Quản lý địa điểm

Địa điểm là địa điểm thực hoặc ứng dụng bạn thực hiện bất kỳ hoặc tất cả các hoạt động sau: bán sản phẩm, vận chuyển hoặc thực hiện đơn hàng hoặc lưu hàng trong kho. Địa điểm có thể là cửa hàng bán lẻ, kho hàng, cửa hàng thời vụ hoặc đơn vị bán hàng trung gian. Nếu có nhiều địa điểm, bạn có thể quản lý hàng trong kho của toàn bộ doanh nghiệp một cách hiệu quả hơn.

Phần lớn thao tác quản lý địa điểm được xử lý trong trang quản trị Shopify. Tại đó, bạn có thể thêm, xóa, chỉnh sửa và kích hoạt/hủy kích hoạt địa điểm nếu cần.

Lưu ý: Không nhận diện được Shopify POS? Có thể bạn đang sử dụng Shopify POS Classic.

Chọn vị trí thiết bị Shopify POS

Bạn có thể trực tiếp quản lý các địa điểm thiết bị trong ứng dụng Shopify POS. Bạn cũng có thể hạn chế quyền truy cập vào cài đặt địa điểm trên iPad bằng cách bật quyền truy cập nhân viên hạn chế.

Bất cứ khi nào bạn cài đặt ứng dụng Shopify POS trên thiết bị, hãy nhớ chọn vị trí của bạn để áp dụng mức thuế suất chính xác.

Các bước thực hiện:

  1. Trong ứng dụng Shopify POS, chạm vào > Settings (Cài đặt) > All locations (Tất cả vị trí).

  2. Chạm vào tên địa điểm POS.

  3. Chạm vào Switch (Chuyển đổi) để xác nhận thay đổi hoặc Cancel (Hủy) để quay lại.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí