bạn cũng có thể điều chỉnh số lượng, nếu cần:

  Hộp thoại bán nhanh — Shopify POS dành cho iPhone

 3. Chạm vào dấu kiểm để tiếp tục giao dịch hoặc chạm vào nút X nếu bạn muốn bỏ mặt hàng bán nhanh và quay lại màn hình sản phẩm của Shopify POS.

Thêm mặt hàng bán nhanh

Bạn có thể thêm mặt hàng bán nhanh vào giỏ hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trên màn hình sản phẩm của Shopify POS, chạm vào mục BÁN NHANH.

 2. Nhập tiêu đề tùy chọn cho giao dịch bán và giá bán. Bạn cũng có thể điều chỉnh số lượng, nếu cần:

  Hộp thoại bán nhanh — Shopify POS dành cho Android

 3. Chạm vào dấu kiểm để tiếp tục giao dịch hoặc chạm vào bên ngoài hộp thoại Bán nhanh để bỏ giao dịch bán nhanh và quay lại màn hình sản phẩm của Shopify POS.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí