Giảm giá mặt hàng

Giảm giá mục hàng (hay giảm giá cho sản phẩm cụ thể) là giảm giá được áp dụng cho từng sản phẩm trong đơn hàng.

Bạn cần áp dụng giảm giá mục hàng thủ công vì không thể sử dụng mã giảm giá cho các mục hàng trong Shopify POS.

Lưu ý: Nếu bạn đã bật ưu đãi giảm giá tự động cho địa điểm của mình thì những ưu đãi giảm giá này sẽ ghi đè lên các ưu đãi giảm giá được áp dụng cho từng mục hàng. Bạn có thể xóa ưu đãi giảm giá tự động bằng cách chạm vào More actions (Thao tác khác) và trong mục Cart modifiers (Trình sửa đổi giỏ hàng), chạm vào Disable for this cart (Tắt đối với giỏ hàng này) bên cạnh ưu đãi giảm giá bạn muốn tắt. Thao tác này sẽ chỉ tắt ưu đãi giảm giá tự động đối với giao dịch này.

Lưu ý: Không nhận diện được Shopify POS? Có thể bạn đang sử dụng Shopify POS Classic.

Áp dụng giảm giá mục hàng

 1. Trong Shopify POS, chạm vào tên sản phẩm.

 2. Chạm vào Apply discount (Áp dụng giảm giá).

 3. Chạm vào Amount (Số tiền), Percentage (%) (Phần trăm (%)) hoặc Price override (Thay đổi giá).

 4. Điền vào trường và chạm vào Save (Lưu).

 5. Chạm vào Lưu.

Giá sản phẩm trong giỏ hàng được cập nhật khi áp dụng giảm giá. Giá bán lẻ thông thường của sản phẩm sẽ hiển thị dưới giá đã giảm.

Chỉnh sửa giảm giá mục hàng

 1. Trong Shopify POS, chạm vào tên sản phẩm.

 2. Chạm vào Apply discount (Áp dụng giảm giá).

 3. Chỉnh sửa ưu đãi giảm giá và chạm vào Lưu.

 4. Chạm vào Save (Lưu).

Xóa giảm giá mục hàng

 1. Trong Shopify POS, chạm vào tên sản phẩm.

 2. Chạm vào Apply discount (Áp dụng giảm giá).

 3. Chạm vào Clear discount (Xóa ưu đãi giảm giá) và Lưu.

 4. Chạm vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí