Thanh toán nhiều khoản và thanh toán từng phần

Nếu khách hàng không thể thanh toán cho toàn bộ đơn hàng, ứng dụng Shopify POS sẽ cho phép bạn chấp nhận thanh toán từng phần tại cửa hàng. Bạn có thể truy xuất đơn hàng sau và thu số dư chưa trả từ khách hàng bằng phương thức thanh toán họ lựa chọn.


Chú ý: Nếu bạn hoàn tiền hoặc đổi một mặt hàng nằm trong đơn hàng được thanh toán thành nhiều khoản thì bạn không thể nhận được khoản thanh toán bổ sung cho đơn hàng đó.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí