Xem và thêm sản phẩm vào giỏ hàng Shopify POS

Bạn cũng có thể xem chi tiết sản phẩm từ màn hình sản phẩm trong Shopify POS.

Duyệt xem lưới sản phẩm

Trên màn hình sản phẩm của Shopify POS, bạn có thể duyệt xem sản phẩm bằng cách vuốt màn hình sang trái và sang phải.

Nếu một sản phẩm có nhiều mẫu mã, bạn sẽ nhìn thấy một biểu tượng nhỏ ở trên cùng bên phải của hình ảnh sản phẩm:

Biểu tượng mẫu mã trên một sản phẩm — Shopify POS dành cho iPad

Để xem chi tiết sản phẩm, chạm và giữ hình ảnh của sản phẩm.

Tìm sản phẩm

Bạn có thể sử dụng nút tìm kiếm để nhập và tìm nhanh tên sản phẩm.

Các bước thực hiện:

 1. Trên màn hình sản phẩm của Shopify POS, chạm vào biểu tượng tìm kiếm:

  Biểu tượng tìm kiếm trong trang thanh toán của Shopify POS — Shopify POS dành cho iPad

 2. Nhập tên sản phẩm hoặc SKU để tìm sản phẩm bạn cần.

 3. Nếu sản phẩm bạn đang tìm kiếm xuất hiện, chạm vào hình ảnh của sản phẩm để thêm vào giỏ hàng. Nếu không, thử tìm kiếm mới hoặc chạm vào Cancel (Hủy) để quay lại màn hình sản phẩm của Shopify POS.

Xem bộ sưu tập khác

Tất cả các bộ sưu tập bạn tạo trong trang quản trị Shopify đều có sẵn trong Shopify POS, ngoại trừ bộ sưu tập bạn để ẩn khỏi kênh bán hàng trong trang quản trị Shopify.

Màn hình sản phẩm của Shopify POS mặc định hiển thị bộ sưu tập All products (Tất cả sản phẩm). Bạn có thể chọn bộ sưu tập khác trong menu thả xuống.

Các bước thực hiện:

 1. Trên màn hình sản phẩm Shopify POS, chạm vào tên bộ sưu tập ở trên cùng:

  Tên của bộ sưu tập hiện có tại trang thanh toán của Shopify POS — Shopify POS dành cho iPad

 2. Từ menu thả xuống bộ sưu tập, chạm vào bộ sưu tập bạn muốn xem.

Thay đổi đơn hàng của bộ sưu tập trong menu thả xuống

Nếu bạn đang xem sản phẩm trong Shopify POS trên iPad, bạn có thể kéo và thả bộ sưu tập để di chuyển trong danh sách:

 1. Trên màn hình sản phẩm của Shopify POS, chạm vào tên bộ sưu tập để hiển thị menu thả xuống bộ sưu tập.

 2. Trong menu thả xuống, chạm và giữ ba đường kẻ ngang cạnh bộ sưu tập bạn muốn di chuyển:

  Ba dòng kẻ ngang bên cạnh bộ sưu tập — Shopify POS dành cho iPad

 3. Kéo và thả bộ sưu tập tới vị trí mới. Bộ sưu tập All products (Tất cả sản phẩm) luôn xuất hiện đầu danh sách.

Xem chi tiết sản phẩm

Để xem chi tiết sản phẩm, chạm vào biểu tượng thông tin.

Hộp thoại chi tiết sản phẩm — Shopify POS dành cho iPad

Chi tiết sản phẩm bao gồm những thông tin sau:

 • hình ảnh sản phẩm
 • giá gốc, nếu có
 • lượng hàng trong kho của địa điểm hiện tại
 • lượng hàng trong kho tại địa điểm khác, nếu có
 • lượng hàng trong kho trong dịch vụ hoàn tất đơn hàng tùy chỉnh hoặc dịch vụ vận chuyển của bên thứ ba, nếu có
 • mô tả
 • SKU sản phẩm
 • nhà cung cấp sản phẩm
 • loại sản phẩm

Để xem toàn bộ chi tiết sản phẩm, bạn cần cuộn xuống.

Để xem hình ảnh sản phẩm ở chế độ xem lớn hơn, bạn có thể chạm vào hình ảnh.

Khi hình ảnh mở rộng, bạn có thể vuốt để xem tất cả mẫu mã của sản phẩm.

Duyệt xem lưới sản phẩm

Trên màn hình sản phẩm Shopify POS, bạn có thể duyệt xem sản phẩm bằng cách vuốt màn hình lên và xuống.

Nếu một sản phẩm có nhiều mẫu mã, bạn sẽ nhìn thấy một biểu tượng nhỏ ở dưới cùng bên phải của hình ảnh sản phẩm:

Biểu tượng mẫu mã trên một sản phẩm – Shopify POS dành cho iPhone

Biểu tượng sẽ thành màu đỏ khi sản phẩm có các mẫu mã hết hàng.

Tìm sản phẩm

Bạn có thể sử dụng nút tìm kiếm để nhập và tìm nhanh tên sản phẩm.

Các bước thực hiện:

 1. Trên màn hình sản phẩm của Shopify POS, chạm vào biểu tượng tìm kiếm:

  Biểu tượng tìm kiếm trên trang thanh toán của Shopify POS — Shopify POS dành cho iPhone

 2. Nhập tên sản phẩm hoặc SKU để tìm sản phẩm bạn cần.

 3. Nếu sản phẩm bạn đang tìm kiếm xuất hiện, chạm vào hình ảnh của sản phẩm để thêm vào giỏ hàng. Nếu không, thử tìm kiếm mới hoặc chạm vào Cancel (Hủy) để quay lại màn hình sản phẩm của Shopify POS.

Xem bộ sưu tập khác

Tất cả các bộ sưu tập bạn đã tạo trong trang quản trị Shopify đều có sẵn trong Shopify POS, ngoại trừ bộ sưu tập bạn để ẩn khỏi trang quản trị Shopify.

Màn hình sản phẩm của Shopify POS mặc định hiển thị bộ sưu tập All products (Tất cả sản phẩm). Bạn có thể chọn bộ sưu tập khác trong menu thả xuống.

Các bước thực hiện:

 1. Trên màn hình sản phẩm của Shopify POS, chạm vào tên bộ sưu tập ở trên cùng.

 2. Từ menu thả xuống bộ sưu tập, chạm vào bộ sưu tập bạn muốn xem:

  Danh sách bộ sưu tập — Shopify POS dành cho iPhone

Xem chi tiết sản phẩm

Để xem chi tiết sản phẩm, chạm vào biểu tượng thông tin.

Hộp thoại chi tiết sản phẩm — Shopify POS dành cho iPad

Chi tiết sản phẩm bao gồm những thông tin sau:

 • hình ảnh sản phẩm
 • giá gốc, nếu có
 • lượng hàng trong kho của địa điểm hiện tại
 • lượng hàng trong kho tại địa điểm khác, nếu có
 • lượng hàng trong kho trong dịch vụ hoàn tất đơn hàng tùy chỉnh hoặc dịch vụ vận chuyển của bên thứ ba, nếu có
 • mô tả
 • SKU sản phẩm
 • nhà cung cấp sản phẩm
 • loại sản phẩm

Để xem toàn bộ chi tiết sản phẩm, bạn cần cuộn xuống.

Để xem hình ảnh sản phẩm ở chế độ xem lớn hơn, bạn có thể chạm vào hình ảnh.

Khi hình ảnh mở rộng, bạn có thể vuốt để xem tất cả mẫu mã của sản phẩm.

Duyệt xem lưới sản phẩm

Trên màn hình thanh toán của Shopify POS, duyệt xem sản phẩm bằng cách vuốt màn hình lên và xuống.

Nếu một sản phẩm có nhiều mẫu mã, bạn sẽ thấy một biểu tượng nhỏ ở góc của hình ảnh sản phẩm:

Biểu tượng mẫu mã trên một sản phẩm – Shopify POS dành cho Android

Biểu tượng sẽ thành màu đỏ khi sản phẩm có các mẫu mã hết hàng.

Tìm sản phẩm

Bạn có thể sử dụng nút tìm kiếm để nhập và tìm nhanh tên sản phẩm.

Các bước thực hiện:

 1. Trên màn hình thanh toán của Shopify POS, chạm vào biểu tượng tìm kiếm:

  Biểu tượng tìm kiếm trên trang thanh toán của Shopify POS — Shopify POS dành cho Android

 2. Nhập tên sản phẩm hoặc SKU để tìm sản phẩm bạn cần.

 3. Nếu sản phẩm bạn đang tìm kiếm xuất hiện, chạm vào hình ảnh của sản phẩm để thêm vào giỏ hàng. Nếu không, thử tìm kiếm mới hoặc chạm vào mũi tên quay lại để trở về màn hình sản phẩm của Shopify POS .

Xem bộ sưu tập khác

Tất cả các bộ sưu tập bạn đã tạo trong trang quản trị Shopify đều có sẵn trong Shopify POS, ngoại trừ bộ sưu tập bạn để ẩn khỏi trang quản trị Shopify.

Theo mặc định, màn hình thanh toán của Shopify POS hiển thị bộ sưu tập All products (Tất cả sản phẩm). Bạn có thể chọn bộ sưu tập khác trong menu thả xuống.

Các bước thực hiện:

 1. Trên màn hình thanh toán của Shopify POS, chạm vào tên bộ sưu tập ở trên cùng:

  Tên của bộ sưu tập hiện có tại trang thanh toán của Shopify POS — Shopify POS dành cho Android

 2. Từ menu thả xuống Bộ sưu tập, chạm vào bộ sưu tập bạn muốn xem.

Xem chi tiết sản phẩm

Để xem chi tiết sản phẩm, chạm vào biểu tượng thông tin.

Hộp thoại chi tiết sản phẩm — Shopify POS dành cho Android

Chi tiết sản phẩm bao gồm những thông tin sau:

 • hình ảnh sản phẩm
 • giá gốc, nếu có
 • lượng hàng trong kho của địa điểm hiện tại
 • lượng hàng trong kho tại địa điểm khác, nếu có
 • lượng hàng trong kho trong dịch vụ hoàn tất đơn hàng tùy chỉnh hoặc dịch vụ vận chuyển của bên thứ ba, nếu có
 • mô tả
 • SKU sản phẩm
 • nhà cung cấp sản phẩm
 • loại sản phẩm

Để xem toàn bộ chi tiết sản phẩm, bạn cần cuộn xuống.

Để xem hình ảnh sản phẩm ở chế độ xem lớn hơn, bạn có thể chạm vào hình ảnh.

Khi hình ảnh mở rộng, bạn có thể vuốt để xem tất cả mẫu mã của sản phẩm.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí