Thu tiền boa với Shopify POS

Tiền boa giúp khách hàng có cơ hội thể hiện sự ghi nhận của họ đối với dịch vụ tuyệt vời của bạn. Khách hàng có thể thêm tiền boa cho bất kỳ đơn hàng được thực hiện trực tiếp với Shopify POS. Hiện chỉ có thể thêm tiền boa khi thực hiện thanh toán bằng thẻ tín dụng với đầu đọc thẻ được hỗ trợ.

Đầu đọc thẻ được hỗ trợ

Bạn có thể thu tiền boa trên Shopify POS bằng những đầu đọc thẻ được hỗ trợ sau đây:

Bật tính năng tiền boa trên Shopify POS

Khi bạn bật tính năng tiền boa và chọn phương thức thanh toán bằng thẻ tín dụng, hộp thoại tiền bao sẽ được thêm vào chế độ xem trang thanh toán Shopify POS khi chọn phương thức thanh toán bằng thẻ tín dụng. Bạn có thể tạo tối đa ba lựa chọn về số tiền boa và bật tính năng tiền boa tùy ý để khách hàng có thể nhập số tiền boa tùy ý.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify POS, chạm vào Cửa hàng > Tips (Tiền boa).

 2. Chọn Enable tips (Bật tính năng tiền boa).

 3. Trong TIP OPTIONS (TÙY CHỌN TIỀN BOA), nhập giá trị phần trăm trong trường Option (Tùy chọn). Bạn có thể thêm tối đa ba giá trị khác nhau.

 4. Không bắt buộc: Nếu không muốn chấp nhận khoản tiền boa tùy chỉnh, tắt Custom tips (Tiền boa tùy chỉnh).

 5. Không bắt buộc: Bật tùy chọn Minimum tip amounts (Số tiền boa tối thiểu).

Số tiền boa tối thiểu

Bật tùy chọn số tiền boa tối thiểu để thay tiền boa đặt sẵn theo tỷ lệ phần trăm thành theo giá trị tiền tệ khi giá trị giao dịch thấp hơn một số tiền nhất định. Ví dụ: Nếu bạn đặt số tiền boa tối thiểu là 10.000 đồng thì sau đó, bạn có thể thay thế tỷ lệ phần trăm tiền boa đặt sẵn 15%, 18% và 20% thành giá trị tiền tệ 1.000 đồng, 2.000 đồng, 3.000 đồng với các giao dịch có giá trị dưới 10.000 đồng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify POS, chạm vào Cửa hàng > Tips (Tiền boa).

 2. Chọn Minimum tip amounts (Số tiền boa tối thiểu).

 3. Nhập số tiền boa tối thiểu trong phần Transaction limit (Hạn mức giao dịch).

 4. Nhập từng giá trị tiền tệ cho 3 số tiền boa đặt sẵn.

Thu tiền boa

Nếu đã bật tính năng tiền boa thì hộp thoại tiền boa sẽ hiện lên trong lúc thanh toán khi khách hàng chọn phương thức thanh toán bằng thẻ tín dụng. Khách hàng có thể chọn một trong các tùy chọn:

 • tiền boa đặt sẵn theo tỷ lệ phần trăm
 • số tiền boa tùy ý (nếu đã bật tiền boa tùy ý)
 • không thêm tiền boa

Chú ý: Tính năng tiền boa hiện chỉ xuất hiện khi thanh toán bằng thẻ tín dụng với đầu đọc thẻ được hỗ trợ.

Các bước thực hiện:

 1. Từ chế độ xem giỏ hàng trong Shopify POS, chạm vào Charge (Tính tiền).

 2. Trong hộp thoại lựa chọn hình thức thanh toán, chạm vào Tín dụng.

 3. Chạm vào Start customer checkout (Bắt đầu quá trình thanh toán của khách hàng), rồi để khách hàng chọn số tiền boa.

Hoàn trả tiền boa

Bạn có thể hoàn trả tiền boa mà không cần hoàn lại toàn bộ đơn hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify POS, chạm vào Đơn hàng.

 2. Chạm vào đơn hàng có khoản tiền boa bạn muốn hoàn trả.

 3. Chạm vào Refund products (Hoàn tiền cho sản phẩm).

 4. Trong chế độ xem tiền hoàn, chạm vào + bên cạnh Tip (Tiền boa) để tăng số lượng tiền hoàn lại thành 1.

 5. Không bắt buộc: Thêm lý do hoàn tiền.

 6. Chạm vào Hoàn tiền.

 7. Không bắt buộc: Gửi biên lai qua email hoặc tin nhắn cho khách hàng.

Báo cáo tiền boa

Bạn có thể xem tiền boa mỗi nhân viên thu được trong báo cáo Doanh số theo nhân viên và tổng tiền boa thu được trong báo cáo Tài chính.

Bạn có thể xem số tiền boa mỗi nhân viên thu được trong báo cáo Doanh số theo nhân viên.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Phân tích > Báo cáo.

 2. Trong mục Sales (Doanh số), nhấp vào Show all (Hiển thị tất cả).

 3. Nhấp vào Sales by staff (Doanh số theo nhân viên).

 4. Nhấp vào Edit columns (Chỉnh sửa cột), rồi bật tính năng Tips (Tiền boa).

Để xem tổng tiền boa thu được trong báo cáo Tài chính:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Phân tích > Báo cáo.

 2. Trong mục Finances (Tài chính), nhấp vào Show all (Hiển thị tất cả).

 3. Nhấp vào Tips (Tiền boa).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí