Giảm giá mặt hàng

Giảm giá mục hàng (hay giảm giá cho sản phẩm cụ thể) là giảm giá được áp dụng cho từng sản phẩm trong đơn hàng.

Để cho phép nhân viên sử dụng ưu đãi giảm giá mục hàng, hãy cấp cho nhân viên quyền Áp dụng ưu đãi giảm giá tùy chỉnh. Tìm hiểu thêm về quyền của nhân viên tại POS.

Áp dụng giảm giá mục hàng

 1. Trong Shopify POS, chạm vào tên sản phẩm.

 2. Chạm vào Apply discount (Áp dụng giảm giá).

 3. Chạm vào Amount (Số tiền), Percentage (%) (Phần trăm (%)) hoặc Price override (Thay đổi giá).

 4. Điền vào trường và chạm vào Save (Lưu).

 5. Chạm vào Lưu.

Giá sản phẩm trong giỏ hàng được cập nhật khi áp dụng giảm giá. Giá bán lẻ thông thường của sản phẩm sẽ hiển thị dưới giá đã giảm.

Chỉnh sửa giảm giá mục hàng

 1. Trong Shopify POS, chạm vào tên sản phẩm.

 2. Chạm vào Apply discount (Áp dụng giảm giá).

 3. Chỉnh sửa ưu đãi giảm giá, rồi chạm vào Lưu.

 4. Chạm vào Save (Lưu).

Xóa giảm giá mục hàng

 1. Trong Shopify POS, chạm vào tên sản phẩm.

 2. Chạm vào Apply discount (Áp dụng giảm giá).

 3. Chạm vào Clear discount (Xóa ưu đãi giảm giá) và Lưu.

 4. Chạm vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí