Chọn phương thức thanh toán tại trang thanh toán của Shopify POS

Sau khi hoàn tất giỏ hàng của khách hàng, bạn có thể chấp nhận thanh toán từ nhiều phương thức thanh toán khác nhau trên hộp thoại Select payment (Chọn hình thức thanh toán). Bạn có thể chọn phương thức thanh toán hiển thị trên hộp thoại Select payment (Chọn hình thức thanh toán) trong cài đặt Shopify POS.

Nếu khách hàng của bạn đang thanh toán bằng nhiều phương thức hoặc không thể thanh toán cả đơn hàng trong một lần, họ có thể thực hiện thanh toán từng phần.

Cẩn thận: Đừng chọn phương thức thanh toán External terminal (Máy quẹt thẻ bên ngoài) trừ khi bạn đang sử dụng đầu đọc thẻ bên ngoài và khoản thanh toán do nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba không được hỗ trợ xử lý. Shopify sẽ không xử lý thanh toán khi bạn sử dụng các phương thức thanh toán này.

Màn hình chọn hình thức thanh toán

Hộp thoại Select payment (Chọn hình thức thanh toán) hiển thị sau khi bạn chạm vào mục Charge (Tính tiền) trên màn hình Cart (Giỏ hàng).

Trong hộp thoại Select payment (Chọn hình thức thanh toán), bạn có thể chọn phương thức thanh toán bất kỳ đã bật trong cài đặt Payment types (Hình thức thanh toán).

Bạn có thể cho phép khách hàng thanh toán sau bằng cách chạm vào Unpaid (Chưa thanh toán). Đơn hàng sẽ được xử lý là thanh toán 0,00 đồng và có thể được thanh toán sau.

Nếu bạn chấp nhận thẻ tín dụng và đầu đọc thẻ không được kết nối, bạn sẽ được nhắc làm theo hướng dẫn trên màn hình Shopify POS để kết nối.

Thanh toán tiền mặt

Bạn có thể chấp nhận hình thức thanh toán bằng tiền mặt.

Các bước thực hiện:

 1. Trên màn hình Cart (Giỏ hàng), chạm vào Charge (Tính tiền).

 2. Trong hộp thoại Select payment (Chọn hình thức thanh toán), chạm vào Cash (Tiền mặt). Theo mặc định, giá tiền chính xác của đơn hàng được nhập vào.

 3. Nếu khách hàng không thanh toán bằng số tiền mặt chính xác, bạn có thể nhập số tiền bạn đang nhận theo một trong hai cách:

- Chạm vào một trong những số tiền được đề xuất bên dưới trường Cash (Tiền mặt). - Chạm vào trường Cash (Tiền mặt) để bàn phím xuất hiện và nhập số tiền chính xác, rồi chạm vào Done (Đã xong).

 1. Khi bạn đã sẵn sàng hoàn tất đơn hàng, chạm vào Accept (Chấp nhận).

 2. Quyết định có cung cấp biên lai cho khách hàng không, rồi chạm vào Done (Đã xong) để quay lại màn hình sản phẩm Shopify POS.

Quẹt thẻ tín dụng để thanh toán

Bạn có thể chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng với đầu đọc thẻ sọc từ được hỗ trợ.

Các bước thực hiện:

 1. Trên màn hình Cart (Giỏ hàng), chạm vào Charge (Tính tiền).

  Nếu bạn chưa kết nối đầu đọc thẻ, hãy làm theo các hướng dẫn trên màn hình Shopify POS để kết nối. Bạn còn có thể nhập thông tin thẻ tín dụng theo cách thủ công.

 2. Quẹt thẻ tín dụng của khách hàng hiển thị trên màn hình.

 3. Khách hàng phê duyệt khoản thanh toán bằng chữ ký hoặc mã PIN, tùy theo loại thẻ và loại đầu đọc thẻ bạn đang sử dụng.

 4. Quyết định có cung cấp biên lai cho khách hàng không, rồi chạm vào Done (Đã xong) để quay lại màn hình sản phẩm Shopify POS.

Thanh toán bằng thẻ tín dụng không tiếp xúc và thẻ tín dụng gắn chip

Nếu đang sử dụng đầu đọc thẻ không tiếp xúc và thẻ chip hoặc đầu đọc thẻ không tiếp xúc, thẻ chip và thẻ sọc từ, bạn có thể chấp nhận hình thức thanh toán không tiếp xúc, bao gồm thẻ tín dụng không tiếp xúc, Android Pay và Apple Pay.

Các bước thực hiện:

 1. Trên màn hình Cart (Giỏ hàng), chạm vào Charge (Tính tiền).

  Nếu bạn chưa kết nối đầu đọc thẻ, hãy làm theo các hướng dẫn trên màn hình Shopify POS để kết nối. Bạn còn có thể nhập thông tin thẻ tín dụng theo cách thủ công.

 2. Để khách hàng cắm thẻ hoặc chạm vào thẻ của họ.

- Nếu đang sử dụng phương thức thanh toán chạm thẻ, khách hàng cần giữ thẻ tín dụng không tiếp xúc hoặc thiết bị không tiếp xúc trong phạm vi cách đầu đọc thẻ 2,5 cm cho đến khi bốn đèn xanh đều sáng. - Nếu đang sử dụng thẻ tín dụng gắn chip, khách hàng cần cắm thẻ vào đầu đọc thẻ và làm theo hướng dẫn.

Khi Shopify POS hiển thị thông báo đã phê duyệt thanh toán, tức là giao dịch đã hoàn thành.

 1. Quyết định có cung cấp biên lai cho khách hàng không, rồi chạm vào Done (Đã xong) để quay lại màn hình sản phẩm Shopify POS.

Thanh toán thẻ tín dụng theo cách thủ công

Nếu không có đầu đọc thẻ hoặc nếu gặp sự cố khi sử dụng đầu đọc thẻ, bạn có thể nhập chi tiết thẻ tín dụng theo cách thủ công để nhận khoản thanh toán.

Các bước thực hiện:

 1. Trên màn hình Cart (Giỏ hàng), chạm vào Charge (Tính tiền).

 2. Chạm vào trường Credit/Debit (Số tiền tín dụng/ghi nợ).

 3. Chạm vào Manually enter credit card details (Nhập thủ công chi tiết thẻ tín dụng).

 4. Nhập chi tiết thẻ tín dụng.

 5. Chạm vào Charge (Tính tiền) để xử lý thanh toán.

 6. Quyết định có cung cấp biên lai cho khách hàng không, rồi chạm vào Done (Đã xong) để quay lại màn hình sản phẩm Shopify POS.

Thanh toán bằng máy quẹt thẻ của tổ chức khác

Cẩn thận: Đừng chọn phương thức thanh toán External terminal (Máy quẹt thẻ bên ngoài) trừ khi bạn đang sử dụng đầu đọc thẻ bên ngoài và khoản thanh toán do nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba không được hỗ trợ xử lý. Shopify sẽ không xử lý thanh toán khi bạn sử dụng các phương thức thanh toán này.

Nếu sử dụng máy quẹt thẻ của tổ chức khác, bạn có thể chọn mục External terminal (Máy quẹt thẻ của tổ chức khác) trong hộp thoại Select payment (Chọn hình thức thanh toán) để thể hiện đơn hàng đã thanh toán và hoàn tất giao dịch.

Các bước thực hiện:

 1. Trên màn hình Cart (Giỏ hàng), chạm vào Charge (Tính tiền).

 2. Trong hộp thoại Select payment (Chọn hình thức thanh toán), chạm vào External terminal (Máy quẹt thẻ của tổ chức khác).

 3. Chạm vào loại thẻ tín dụng đang được xử lý.

 4. Đảm bảo rằng bạn đã xử lý thành công khoản thanh toán bằng máy quẹt thẻ của tổ chức khác, rồi chạm vào Charge (Tính tiền).

 5. Quyết định có cung cấp biên lai cho khách hàng không, rồi chạm vào Done (Đã xong) để quay lại màn hình sản phẩm Shopify POS.

Thanh toán bằng thẻ quà tặng

Bạn có thể chấp nhận hình thức thanh toán bằng thẻ quà tặng. Nếu sử dụng Shopify POS, bạn có thể nhận thanh toán bằng cách dùng máy ảnh trước của iPad hoặc máy quét mã vạch 2D để quét mã vạch trên thẻ quà tặng thực.

Các bước thực hiện:

 1. Trên màn hình Cart (Giỏ hàng), chạm vào Charge (Tính tiền).

 2. Trong hộp thoại Select payment (Chọn hình thức thanh toán), chạm vào Thẻ quà tặng.

 3. Nhập mã thẻ quà tặng bằng một trong hai cách:

- Nếu là thẻ quà tặng thực, hãy giữ mã vạch cách camera trước của iPhone 25–38 cm (10–15 inch) hoặc quét mã vạch bằng máy quét mã vạch 2D. - Chạm vào Enter code manually (Nhập mã theo cách thủ công) và nhập vào mã thẻ quà tặng.

 1. Chạm vào Đổi.

 2. Quyết định có cung cấp biên lai cho khách hàng không, rồi chạm vào Done (Đã xong) để quay lại màn hình sản phẩm Shopify POS.

Phương thức thanh toán tùy chỉnh

Trong Shopify POS, bạn có thể tạo phương thức thanh toán tùy chỉnh, chẳng hạn như Cheque (Ngân phiếu), rồi chọn phương thức trong hộp thoại Select payment (Chọn hình thức thanh toán) để đánh dấu đơn hàng là đã thanh toán và hoàn tất giao dịch.

Các bước thực hiện:

 1. Trên màn hình Cart (Giỏ hàng), chạm vào Charge (Tính tiền).

 2. Trong hộp thoại Select payment (Chọn hình thức thanh toán), chạm vào phương thức thanh toán tùy chỉnh.

 3. Chạm vào Charge (Tính tiền).

 4. Quyết định có cung cấp biên lai cho khách hàng không, rồi chạm vào Done (Đã xong) để quay lại màn hình sản phẩm Shopify POS.

Thu chữ ký bằng iPad

Bạn có thể thu chữ ký của khách hàng bằng iPad. Sau khi hoàn tất việc bán hàng, bạn có thể xác nhận đã thu được chữ ký trong lịch trình đơn hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Cho phép khách hàng ký vào hộp chữ ký bằng ngón tay hoặc bút cảm ứng stylus:

  Màn hình chữ ký — Shopify POS dành cho iPad

 2. Nếu khách hàng muốn thay đổi chữ ký, họ có thể chạm vào Clear signature (Xóa chữ ký) để thử lại.

 3. Khi khách hàng đã hài lòng với chữ ký của mình, họ sẽ chạm vào Submit signature (Gửi chữ ký). Sau khi phê duyệt khoản thanh toán, khách hàng được yêu cầu trở lại iPad.

Màn hình chọn hình thức thanh toán

Màn hình Select payment (Chọn hình thức thanh toán) hiển thị sau khi bạn chạm vào mục Charge (Tính tiền) trên màn hình Cart (Giỏ hàng).

Trên màn hình Select payment type (Chọn hình thức thanh toán), bạn có thể chọn phương thức thanh toán bất kỳ đã bật trong cài đặt Payment types (Hình thức thanh toán).

Bạn có thể cho phép khách hàng thanh toán sau bằng cách chạm vào Unpaid (Chưa thanh toán). Đơn hàng sẽ được xử lý là thanh toán 0,00 đồng và có thể được thanh toán sau.

Nếu bạn chấp nhận thẻ tín dụng mà không kết nối đầu đọc thẻ, bạn sẽ được nhắc nhở làm theo hướng dẫn trên màn hình Shopify POS để kết nối.

Thanh toán tiền mặt

Bạn có thể chấp nhận hình thức thanh toán bằng tiền mặt.

Các bước thực hiện:

 1. Trên màn hình Cart (Giỏ hàng), chạm vào Charge (Tính tiền).

 2. Trên màn hình Select payment (Chọn hình thức thanh toán), chạm vào Cash (Tiền mặt). Theo mặc định, giá tiền chính xác của đơn hàng được nhập vào.

 3. Nếu khách hàng không thanh toán bằng số tiền mặt chính xác, hãy chạm vào tổng tiền mặt và nhập vào số tiền bạn đang nhận từ khách hàng.

 4. Khi bạn đã sẵn sàng hoàn tất giao dịch, chạm vào Accept (Chấp nhận).

 5. Quyết định có cung cấp biên lai cho khách hàng không, rồi chạm vào Done (Đã xong) để quay lại màn hình sản phẩm.

Quẹt thẻ tín dụng để thanh toán

Bạn có thể chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng với đầu đọc thẻ sọc từ được hỗ trợ.

Các bước thực hiện:

 1. Trên màn hình Cart (Giỏ hàng), chạm vào Charge (Tính tiền).

  Nếu bạn chưa kết nối đầu đọc thẻ, hãy làm theo các hướng dẫn trên màn hình Shopify POS để kết nối. Bạn còn có thể nhập thông tin thẻ tín dụng theo cách thủ công.

 2. Quẹt thẻ tín dụng của khách hàng hiển thị trên màn hình.

 3. Khách hàng phê duyệt khoản thanh toán bằng chữ ký hoặc mã PIN, tùy theo loại thẻ và loại đầu đọc thẻ bạn đang sử dụng. > Lưu ý: Nếu đang sử dụng Shopify Payments và cửa hàng của bạn đặt tại Hoa Kỳ thì bạn có thể chấp nhận thanh toán quẹt thẻ mà ko cần chữ ký.

 4. Quyết định có cung cấp biên lai cho khách hàng không, rồi chạm vào Done (Đã xong) để quay lại màn hình sản phẩm.

Thanh toán bằng thẻ tín dụng không tiếp xúc và thẻ tín dụng gắn chip

Nếu đang sử dụng đầu đọc thẻ không tiếp xúc và thẻ chip hoặc đầu đọc thẻ không tiếp xúc, thẻ chip và thẻ sọc từ, bạn có thể chấp nhận thanh toán bằng thẻ chip và thanh toán không tiếp xúc. Thanh toán không tiếp xúc bao gồm thẻ tín dụng chạm, Android Pay và Apple Pay.

Các bước thực hiện:

 1. Trên màn hình Cart (Giỏ hàng), chạm vào Charge (Tính tiền).

  Nếu bạn chưa kết nối đầu đọc thẻ, hãy làm theo các hướng dẫn trên màn hình Shopify POS để kết nối. Bạn còn có thể nhập thông tin thẻ tín dụng theo cách thủ công.

 2. Cho phép khách hàng cắm thẻ hoặc chạm vào thẻ:

- Nếu đang sử dụng phương thức thanh toán chạm thẻ, khách hàng cần giữ thẻ tín dụng không tiếp xúc hoặc thiết bị không tiếp xúc trong phạm vi cách đầu đọc thẻ 2,5 cm cho đến khi bốn đèn xanh đều sáng. - Nếu đang sử dụng thẻ tín dụng gắn chip, khách hàng cần cắm thẻ vào đầu đọc thẻ và làm theo hướng dẫn.

Khi Shopify POS hiển thị thông báo đã phê duyệt thanh toán, tức là giao dịch đã hoàn thành.

 1. Quyết định có cung cấp biên lai cho khách hàng không, rồi chạm vào Done (Đã xong) để quay lại màn hình sản phẩm.

Thanh toán thẻ tín dụng theo cách thủ công

Nếu không có đầu đọc thẻ hoặc nếu gặp sự cố khi sử dụng đầu đọc thẻ, bạn có thể nhập chi tiết thẻ tín dụng theo cách thủ công để nhận khoản thanh toán.

Các bước thực hiện:

 1. Trên màn hình Cart (Giỏ hàng), chạm vào Charge (Tính tiền).

 2. Trên màn hình Select payment type (Chọn hình thức thanh toán), chạm vào Credit/Debit (Thẻ tín dụng/Thẻ ghi nợ).

 3. Chạm vào Manually enter credit card details (Nhập thủ công chi tiết thẻ tín dụng).

 4. Nhập thông tin chi tiết của thẻ tín dụng, rồi chạm vào Charge (Tính tiền) để xử lý thanh toán.

 5. Gửi email hoặc nhắn tin biên lai cho khách hàng, rồi chạm vào Done (Đã xong) để quay lại màn hình sản phẩm.

Thanh toán bằng máy quẹt thẻ của tổ chức khác

Cẩn thận: Đừng chọn phương thức thanh toán External terminal (Máy quẹt thẻ bên ngoài) trừ khi bạn đang sử dụng đầu đọc thẻ bên ngoài và khoản thanh toán do nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba không được hỗ trợ xử lý. Shopify sẽ không xử lý thanh toán khi bạn sử dụng các phương thức thanh toán này.

Nếu sử dụng máy quẹt thẻ của tổ chức khác, bạn có thể chọn mục External terminal (Máy quẹt thẻ của tổ chức khác) trong hộp thoại Select payment (Chọn hình thức thanh toán) để thể hiện đơn hàng đã thanh toán và hoàn tất giao dịch.

Các bước thực hiện:

 1. Trên màn hình Cart (Giỏ hàng), chạm vào Charge (Tính tiền).

 2. Trên màn hình Select payment type (Chọn hình thức thanh toán), chạm vào External terminal (Máy quẹt thẻ của tổ chức khác).

 3. Chạm vào loại thẻ tín dụng đang được xử lý.

 4. Đảm bảo rằng bạn đã xử lý thành công khoản thanh toán bằng máy quẹt thẻ của tổ chức khác, rồi chạm vào Charge (Tính tiền).

 5. Gửi email hoặc nhắn tin biên lai cho khách hàng, rồi chạm vào Done (Đã xong) để quay lại màn hình sản phẩm.

Thanh toán bằng thẻ quà tặng

Bạn có thể chấp nhận hình thức thanh toán bằng thẻ quà tặng. Nếu sử dụng Shopify POS, bạn có thể nhận thanh toán bằng cách dùng máy ảnh trước của iPhone để quét mã vạch trên thẻ quà tặng thực.

Các bước thực hiện:

 1. Trên màn hình Cart (Giỏ hàng), chạm vào Charge (Tính tiền).

 2. Trên màn hình Select payment (Chọn hình thức thanh toán), chạm vào Thẻ quà tặng.

 3. Nhập mã thẻ quà tặng bằng một trong hai cách:

- Nếu là thẻ quà tặng thực, để mã vạch cách camera trước của iPhone 25–38 cm (10–15 inch). - Chạm vào Enter code manually (Nhập mã theo cách thủ công) và nhập vào mã thẻ quà tặng.

 1. Chạm vào Đổi.

 2. Gửi biên lai qua email hoặc tin nhắn cho khách hàng, rồi chạm vào Done (Đã xong) để quay lại màn hình sản phẩm Shopify POS.

Phương thức thanh toán tùy chỉnh

Trong Shopify POS dành cho iPhone, bạn có thể tạo phương thức thanh toán tùy chỉnh, chẳng hạn như Cheque (Ngân phiếu), rồi chọn phương thức trong hộp thoại Select payment (Chọn hình thức thanh toán) trên iPhone để thể hiện đơn hàng đã thanh toán và hoàn tất giao dịch.

Các bước thực hiện:

 1. Trên màn hình Cart (Giỏ hàng), chạm vào Charge (Tính tiền).

 2. Trên màn hình Select payment type (Chọn hình thức thanh toán), chạm vào phương thức thanh toán tùy chỉnh của bạn.

 3. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán cho phương thức thanh toán tùy chỉnh, rồi chạm vào Charge (Tính tiền).

 4. Gửi email hoặc nhắn tin biên lai cho khách hàng, rồi chạm vào Done (Đã xong) để quay lại màn hình sản phẩm.

Thu chữ ký bằng Iphone

Bạn có thể thu chữ ký của khách hàng bằng iPhone. Sau khi hoàn tất việc bán hàng, bạn có thể xác nhận đã thu được chữ ký trong lịch trình đơn hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Cho phép khách hàng ký vào hộp chữ ký bằng ngón tay hoặc bút cảm ứng stylus:

  Màn hình chữ ký — Shopify POS dành cho iPhone

 2. Nếu khách hàng muốn thay đổi chữ ký, họ có thể chạm vào Clear signature (Xóa chữ ký) để thử lại.

 3. Khi khách hàng đã hài lòng với chữ ký của mình, họ sẽ chạm vào Submit signature (Gửi chữ ký). Sau khi phê duyệt khoản thanh toán, khách hàng được yêu cầu trở lại iPhone.

Màn hình chọn hình thức thanh toán

Màn hình Select payment (Chọn hình thức thanh toán) hiển thị sau khi bạn chạm vào Charge (Tính tiền) trên màn hình Cart (Giỏ hàng).

Thanh toán tiền mặt

Bạn có thể chấp nhận hình thức thanh toán bằng tiền mặt.

Các bước thực hiện:

 1. Trên màn hình Select payment (Chọn hình thức thanh toán), chạm vào Cash (Tiền mặt). Theo mặc định, giá tiền chính xác của đơn hàng được nhập vào.

 2. Nếu khách hàng không thanh toán bằng số tiền mặt chính xác, rồi sử dụng bàn phím để nhập vào số tiền bạn đang nhận từ khách hàng:

  Màn hình thanh toán bằng tiền mặt — Shopify POS dành cho Android

 3. Khi bạn đã sẵn sàng hoàn tất giao dịch, chạm vào Accept (Chấp nhận).

 4. Quyết định có cung cấp biên lai cho khách hàng không, rồi chạm vào Done (Đã xong) để quay lại màn hình sản phẩm.

Quẹt thẻ tín dụng để thanh toán

Bạn có thể chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng với đầu đọc thẻ sọc từ (audio-jack).

Các bước thực hiện:

 1. Trên màn hình Select payment (Chọn hình thức thanh toán), chạm vào Tín dụng.

 2. Quẹt thẻ tín dụng của khách hàng hiển thị trên màn hình:

  Màn hình thẻ sọc từ — Shopify POS dành cho Android

 3. Khách hàng phê duyệt khoản thanh toán bằng chữ ký hoặc mã PIN, tùy theo loại thẻ và loại đầu đọc thẻ bạn đang sử dụng.

 1. Quyết định có cung cấp biên lai cho khách hàng không, rồi chạm vào Done (Đã xong) để quay lại màn hình sản phẩm.

Thanh toán thẻ tín dụng theo cách thủ công

Nếu không có đầu đọc thẻ hoặc nếu gặp sự cố khi sử dụng đầu đọc thẻ, bạn có thể nhập chi tiết thẻ tín dụng theo cách thủ công để nhận khoản thanh toán.

Các bước thực hiện:

 1. Trên màn hình Select payment (Chọn hình thức thanh toán), chạm vào Thẻ tín dụng.

 2. Chạm vào Manually enter credit card details (Nhập thủ công thông tin chi tiết thẻ tín dụng):

  Nút nhập thủ công chi tiết thẻ tín dụng

 3. Nhập chi tiết thẻ tín dụng, rồi chạm vào Charge (Tính tiền):

  Màn hình thẻ tín dụng POS dành cho Android

 1. Quyết định có cung cấp biên lai cho khách hàng không, rồi chạm vào Done (Đã xong) để quay lại màn hình sản phẩm.

Thanh toán bằng máy quẹt thẻ của tổ chức khác

Cẩn thận: Đừng chọn phương thức thanh toán External terminal (Máy quẹt thẻ bên ngoài) trừ khi bạn đang sử dụng đầu đọc thẻ bên ngoài và khoản thanh toán do nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba không được hỗ trợ xử lý. Shopify sẽ không xử lý thanh toán khi bạn sử dụng các phương thức thanh toán này.

Nếu đã bật thanh toán bằng máy quẹt thẻ của tổ chức khác trên màn hình Settings (Cài đặt), bạn có thể chọn External terminal (Máy quẹt thẻ của tổ chức khác) trong hộp thoại Select payment (Chọn hình thức thanh toán) để thể hiện đơn hàng đã thanh toán và hoàn tất giao dịch.

Các bước thực hiện:

 1. Trên màn hình Select payment (Chọn hình thức thanh toán), chạm vào External terminal (Máy quẹt thẻ của tổ chức khác).

 2. Chạm vào loại thẻ khách hàng đang sử dụng:

  Màn hình máy quẹt thẻ của tổ chức khác — Shopify POS dành cho Android

 3. Đảm bảo đã xử lý thành công khoản thanh toán bằng máy quẹt thẻ của tổ chức khác.

 4. Chạm vào dấu kiểm để xác nhận đã thực hiện thanh toán bằng máy quẹt thẻ của tổ chức khác.

 5. Quyết định có cung cấp biên lai cho khách hàng không, rồi chạm vào Done (Đã xong) để quay lại màn hình sản phẩm.

Thanh toán bằng thẻ quà tặng

Bạn có thể chấp nhận thanh toán bằng thẻ quà tặng.

Các bước thực hiện:

 1. Trên màn hình Select payment (Chọn hình thức thanh toán), chạm vào Thẻ quà tặng.

 2. Sử dụng camera của thiết bị để quét hoặc nhập thủ công mã thẻ quà tặng của khách hàng.

 3. Chạm vào ĐỔI.

 4. Chạm vào CHARGE (TÍNH TIỀN).

 5. Quyết định có cung cấp biên lai cho khách hàng không, rồi chạm vào Done (Đã xong) để quay lại màn hình sản phẩm.

Thu chữ ký bằng thiết bị Android

Bạn có thể thu chữ ký của khách hàng bằng thiết bị Android. Sau khi hoàn tất việc bán hàng, bạn có thể xác nhận đã thu được chữ ký trong lịch trình đơn hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Cho phép khách hàng ký vào hộp chữ ký bằng ngón tay hoặc bút cảm ứng stylus:

  Màn hình chữ ký — Shopify POS dành cho Android

 2. Nếu khách hàng muốn thay đổi chữ ký, họ có thể chạm vào CLEAR (XÓA) để thử lại.

 3. Khi khách hàng đã hài lòng với chữ ký của mình, họ sẽ chạm vào ACCEPT (CHẤP NHẬN).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí